Researchers publications

 • “Bilingüismo e fronteiras: o caso galego”

  Antón Santamarina (1994): Associação Portuguesa de Linguística. Encontro Regional (Miranda do Douro. 1993) Variação linguística no espaço, no tempo e na sociedade, Lisboa: Colibri, 247-261 - Book chapter
 • “O Prólogo de Carles Riba á 2ª edición do Diccionari Fabra e Nós”

  Antón Santamarina (1994): Poetas alófonos en lingua galega. Actas do I congreso: Santiago de Compostela, abril de 1993, X. Alonso Montero / X. M. Salgado (eds.), Vigo: Galaxia, 247-255 - Book chapter
 • “Proposta de programa de normalización lingüística para os concellos de Asturias de fala galega”

  Antón Santamarina (1994): Actas das Xornadas da Lingua e da Cultura Galega de Asturias: na busca das raíces da Terra Navia-Eo, F. Fernández Rei (ed.), Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 243-264 - Book chapter
 • "O vocalismo galego. Situación actual"

  Carme Ares Vázquez (1994): Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románica (Santiago, 1989), R. Lorenzo (ed.), A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, Vol. VI, pp. 127-140 - Book chapter
 • Eduardo M. Moscoso Mato (1994): Cadernos de lingua, 9, 129-162 - Article
 • "Concepcións do galego estándar nos gramáticos galegos do século XIX"

  Ernesto X. González Seoane (1994): Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas, Ramón Lorenzo (ed.), A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, VI, 75-98 - Talk
 • Ernesto X. González Seoane (1994): Cadernos de lingua, 10, 89-102 - Article
 • A. R. Castelao: Retrincos. Un ollo de vidro. Edición, introducción e notas de Ernesto González Seoane e Dolores Vilavedra

  Ernesto X. González Seoane, Dolores Vilavedra (1994): , Ernesto X. González Seoane / Dolores Vilavedra (eds.), Vigo: Galaxia - Book
 • Francisco A. Cidrás Escáneo (1994): Cadernos de lingua, 10, 103-118 - Article
 • Mª Sol López Martínez (1994): Cadernos de lingua, 9, 111-128 - Article
 • Ramón Mariño Paz (1994): Cadernos de lingua, 9, 5-25 - Article
 • Ramón Mariño Paz (1994): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 21, 85-111 - Article
 • "Secuencias de pronomes átonos en galego moderno"

  Rosario Álvarez (1994): Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas, Santiago de Compostela, 1989, Ramón Lorenzo (ed.), A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, vol. VI, 247-265 - Book chapter
 • Rosario Álvarez (1994): Cadernos de lingua, 10, 19-35 - Article
 • "Unha ollada moderna sobre a lingua dos nosos devanceiros"

  Rosario Álvarez (1994): Estudios galegos en homenaxe ó Profesor Giuseppe Tavani, Elvira Fidalgo / Pilar Lorenzo Gradín (coords.), Santiago de Compostela: CILL Ramón Piñeiro, 153-167 - Book chapter
 • "Evolución lingüística interna I. Gramática"

  Rosario Álvarez , Henrique Monteagudo (1994): Lexicon der Romanistischen Linguistik, G. Holtus / M. Metzeltin / Ch. Schmitt (eds.), Tübingen: Max Niemeyer Verlag, vol. VI.2, 1-22 - Book chapter
 • Rosario Álvarez (1994): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 21, 133-166 - Article
 • Xosé Luís Regueira Fernández (1994): Cadernos de lingua, 10, 37-60 - Article
 • Xulio Sousa (1994): Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas. Universidade de Santiago de Compostela, 1989, Ramón Lorenzo (ed.), A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa, vol. VI, 309-316 - Book chapter
 • “Vicente Risco lexicógrafo”

  Antón Santamarina (1993): Risco, Vicente. Pr'o catálogo da léngoa galega: Homenaxe ó 70 aniversario do Seminario de Estudos Galegos, Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 13-16 - Book chapter

Pages