Publicacións dos investigadores

 • Francisco Fernández Rei (1997): Revista de Filología Románica, 14, vol. 1, 225-240 - Artigo
 • Francisco Xavier Varela Barreiro (1997): Actas do IV Congreso Internacional de Estudios Galegos, Benigno Fernández Salgado (ed.), Oxford: Centre for Galician Studies, 319-342 - Capítulo de libro
 • Henrique Monteagudo (1997): Cadernos de lingua, 16, 5-33 - Artigo
 • Henrique Monteagudo (1997): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 24, 7-43 - Artigo
 • Corrixe. Corrector ortográfico da lingua galega

  José F. Álvarez Rodríguez, Mª Jesús Rodríguez, Rosario Álvarez , Manuel González González , Antón Santamarina (1997): , Santiago de Compostela: Dirección Xeral de Política Lingüística - Consellería de Educación e Ordenación Universitaria - Xunta de Galicia / Instituto da Lingua Galega - Universidade de Santiago de Compostela, [Equipo lingüístico: Antón Santamarina (dir.) e Manuel González / Rosario Álvarez] - Presentación
 • Luz Méndez Fernández (1997): Actas do IV Congreso Internacional de Estudios Galegos, Benigno Fernández Salgado (ed.), Oxford: Centre for Galician Studies, 221-238 - Capítulo de libro
 • Manuel González González , María González González (1997): Actas do IV Congreso Internacional de Estudios Galegos, Benigno Fernández Salgado (ed.), Oxford: Centre for Galician Studies, 1, 291-308 - Capítulo de libro
 • María Álvarez de la Granja (1997): Cadernos de lingua, 15, 71-95 - Artigo
 • Ramón Mariño Paz (1997): Cadernos de lingua, 15, 5-70 - Artigo
 • Ramón Mariño Paz (1997): Cadernos de lingua, 15, 71-95 - Artigo
 • Ramón Mariño Paz (1997): Actas do IV Congreso Internacional de Estudios Galegos, Benigno Fernández Salgado (ed.), Oxford: Centre for Galician Studies, 109-132 - Capítulo de libro
 • Rosario Álvarez (1997): Actas do IV Congreso Internacional de Estudios Galegos, Benigno Fernández Salgado (ed.), Oxford: Centre for Galician Studies, 37-53 - Capítulo de libro
 • “A posición do pronome átono en construccións de infinitivo e xerundio en galego antigo”

  Rosario Álvarez (1997): Actas do XII Encontro Nacional da Associaçao Portuguesa de Lingüistica (Braga-Guimaraes, 30 de Setembro a 2 de Outubro de 1996), Ivo Castro (ed.), Lisboa: APL, vol. II, 7-29 - Capítulo de libro
 • “Variación diatópica no Coloquio de Sarmiento”

  Rosario Álvarez (1997): O Padre Sarmiento e o seu tempo. Actas do Congreso Internacional do Tricentenario de Fr. Martín Sarmiento (1695-1995) (Santiago de Compostela, 29 de maio - 3 de xuño de 1995), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Universidade de Santiago de Compostela, vol. II, 131-154 - Capítulo de libro
 • Xosé Luís Regueira Fernández (1997): Actas do IV Congreso Internacional de Estudios Galegos, Benigno Fernández Salgado (ed.), Oxford: Centre for Galician Studies, 179-194 - Capítulo de libro
 • “Informática e lexicografía”

  Antón Santamarina (1996): Lingüística e informática, J. Gómez Guinovart / A. M. Lorenzo Suárez / A. Aguilar-Amat Castillo et alii (ed.), Santiago de Compostela: Tórculo Edicións, 9-29 - Capítulo de libro
 • "Enxebreza, purismo e diferencialismo nas Coplas de Sarmiento"

  Ernesto X. González Seoane (1996): I Congreso Internacional A Lingua Galega: Historia e Actualidade, Santiago de Compostela, 16-20 de setembro de 1996 - Presentación
 • "O debate sobre a independencia do galego na última década do século XIX"

  Ernesto X. González Seoane (1996): Homenaxe á profesora Pilar Vázquez Cuesta, Ramón Lorenzo / R. Álvarez Blanco (eds.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 121-131 - Capítulo de libro
 • "Atlas Lingüístico Galego (ALGa): xénese, desenvolvemento e actualidade"

  Manuel González González (1996): Bolletino dell'Atlante Linguistico Italiano, III, Serie, 20, 203-223 - Artigo
 • María Álvarez de la Granja (1996): Glaucopis. Boletín del Instituto de Estudios Vigueses, 2, 17-36 - Artigo

Páxinas