Researchers publications

 • Ramón Mariño Paz (1997): Cadernos de lingua, 15, 71-95 - Article
 • “A posición do pronome átono en construccións de infinitivo e xerundio en galego antigo”

  Rosario Álvarez (1997): Actas do XII Encontro Nacional da Associaçao Portuguesa de Lingüistica (Braga-Guimaraes, 30 de Setembro a 2 de Outubro de 1996), Ivo Castro (ed.), Lisboa: APL, vol. II, 7-29 - Book chapter
 • “Variación diatópica no Coloquio de Sarmiento”

  Rosario Álvarez (1997): O Padre Sarmiento e o seu tempo. Actas do Congreso Internacional do Tricentenario de Fr. Martín Sarmiento (1695-1995) (Santiago de Compostela, 29 de maio - 3 de xuño de 1995), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Universidade de Santiago de Compostela, vol. II, 131-154 - Book chapter
 • Rosario Álvarez (1997): Actas do IV Congreso Internacional de Estudios Galegos, Benigno Fernández Salgado (ed.), Oxford: Centre for Galician Studies, 37-53 - Book chapter
 • Xosé Luís Regueira Fernández (1997): Actas do IV Congreso Internacional de Estudios Galegos, Benigno Fernández Salgado (ed.), Oxford: Centre for Galician Studies, 179-194 - Book chapter
 • “Informática e lexicografía”

  Antón Santamarina (1996): Lingüística e informática, J. Gómez Guinovart / A. M. Lorenzo Suárez / A. Aguilar-Amat Castillo et alii (ed.), Santiago de Compostela: Tórculo Edicións, 9-29 - Book chapter
 • "Enxebreza, purismo e diferencialismo nas Coplas de Sarmiento"

  Ernesto X. González Seoane (1996): I Congreso Internacional A Lingua Galega: Historia e Actualidade, Santiago de Compostela, 16-20 de setembro de 1996 - Talk
 • "O debate sobre a independencia do galego na última década do século XIX"

  Ernesto X. González Seoane (1996): Homenaxe á profesora Pilar Vázquez Cuesta, Ramón Lorenzo / R. Álvarez Blanco (eds.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 121-131 - Book chapter
 • "Atlas Lingüístico Galego (ALGa): xénese, desenvolvemento e actualidade"

  Manuel González González (1996): Bolletino dell'Atlante Linguistico Italiano, III, Serie, 20, 203-223 - Article
 • María Álvarez de la Granja (1996): Glaucopis. Boletín del Instituto de Estudios Vigueses, 2, 17-36 - Article
 • Homenaxe á profesora Pilar Vázquez Cuesta

  Ramón Lorenzo, Rosario Álvarez (1996): , Ramón Lorenzo / Rosario Álvarez (eds.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela - Book
 • "Na estrema do galego: a lingua do Bierzo Baixo transmitida por Fernández y Morales"

  Rosario Álvarez (1996): Homenaxe á profesora Pilar Vázquez Cuesta, Ramón Lorenzo / Rosario Álvarez (eds.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 157-202 [vid. 2003, reimpresión capítulo] - Book chapter
 • Rosario Álvarez (1996): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 23, 11-35 - Article
 • Guía bibliográfica de lingüística galega

  Xosé Luís Regueira Fernández, Ana Isabel Boullón Agrelo, Francisco A. Cidrás Escáneo, Ernesto X. González Seoane, Ramón Mariño Paz, F. R. Tato Plaza (1996): , Xosé Luís Regueira Fernández (coord.), Vigo: Xerais - Book
 • Ana Isabel Boullón Agrelo (1995): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 22, 449-475 - Article
 • “Norma e estándar”

  Antón Santamarina (1995): Estudios de sociolingüística galega sobre a norma do galego culto, H. Monteagudo (ed.), Vigo: Galaxia, 53-98 - Book chapter
 • Francisco Dubert García (1995): Cadernos de lingua, 11, 71-101 - Article
 • Francisco Dubert García (1995): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 22, 125-155 - Article
 • Ramón Mariño Paz (1995): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 22, 157-189 - Article
 • “O galego. A recuperación da autoestima / El gallego. La recuperación de la autoestima”

  Rosario Álvarez (1995): Vela Mayor, 6, 81-96 - Article

Pages