Publicacións dos investigadores

 • "A toponímia galega como recurso para o estudo da geografia linguística"

  Carolina Pérez Capelo (2016): IVème Congrès International de Dialectologie et de Sociolinguistique: Variations, Phraséologie et Ressources, París (Francia), 7-9 setembro 2016 - Presentación
 • “A variedade galega da Terra de Viana do Bolo (Ourense) e as súas afinidades co portugués”

  Concepción Álvarez Pousa (2016): Colóquio comemorativo dos 40 anos do CLUP, O Porto, 24-25 novembro 2016 - Artigo
 • “A variedade vianesa e a frieiresa-portelá do galego oriental e as súas afinidades co portugués”

  Concepción Álvarez Pousa (2016): IV Coloquio de Lingüística Histórica, Universidade de Estremadura (Cáceres), 13-14 outubro 2016 - Presentación
 • “Como é a variedade lingüística da Terra de Viana do Bolo?”

  Concepción Álvarez Pousa (2016): IV Encontro da Mocidade Investigadora, Santiago de Compostela, 9-10 xuño 2016 - Presentación
 • "A variedade vianesa e a frieiresa-portelá do galego oriental e as súas afinidades co portugués"

  Concepción Álvarez Pousa (2016): IV Coloquio de Lingüística Histórica, Cáceres (Estremadura), 13-14 outubro 2016 - Presentación
 • "Aproximación dialectométrica ao galego falado na comarca do Ribeiro"

  Eduardo Louredo Rodríguez (2016): XXVIII Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxia Románica, Roma (Italia), 18-23 xullo 2016 - Presentación
 • Elisa Fernández Rei, Rosa Lídia Coimbra (2016): Dialectologia. Special Issue VI, Elisa Fernández Rei / Lurdes de Castro Moutinho / Rosa Lídia Coimbra (eds.), s.p. - Artigo
 • Elisa Fernández Rei (2016): Dialectologia. Special Issue VI, Elisa Fernández Rei / Lurdes de Castro Moutinho / Rosa Lídia Coimbra (eds.), 147-169 - Artigo
 • "O contacto lingüístico e a categorización de falantes. O caso da entoación dos neofalantes"

  Elisa Fernández Rei (2016): XXXI Congreso Internacional de la Asociación de Jóvenes Lingüistas, Vigo, 19-21 outubro 2016 - Presentación
 • Elisa Fernández Rei, Rosa Lídia Coimbra (2016): Dialectologia et Geolinguistica. Journal of the International Society for Dialectology and Geolinguistics, 24, 42-61 - Artigo
 • "Lingua e identidade: paleofalantes vs. neofalantes"

  Elisa Fernández Rei (2016): Congreso Internacional Identidade e Xénero en Galicia, Varsovia (Polonia), 9-11 maio 2016 - Presentación
 • "A representación do portugués en textos galegos da Idade Moderna"

  Ernesto X. González Seoane (2016): IV Coloquio de Lingüística Histórica, Cáceres (Estremadura), 13-14 outubro 2016 - Presentación
 • “Determinación nominal con posesivo en español y gallego”

  Francisco A. Cidrás Escáneo (2016): Estudios contrastivos y multicontrastivos: Interacción entre gramática, didáctica y lexicografía, Mª José Domínguez / Silvia Kutscher (eds.), Berlin: De Gruyter - Capítulo de libro
 • Francisco Dubert García, Charlotte Galves (2016): The Oxford Guide to the Romance Languages, Adam Ledgeway / Martin Maiden (eds.), Oxford: Oxford University Press, 411-446 - Capítulo de libro
 • “Instituto da Lingua Galega. Algúns proxectos en curso” [Póster]

  Francisco Dubert García, Ernesto X. González Seoane (2016): Colóquio Comemorativo do Quadragésimo Anversário do Centro de Linguística da Universidade do Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 24-25 novembro 2016 - Presentación
 • Francisco Fernández Rei (2016): , Santiago de Compostela, 13 abril 2016 - Presentación
 • “O galego literario na época das Irmandades da Fala (1916-1931)”

  Francisco Fernández Rei (2016): Simposio Repensando Galiza: As Irmandades da Fala (1916-1936), Santiago de Compostela, Museo do Pobo Galego 17-19 novembro 2016 - Presentación
 • "A posición do galego e do portugués na historia da romanística"

  Francisco Fernández Rei (2016): IV Coloquio de Lingüística Histórica, Cáceres (Estremadura), 13-14 outubro 2016 - Presentación
 • “O Arquivo do Galego Oral do Instituto da Lingua Galega”

  Francisco Fernández Rei (2016): Colóquio comemorativo dos 40 anos do Centro de Lingüística da Universidade do Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 24-25 novembro 2016 - Presentación
 • “A botadura do Instituto da Lingua Galega”

  Francisco Fernández Rei (2016): Cantares de amigos. Estudos en homenaxe a Mercedes Brea, Esther Cordal / Elvira Fidalgo / Pilar Lorenzo (coords.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 383-393 - Capítulo de libro

Páxinas