Publicacións de Carme Ares Vázquez

 • “A reivindicación do idioma: contribución de Ánxel Fole ó proceso de elaboración do galego moderno e da súa normalización"
  Carme Ares Vázquez (2022): A Trabe de Ouro, 119, 51-78 - Artigo
 • “Lingua, literatura e sociedade: a explicitación do conflito lingüístico na obra de Ánxel Fole”
  Carme Ares Vázquez (2018): Limba Noastra-i o comoara… Estudos de sociolingüística románica en homenaxe a Francisco Fernández Rei, C. Alén / M. Brea, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 171-186 - Capítulo de libro
 • Carme Ares Vázquez (2016): , Universidade de Santiago de Compostela - Publicación de investigador
 • Dicionario Xerais da Lingua
  Xosé M. Carballeira Anllo / Carme Ares Vázquez / Carme Hermida Gulías / Primitivo Iglesias Sierra / Xosé María Lema Suárez / Rosa López Fernández (2014): , Vigo: Edicións Xerais, (1ª edición, 2004) - Libro
 • Gran dicionario Xerais da lingua
  Xosé M. Carballeira Anllo / Carme Ares Vázquez / Carme Hermida Gulías / Primitivo Iglesias Sierra / Xosé María Lema Suárez / Rosa López Fernández (2009): , Gran dicionario Xerais da lingua, [2 volumes] - Libro
 • Dicionario Xerais castelán - galego de usos, frases e sinónimos
  Gonzalo Navaza Blanco / Carme Ares Vázquez / Xosé M. Carballeira Anllo / Carme Hermida Gulías / Primitivo Iglesias Sierra / Paulo Martínez Lema / Rosa López Fernández (2007): , Dicionario Xerais castelán - galego de usos, frases e sinónimos, (1ª edición, 1990) - Libro
 • "Da fala á literatura: algunhas reflexións lingüísticas de Ánxel Fole"
  Carme Ares Vázquez (2005): As tebras alumeadas. Estudos filolóxicos ofrecidos en homenaxe a Ramón Lorenzo, Ana Isabel Boullón Agrelo / Xosé Luís Couceiro Pérez / Francisco Fernández Rei, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 291-306 - Capítulo de libro
 • "O léxico da montaña en A. Noriega Varela"
  Carme Ares Vázquez / Primitivo Iglesias Sierra (2004): A lingua galega: historia e actualidade, Rosario Álvarez / Francisco Fernández Rei / Antón Santamarina (eds.), Rosario Álvarez / Francisco Fernández Rei / Antón Santamarina (eds.), vol. 3. pp. 569-589 - Capítulo de libro
 • “Léxico da flora na obra de Ánxel Fole”
  Carme Ares Vázquez (2004): Investigación e innovación 1954-2004. 50 anos da Escola de Formación do Profesorado de Lugo, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 17-36 - Artigo
 • Pequeno dicionario Xerais da lingua
  Gonzalo Navaza Blanco / Carme Ares Vázquez / Xosé M. Carballeira Anllo / Primitivo Iglesias Sierra / Xosé María Lema Suárez / Rosa López Fernández (2004): , Vigo: Edicións Xerais - Libro
 • “As materias de Lingua e Literatura Galegas nos Programas de estudio da E. U. de Maxisterio de Lugo: Breve historia e situación actual”
  Carme Ares Vázquez (2002): Homenaxe a Fernando R. Tato Plaza, R. Lorenzo (coord.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, pp. 49-59 - Capítulo de libro
 • “O léxico rural en Homes de tras da Corda de Carlos G. Reigosa”
  Carme Ares Vázquez / Primitivo Iglesias Sierra (2001): Da gramática ó diccionario. Estudios de lingüística galega. Revista Verba, Anuario galego de Filoloxía, X.L. Regueira / A. Veiga (eds.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, Anexo 49, 25-46 - Capítulo de libro
 • "O vocalismo galego. Situación actual"
  Carme Ares Vázquez (1994): Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románica (Santiago, 1989), R. Lorenzo (ed.), A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, Vol. VI, pp. 127-140 - Capítulo de libro
 • "Eduardo Blanco Amor ante a lingua galega"
  Carme Ares Vázquez (1993): Cuadernos El Progreso. Eduardo Blanco Amor (suplemento especial Día das Letras Galegas), El Progreso, Lugo , 16 de maio de 1993. páx. XIV - Artigo
 • "Un relato fantástico de E. Blanco Amor: 'Bartomeu i os Biosbardos'”
  Carme Ares Vázquez (1993): Homenaxe a E. Blanco Amor, Día das Letras Galegas, Homenaxe a E. Blanco Amor, Día das Letras Galegas, 29-43 - Artigo
 • "Proposta mínima para a planificación lingüística na formación do profesorado. Algúns datos históricos"
  Carme Ares Vázquez (1991): Cadernos de Lingua, 4, A Coruña: Real Academia Galega, 99-108 - Artigo
 • "O pronome persoal suxeito na prosa galega medieval"
  Carme Ares Vázquez (1991): Homenaxe ó profesor Constantino García, M. Brea / F. Fenández Rei (coords.), M. Brea / F. Fenández Rei (coords.), vol. I. 49-56 - Capítulo de libro
 • “Avaliación dun texto escolar. Un caso práctico"
  Carme Ares Vázquez / X. Arias (1989): “Avaliación dun texto escolar. Un caso práctico", Lugo: Deputación Provincial, 101-108 - Capítulo de libro
 • "Materiais para o ensino da lecto-escritura en galego (II)"
  Carme Ares Vázquez / X. Arias / B. Roig (1988): Revista Galega de Educación, nº 6, Vigo: Ed. Xerais de Galicia, 82-85 - Artigo
 • "O estado da lingua. Perspectivas de futuro"
  Carme Ares Vázquez / X. Arias (1988): Actas das III Xornadas do Maxisterio Lucense, Lugo: Deputación Provincial, 59-66 - Capítulo de libro
 • "Presupostos pedagóxicos para o ensino do galego oral"
  Carme Ares Vázquez / X. Arias (1987): Actas das II Xornadas do Maxisterio Lucense, Lugo: Deputación Provincial, 163-168 - Capítulo de libro
 • "Plan de Redacción 1, 2, 3, 4. Unha aportación didáctica"
  Carme Ares Vázquez (1987): Revista Galega de Educación, nº 4, Vigo: Edicións Xerais - Artigo
 • "Materiais para o ensino da lecto-escritura en galego (I)"
  Carme Ares Vázquez / X. Arias / B. Roig (1987): Revista Galega de Educación, nº 5, Revista Galega de Educación, nº 5, 78-81 - Artigo
 • "O galego estándar na escola sen merma da variante dialectal"
  Carme Ares Vázquez / X. Arias (1986): Actas das I Xornadas do Maxisterio Lucense, Lugo: Deputación provincial, 219-223 - Capítulo de libro
 • "Edigal galego. Primeiro método audiovisual para aprendizaxe da lingua galega"
  Carme Ares Vázquez (1986): "Edigal galego. Primeiro método audiovisual para aprendizaxe da lingua galega", 26de xaneiro de 1986. páx. 15 - Artigo
 • "Unha aproximación a Os Biosbardos. Contos prá xente, de E. Blanco Amor"
  Carme Ares Vázquez (1985): Revista Grial, nº 87, 47-60 - Artigo
 • "Algúns resultados dunha encuesta sobre o uso do galego e o castelán polos escolares dasegunda etapa do E.X.B."
  Carme Ares Vázquez / M. Rodríguez Neira (1985): Actas das II Xornadas da LinguaGalega no Ensino, Santiago de Compostela: Consellería de Educación e Cultura daXunta de Galicia, 229-241 - Capítulo de libro
 • “Vocabulario Gallego-Castellano”
  Carme Ares Vázquez / Xosé M. Carballeira Anllo / Primitivo Iglesias Sierra / Xosé María Lema Suárez (1984): Diccionario enciclopédico Argos-Vergara, Barcelona: Ed. Argos Vergara, 107-192 - Capítulo de libro
 • Diccionario 'Nós' galego-castelán, castellano-gallego
  Carme Ares Vázquez / X. García Cancela / R. M. López Gato / Helena Pousa / Xosé Luís Regueira Fernández (1982): , A Coruña: Ediciós Nós - Libro