Publicacións dos investigadores

 • "El Gallego Hablado en el Parlamento de Galicia: un (Mal) Ejemplo para la Sociedad"

  Manuel González González (2016): IVème Congrès International de Dialectologie et de Sociolinguistique: Variations, Phraséologie et Ressources, París (Francia), 7-9 setembro 2016 - Presentación
 • Manuel González González , Esteve Valls Alecha (2016): Estudos de lingüística galega, 8, 229-246 - Artigo
 • “Galicia en los inicios de los estudios de fonética acústica dentro del estado español”

  Manuel González González , Xosé Luís Regueira Fernández (2016): 53 reflexiones sobre aspectos de la fonética y otros temas de lingüística, Ana María Fernández Planas (ed.), Barcelona: Universitat, 373-382 - Capítulo de libro
 • "A lingua dos parlamentarios galegos e o novo galego urbano"

  Manuel González González (2016): IV Coloquio de Lingüística Histórica, Cáceres (Estremadura), 13-14 outubro 2016 - Presentación
 • María Álvarez de la Granja (2016): Interacción entre gramática, didáctica y lexicografía. Estudios contrastivos y multicontrastivos, María José Domínguez Vázquez / Silvia Kutscher (eds.), Berlin / München / Boston: De Gruyter, 211-222 - Capítulo de libro
 • María Álvarez de la Granja , Xosé María Gómez Clemente, Xavier Gómez Guinovart (2016): Open linguistics, (Special issue on: A Multilingual Focus on Lexicography and Phraseograhy, ed. Maria Isabel González-Rey), 2/1, 253–286 - Artigo
 • María Álvarez de la Granja , Xosé María Gómez Clemente, Xavier Gómez Guinovart (2016): Open Science - Artigo
 • María Álvarez de la Granja , Ernesto X. González Seoane (2016): Lingua, pobo e terra. Estudos en homenaxe a Xesús Ferro Ruibal, Manuel González González (ed.), Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 163-189 - Capítulo de libro
 • "Métodos e recursos para o estudo da variação sintática dialetal no galego"

  María Beatriz Domínguez Oroña (2016): IVème Congrès International de Dialectologie et de Sociolinguistique: Variations, Phraséologie et Ressources, París (Francia), 7-9 setembro 2016 - Presentación
 • "'Arder' en predicados causativos e anticausativos do galego"

  María Beatriz Domínguez Oroña (2016): XII Congreso Internacional de Lingüística General (CILG2016), Alcalá de Henares (Madrid), 23-25 maio 2016 - Presentación
 • "Estudo da alternancia causativa en pares verbais do galego: primeiros resultados"

  María Beatriz Domínguez Oroña (2016): IV Encontro da Mocidade Investigadora (EDI-USC), Santiago de Compostela, 9-10 xuño 2016 - Presentación
 • "Análise das construccións con ensinar e aprender. Unha aproximación á causatividade en galego"

  María Beatriz Domínguez Oroña (2016): XXVIII Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxia Románica, Roma (Italia), 18-23 xullo 2016 - Presentación
 • "Que máis tería que fósemos ó folión?: resignificación social e emerxencia discursiva de identidades femininas"

  Noemi Basanta Llanes (2016): Congreso Internacional Identidade e Xénero en Galicia, Varsovia (Polonia), 9-11 maio 2016 - Presentación
 • “'Se cuadra viron o lobo': O tabú e a (re)construción do matrimonio desde as narrativas heterosexuais"

  Noemi Basanta Llanes (2016): XXXI Congreso Internacional de la Asociación de Jóvenes Lingüistas, Vigo, 19-21 outubro 2016 - Presentación
 • Noemi Basanta Llanes (2016): The Fourth Euroacademia International Conference. Identities and Identifications: Politicized Uses of Collective Identities, Venecia (Italia), 4-5 marzo 2016 - Presentación
 • "«Elas teñen máis facilidade para poñer a alguén verde.» O mito das diferenzas lingüísticas e a identidade de xénero"

  Noemi Basanta Llanes (2016): VI Seminario Internacional sobre Lengua y Literatura, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), 26-27 outubro 2016 - Presentación
 • "Ageing Across Gender: Styling Selves and Relationships in Same and Mixed Sex Galician Conversations"

  Noemi Basanta Llanes (2016): First International Conference on Sociolinguistics. Insights from Superdiversity, Complexity and Multimodality., Budapest (Hungría), 1-3 setembro 2016 - Presentación
 • Paula López Otero, Laura Docío Fernández, Carmen García Mateo, Marta Martínez Maquieira, Rocío Varela Fernández, Elisa Fernández Rei (2016): Dialectologia. Special Issue VI, Elisa Fernández Rei / Lurdes de Castro Moutinho / Rosa Lídia Coimbra (eds.), 223-244 - Artigo
 • "Toponímia(s) galego-portuguesa(s): unha tentativa de comparación"

  Paulo Martínez Lema (2016): IV Coloquio de Lingüística Histórica, Cáceres (Estremadura), 13-14 outubro 2016 - Presentación
 • Colección documental do mosteiro de Montederramo

  Ramón Lorenzo (2016): , Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega - Libro

Páxinas