Publicacións dos investigadores

 • "O debate sobre a independencia do galego na última década do século XIX"

  Ernesto X. González Seoane (1996): Homenaxe á profesora Pilar Vázquez Cuesta, Ramón Lorenzo / R. Álvarez Blanco (eds.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 121-131 - Capítulo de libro
 • "Enxebreza, purismo e diferencialismo nas Coplas de Sarmiento"

  Ernesto X. González Seoane (1996): I Congreso Internacional A Lingua Galega: Historia e Actualidade, Santiago de Compostela, 16-20 de setembro de 1996 - Presentación
 • "Atlas Lingüístico Galego (ALGa): xénese, desenvolvemento e actualidade"

  Manuel González González (1996): Bolletino dell'Atlante Linguistico Italiano, III, Serie, 20, 203-223 - Artigo
 • María Álvarez de la Granja (1996): Glaucopis. Boletín del Instituto de Estudios Vigueses, 2, 17-36 - Artigo
 • Homenaxe á profesora Pilar Vázquez Cuesta

  Ramón Lorenzo, Rosario Álvarez (1996): , Ramón Lorenzo / Rosario Álvarez (eds.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela - Libro
 • Rosario Álvarez (1996): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 23, 11-35 - Artigo
 • "Na estrema do galego: a lingua do Bierzo Baixo transmitida por Fernández y Morales"

  Rosario Álvarez (1996): Homenaxe á profesora Pilar Vázquez Cuesta, Ramón Lorenzo / Rosario Álvarez (eds.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 157-202 [vid. 2003, reimpresión capítulo] - Capítulo de libro
 • Guía bibliográfica de lingüística galega

  Xosé Luís Regueira Fernández, Ana Isabel Boullón Agrelo, Francisco A. Cidrás Escáneo, Ernesto X. González Seoane, Ramón Mariño Paz, F. R. Tato Plaza (1996): , Xosé Luís Regueira Fernández (coord.), Vigo: Xerais - Libro
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (1995): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 22, 449-475 - Artigo
 • “Norma e estándar”

  Antón Santamarina (1995): Estudios de sociolingüística galega sobre a norma do galego culto, H. Monteagudo (ed.), Vigo: Galaxia, 53-98 - Capítulo de libro
 • Francisco Dubert García (1995): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 22, 125-155 - Artigo
 • Francisco Dubert García (1995): Cadernos de lingua, 11, 71-101 - Artigo
 • Ramón Mariño Paz (1995): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 22, 157-189 - Artigo
 • “O galego. A recuperación da autoestima / El gallego. La recuperación de la autoestima”

  Rosario Álvarez (1995): Vela Mayor, 6, 81-96 - Artigo
 • Gramática Galega

  Rosario Álvarez , Xosé Luís Regueira Fernández, Henrique Monteagudo (1995): , Vigo: Galaxia / CRTVG [reimpresión de Galaxia 1986] - Libro
 • “Bilingüismo e fronteiras: o caso galego”

  Antón Santamarina (1994): Associação Portuguesa de Linguística. Encontro Regional (Miranda do Douro. 1993) Variação linguística no espaço, no tempo e na sociedade, Lisboa: Colibri, 247-261 - Capítulo de libro
 • “O Prólogo de Carles Riba á 2ª edición do Diccionari Fabra e Nós”

  Antón Santamarina (1994): Poetas alófonos en lingua galega. Actas do I congreso: Santiago de Compostela, abril de 1993, X. Alonso Montero / X. M. Salgado (eds.), Vigo: Galaxia, 247-255 - Capítulo de libro
 • “Proposta de programa de normalización lingüística para os concellos de Asturias de fala galega”

  Antón Santamarina (1994): Actas das Xornadas da Lingua e da Cultura Galega de Asturias: na busca das raíces da Terra Navia-Eo, F. Fernández Rei (ed.), Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 243-264 - Capítulo de libro
 • Eduardo M. Moscoso Mato (1994): Cadernos de lingua, 9, 129-162 - Artigo
 • "Concepcións do galego estándar nos gramáticos galegos do século XIX"

  Ernesto X. González Seoane (1994): Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas, Ramón Lorenzo (ed.), A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, VI, 75-98 - Presentación

Páxinas