Publicacións dos investigadores

 • “Entre min e ti”

  Rosario Álvarez (1999): Homenaxe ó Prof. Camilo Flores, X. L. Couceiro et alii (coord.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, vol. I, 117-141 - Capítulo de libro
 • “Porque non todos somos iguais. Achegas ó estudio do tratamento en galego”

  Rosario Álvarez (1999): Cinguidos por unha arela común. Homenaxe ó Prof. Xesús Alonso Montero, Rosario Álvarez / Dolores Vilavedra (eds.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, vol. I, 207-228 - Capítulo de libro
 • Amparo Cereixo Silva (1998): Cadernos de lingua, 18, 97-108 - Artigo
 • “Personal names in Galicia as a sign of cultural identification: historical scope and current situation”

  Ana Isabel Boullón Agrelo, Fernando R. Tato Plaza (1998): Onoma, 34, 15-44 - Artigo
 • “Galego "boliga, apoupar", castelán "boñiga, apopar": sobre dúas palabras galegas e a representación do galego no DCECH”

  Antón Santamarina (1998): Homenaxe a Ramón Lorenzo, D. Kremer (ed.), Vigo: Galaxia, 949-963 - Capítulo de libro
 • A linguaxe e as linguas: Ramón Piñeiro revisitado ós 30 anos do seu ingreso na Real Academia Galega

  Antón Santamarina (1998): , A Coruña: Real Academia Galega - Libro
 • “A situación do galego entre 1875 e 1916: o abandono da lingua”

  Beatriz García Turnes (1998): Grial, 137, 43-55 - Artigo
 • "Análisis lingüístico para un conversor texto-voz en lengua gallega"

  Elisa Fernández Rei (1998): Novatica. Revista de la Asociación de Técnicos de Informática, 41-44 - Artigo
 • "Avances na estandarización do galego no século XIX"

  Ernesto X. González Seoane (1998): Homenaxe a Ramón Lorenzo, Dieter Kremer (ed.), Vigo: Galaxia, 2, 555-567 - Capítulo de libro
 • Francisco Dubert García (1998): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 25, 143-163 - Artigo
 • Teodosio Vesteiro Torres. Introducción á súa vida e á súa obra

  María Álvarez de la Granja (1998): , Vigo: Instituto de Estudios Vigueses - Libro
 • “Secuencias de pronomes átonos en galego medieval”

  Rosario Álvarez (1998): Atti del XXI Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza (Centro di Studi Filologici e Linguistici Siciliani, Università di Palermo, 18-24 settembre 1995). Vol. 1. Grammatica storica delle lingue romanze, Giovanni Ruffino (ed.), Tübingen: Niemeyer, 13-23 - Capítulo de libro
 • “¿Sedia-m’eu? A propósito do incipit da cantiga de Meendiño”

  Rosario Álvarez , Henrique Monteagudo (1998): Martín Codax, Mendiño, Johán de Cangas: Día das Letras Galegas 1998, Departamento de Filoloxía Galega, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 145-64 - Capítulo de libro
 • Alexandre Rodríguez Guerra (1997): Actas do IV Congreso Internacional de Estudios Galegos, Benigno Fernández Salgado (ed.), Oxford: Centre for Galician Studies, 1, 343-352 - Capítulo de libro
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (1997): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 24, 403-412 - Artigo
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (1997): Actas do IV Congreso Internacional de Estudios Galegos, Benigno Fernández Salgado (ed.), Oxford: Centre for Galician Studies, 195-219 - Capítulo de libro
 • Antón Palacio Sánchez (1997): Actas do IV Congreso Internacional de Estudios Galegos, Benigno Fernández Salgado (ed.), Oxford: Centre for Galician Studies, 415-428 - Capítulo de libro
 • “O Padre Sarmiento, precursor dos estudios románicos"

  Antón Santamarina (1997): O Padre Sarmiento e o seu tempo: actas do Congreso Internacional do Tricentenario de Fr. Martín Sarmiento (1695-1995), Santiago de Compostela, 29 de maio - 3 de xuño de 1995, Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Universidade de Santiago de Compostela, vol.2, 31-65 - Capítulo de libro
 • Elisa Fernández Rei (1997): Actas do IV Congreso Internacional de Estudios Galegos, Benigno Fernández Salgado (ed.), Oxford: Centre for Galician Studies, 1, 241-253 - Artigo
 • "Sobre o tratamento do léxico culto no Coloquio de Sarmiento" (Santiago / Pontevedra, maio-xuño de 1995)

  Ernesto X. González Seoane (1997): O Padre Sarmiento e o seu tempo. Actas do Congreso Internacional do Tricentenario de Fr. Martín Sarmiento, Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Universidade de Santiago, 121-130 - Presentación

Páxinas