Publicacións dos investigadores

 • "A forxa do galego literario. O galego escrito entre o Rexurdimento e as Irmandades da Fala"

  Ernesto X. González Seoane (1993): II Coloquios de Sociolingüistica Galega, Santiago de Compostela, abril de 1993 - Presentación
 • Ramón Mariño Paz (1993): Cadernos de lingua, 8, 87-100 - Artigo
 • Xosé Luís Couceiro Pérez (1993): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 20, 505-509 - Artigo
 • Xosé Luís Regueira Fernández (1993): Cadernos de lingua, 7, 99-112 - Artigo
 • “Sobre a normativización do galego exterior”

  Antón Santamarina (1992): Comunicacións. I Congreso da Lingua e a Cultura Galegas en Asturias, León e Zamora (Celanova, 1989), X. M. García Crego (ed.), Vigo: Clube Cultural Adiante, 37-41 - Capítulo de libro
 • "Bouza-Brey ante a crítica. 1936-1973"

  Elisa Fernández Rei (1992): Fermín Bouza-Brey. Día das Letras Galegas 1992, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 91-112 - Capítulo de libro
 • Ernesto X. González Seoane (1992): , Universidade de Santiago de Compostela
 • "Determinantes nominais"

  Ernesto X. González Seoane (1992): Estudios dedicados a Celso Emilio Ferreiro, Rosario Álvarez (coord.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, I, 87-97 - Capítulo de libro
 • Francisco A. Cidrás Escáneo (1992): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 19, 41-53 - Artigo
 • Ramón Lorenzo (1992): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 19, 491-500 - Artigo
 • Estudios dedicados a Celso Emilio Ferreiro

  Rosario Álvarez (1992): Estudios dedicados a Celso Emilio Ferreiro, Rosario Álvarez Blanco (coord.), Santiago de Compostela: Servicio de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela, 2 vols. - Libro
 • "A lingua galega en Celso Emilio Ferreiro. VII. Nexos e sintaxe”

  Rosario Álvarez (1992): Estudios dedicados a Celso Emilio Ferreiro, Rosario Álvarez Blanco (coord.), Santiago de Compostela: Servicio de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela, tomo I, 7-8 e 177-261 - Capítulo de libro
 • Léxico da Administración castelán-galego

  Ana Isabel Boullón Agrelo, Ernesto X. González Seoane, Ramón Mariño Paz, F. R. Tato Plaza (1991): , Ana Isabel Boullón Agrelo (dir.), A Coruña: Real Academia Galega - Libro
 • “Contribución al estudio de los días de la semana en la Romania: lunes y martes”

  Antón Santamarina, Francisco Fernández Rei, Manuel González González (1991): Atlas Linguarum Europae, Aosta: Musumeci, 89-119 - Capítulo de libro
 • “De lexicografía galega, un diccionario máquina”

  Antón Santamarina (1991): Homenaxe ó profesor Constantino García, M. Brea / F. Fernández Rei (coords.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, vol.1, 491-496 - Capítulo de libro
 • “Problemas para la restauración de topónimos gallegos”

  Antón Santamarina (1991): Actas de las I Jornadas de onomástica, toponimia (Vitoria-Gasteiz), E. Knörr / M. A. Líbano (eds.), Bilbao: Euskaltzaindia, 237-248 - Capítulo de libro
 • "O pronome persoal suxeito na prosa galega medieval"

  Carme Ares Vázquez (1991): Homenaxe ó profesor Constantino García, M. Brea / F. Fenández Rei (coords.), M. Brea / F. Fenández Rei (coords.), vol. I. 49-56 - Capítulo de libro
 • "Proposta mínima para a planificación lingüística na formación do profesorado. Algúns datos históricos"

  Carme Ares Vázquez (1991): Cadernos de Lingua, 4, A Coruña: Real Academia Galega, 99-108 - Artigo
 • "Ideas sobre a fragmentación dialectal do galego durante o século XIX"

  Ernesto X. González Seoane (1991): Homenaxe ó profesor Constantino García, Mercedes Brea / Francisco Fernández Rei (eds.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, II, 55-67 - Capítulo de libro
 • "O galego diante dos procesos de reforma ortográfica a finais do século XIX"

  Ernesto X. González Seoane (1991): III Congreso da Asociación Internacional de Estudios Galegos, Nova York, 3-5 de outubro de 1991 - Presentación

Páxinas