Publicacións de Henrique Monteagudo Romero

 • Henrique Monteagudo Romero (2024): Consello da Cultura Galega - Publicación do ILG
 • "Perspectivas sobre a lingua"
  Henrique Monteagudo Romero / Fernando Venâncio / Marcos Bagno / María López Sández / Xaquín Loredo Gutiérrez / Gabino Segundo Vázquez Grandío (2023): Grial, 239 - Artigo
 • Joan Costa Carreras / Henrique Monteagudo Romero / Miren Azkárate (2023): Perspectives en linguistique et philologie romanes (I et II), Dolores Corbella / Josefa Dorta / Rafael Padrón (eds.), París: Éditions de Linguistique et de Philologie, Bibliotèque de Linguistique Romane (BiLiRo), n.º 18.2, 1199-1208 - Capítulo de libro
 • "A asimilación lingüística da colectividade galega en Arxentina"
  Henrique Monteagudo Romero (2022): XIII Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos. Abrindo rutas, expandindo camiños. Novas perspectivas e interseccións nos estudos galegos, Varsovia (Polonia): 21-24 de setembro - Presentación
 • "Estandarología comparada entre lenguas de España: el concepto de estándar en la normativización lingüística académica"
  Joan Costa-Carreras / Carla Amorós-Negre / Henrique Monteagudo Romero / Miren Azkárate (2022): XXX Congreso Internacional de Linguística y Filología Románicas, La Laguna: Universidad de La Laguna, 4-9 de xullo de 2022 - Presentación
 • Henrique Monteagudo Romero / Xaquín Loredo Gutiérrez / Gabino Segundo Vázquez Grandío / Anik Nandi (2021): , A Coruña: Real Academia Galega - Libro
 • Henrique Monteagudo Romero / Xaquín Loredo Gutiérrez / Bieito Silva Valdivia / María López Sández / Gabino Segundo Vázquez Grandío (2021): Ideas para un plurilingüismo dende o galego no concello de Ames, A Coruña: Real Academia Galega - Libro
 • Henrique Monteagudo Romero / Xaquín Loredo Gutiérrez / Lidia Gómez Martínez / Gabino Segundo Vázquez Grandío (2021): Mapa sociolingüístico escolar de Ames, A Coruña: Real Academia Galega - Libro
 • “O Códice dos Músicos das Cantigas de Santa María (E). Para unha análise scriptolingüística comparada”
  Henrique Monteagudo Romero (2021): «Contarte he maravillas...», Congreso Internacional de Estudios Medievales Hispánicos en Honor a Joseph T. Snow, Madrid: Universidade de Alcalá, 25-29 de outubro de 2021 - Presentación
 • “A integración do Cancioneiro dos xograres galegos na Compilación xeral da lírica trobadoresca. Scriptolingüística, codicoloxía e tradición manuscrita”
  Henrique Monteagudo Romero (2021): Coloquio Internacional «Editar cantigas (de amigo) no século XXI, A Coruña: Universidade da Coruña, 21-22 de outubro de 2021 - Presentación
 • “A estandarización do galego: vellos debates e novos horizontes”
  Henrique Monteagudo Romero (2021): Simposio ILG 2020. Estándar, norma e variación: procesos, problemas e perspectivas, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 8 de febreiro-3 de marzo de 2021 - Presentación
 • “A xeración Nós e a re-significación do idioma galego (1916-1936): de dialecto a lingua nacional”
  Henrique Monteagudo Romero (2021): Nós e o mundo. O mundo e nós, Paulo Gamallo / Dolores Vilavedra (eds.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 77-97 - Capítulo de libro
 • “Fragmentos de textos de Martín Sarmiento”
  Henrique Monteagudo Romero (2021): Autorretrato de un idioma. Crestomatía glotopolítica del español, José del Valle / Daniela Lauria / Mariela Oroño / Darío Rojas (eds.), Madrid: Lengua de Trapo, 133-146 - Capítulo de libro
 • “Imponer la libertad”
  Henrique Monteagudo Romero (2021): Reflexiones glotopolíticas desde y hacia América y Europa, Elvira Narvaja de Arnoux / Lidia Becker / José del Valle (eds.), Bern / Berlín: Peter Lang, 219-232 - Capítulo de libro
 • “Lingua galega e emigración americana (1916-1936)”
  Henrique Monteagudo Romero (2021): As Irmandades no seu tempo: perspectivas cruzadas, Ramón Villares / Xosé M. Núñez Seixas / Ramon Máiz (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 329-370 - Capítulo de libro
 • “Lengua e identidad de los inmigrantes gallegos en el sainete porteño: Farruco (1921)”
  Henrique Monteagudo Romero (2021): Bornistik. Sprach- und kulturwissenschaftliche Perspektiven auf die Romania und die Welt, Anna Ladilova / Dinah Leschzyk / Katharina Müller / Nicolas Schweitzer / Falk Seiler (eds.), Hamburg: Giessen University Library Publications, 520-533 - Capítulo de libro
 • Henrique Monteagudo Romero (2020): Simposio Ricardo Carballo/Carvalho Calero –Ideas e achegas ao idioma - Presentación
 • “Carballo Calero, filólogo de Galaxia, con GRIAL ao fondo”
  Henrique Monteagudo Romero (2020): Grial, 228, 112-121 - Artigo
 • “Para a análise grafemática da *Recompilación tardía (*Livro das cantigas)”
  Henrique Monteagudo Romero (2020): ArGaMed, 2, 157-194 - Artigo
 • Henrique Monteagudo Romero / Anik Nandi / Xaquín Loredo Gutiérrez (2020): HispanismeS Revue de la Société des Hispanistes Français, 16 - Artigo
 • “O debate sobre o idioma galego (1966-1984): linguicidade, filologia e ideologia”
  Henrique Monteagudo Romero (2020): História das Línguas, histórias da Linguística. Homenagem a Carlos Alberto Faraco, Francisco Eduardo Vieira / Marcos Bagno (eds.), São Paulo: Parábola Editorial, 229-251 - Capítulo de libro
 • “A individualidade do galego no pensamento lingüístico de Ricardo Carballo Calero”
  Henrique Monteagudo Romero (2020): Día das Letras Galegas 2020. Ricardo Carvalho Calero. As formas do compromiso, Francisco Cidrás (ed.), Santiago: Universidade de Santiago de Compostela, 329-357 - Capítulo de libro
 • “La Real Academia Galega y la gestión de la diversidad lingüística”
  Henrique Monteagudo Romero (2020): Hizkuntza Gutxiagotuak Jagon, Euskaraz Bizi. Euskaltzaidiriaren XXIII. Jagon Jardunaldia, Blbo: Euskaltzaindia - Capítulo de libro
 • “Patrimoine culturel audiovisuel. Pour un programme européen de sous-titrages en langues non hégémoniques”
  Margarita Ledo Andión / Henrique Monteagudo Romero / Pablo Romero (2020): Cultures de résistence. Peuples et langues minorisés, Jacques Guyot (dir.), Paris: Presses des Mines, 213-223 - Capítulo de libro
 • “Language and migration. The sociolinguistic and glottopolitical dynamics of the Galician mmunity in Buenos Aires from the nineteenth century to the present day”
  Henrique Monteagudo Romero / Facundo Reyna-Muniain (2020): Journal of Multilingual and Multicultural Development, 41, 97-107 - Artigo
 • Henrique Monteagudo Romero (2020): Calen barbas, falen cartas. A escrita en galego na Idade Moderna, Rosario Álvarez / Ernesto González Seoane (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 75-115 - Capítulo de libro
 • Luís F. Seoane / Xaquín Loredo Gutiérrez / Henrique Monteagudo Romero (2019): Palgrave Communicatios. Humanities / Social Sciences / Business, 5: 139, 1-9 - Artigo
 • “La Real Academia Gallega y la normativización del Gallego”
  Henrique Monteagudo Romero (2019): Quo Vadis Romania?, 53-54, 58-72 - Artigo
 • Henrique Monteagudo Romero (2019): Boletín da Real Academia Galega, 380, 289-381 - Artigo
 • Henrique Monteagudo Romero / Xaquín Loredo Gutiérrez / Anik Nandi / Xurxo Salgado (2019): Transmissions. Estudis sobre la transmissió lingüística, Mònica Barrieras / Carla Ferrerós (eds.), Barcelona: Eumo, 11-26 - Capítulo de libro
 • "Evolución diacrónica e histórica da lingua: o proceso de individuación do galego"
  Henrique Monteagudo Romero (2019): I Seminário Internacional de estudos linguísticos: Galego e Português, o passado presente, Niterói-RJ, 5-7 de xuño de 2019 - Presentación
 • “Modelos lingüísticos en los sistemas educativos en las comunidades bilingües: su impacto en la normalización lingüística”
  Henrique Monteagudo Romero / Miquel Àngel Pradilla / Leire Díaz de Gereñu (2019): Galeusca III: Construcción social de las lenguas. Políticas lingüísticas en España, Salamanca, 3 de maio de 2019 - Presentación
 • “Gestión de la diversidad lingüística en España desde el punto de vista de las academias”
  Henrique Monteagudo Romero / Joan Argenter (2019): Tutelar las lenguas minorizadas, vivir en euskera Jornada Jagon XXIII, Pamplona, 17 de xaneiro de 2019 - Presentación
 • “Lingua galega e emigración: Galicia- Buenos Aires”
  Henrique Monteagudo Romero (2019): A morte de Galicia, Isidro Dubert (ed.), Vigo: Xerais - Capítulo de libro
 • “Variación scriptolingüística e tradición manuscrita da lírica trobadoresca: As variables <nh/n> e <ss/s>”
  Henrique Monteagudo Romero (2019): Estudos lingüísticos e filológicos oferecidos a Ivo Castro, Ernestina Carrilho, Ana Maria Martins, Sandra Pereira, João Paulo Silvestre (eds.), Lisboa: Centro de Lingüística da Universidade de Lisboa, 859-860 - Capítulo de libro
 • “Galician and the Portuguese-speaking world from the perspective of translation”
  Henrique Monteagudo Romero (2019): Lusophone, Galician and Hispanic Linguistics. Bridgin Frames and Traditions, Gabriel Rei-Doval / Fernando Tejedo-Herrero (eds.), New York: Routledge, 55-72 - Capítulo de libro
 • “Política lingüística en Galicia: de la normalización sin conflicto al conflicto desnormalizador”
  Henrique Monteagudo Romero (2019): La normalización social de las lenguas minoritarias. Experiencias y procedimientos para la salvaguarda de un patrimonio inmaterial, Javier Giralt Latorre / Francho Nagore Laín (eds.), Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza, 17-55 - Capítulo de libro
 • "Publishing activities and text editions: Galician"
  Henrique Monteagudo Romero (2018): Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe, Joep Leerssen (ed.), Amsterdam: Amsterdam University Press, vol. 2, 971-972 - Capítulo de libro
 • “Language interest: Galician”
  Henrique Monteagudo Romero (2018): Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe, Joep Leerssen (ed.), Amsterdam: Amsterdam University Press, vol. 2, 958-959 - Capítulo de libro
 • "A singularidade de Martin Codax"
  Henrique Monteagudo Romero (2018): Grial. Revista Galega de Cultura, 217, 92-101 - Artigo
 • "La normalización externa del gallego"
  Henrique Monteagudo Romero (2018): La normalización de las lenguas minoritarias. Experiencias y procedimientos para la salvaguarda del patrimonio inmaterial, Jaca (Huesca), Universidad de Zaragoza, 12-13 de xullo de 2018 - Presentación
 • "A lingua galega na emigración americana"
  Henrique Monteagudo Romero (2018): Terceiro Congreso Internacional Irmandades da Fala. Nacionalismo galego e diáspora (1916-1936), Santiago de Compostela, 4-5, outubro, 2018 - Presentación
 • “De la cultura lingüística a la política lingüística. Reflexiones desde el Finis terrae”
  Henrique Monteagudo Romero (2018): Metodologías para la investigación de la cultura del plurilingüismo regional, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (RFA), 20-22, setembro, 2018 - Presentación
 • “A lingua galega no audiovisual”
  Henrique Monteagudo Romero (2018): Foro Internacional «As linguas e o cinema», Santiago de Compostela, USC, 21-22, maio, 2018 - Presentación
 • "Navegar a travesía. Notas do caderno de bitácora (1993-2018)"
  Henrique Monteagudo Romero (2018): XX Encontros para a normalización lingüística, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 12-13, abril, 2018 - Presentación
 • “Entre la periferia y la metrópolis: los gallegos en Buenos Aires”
  Henrique Monteagudo Romero (2018): Quo Vadis Romania?, 51-52, 58-76 - Artigo
 • “Variantes galegas nos cancioneiros trobadorescos. A súa importancia para o estudo da tradición manuscrita”,
  Henrique Monteagudo Romero (2018): Galícia doutro lado do atlántico. Estudos galegos na Bahia, David Rodríguez / Mailson Lopes (orgs.), Bahia: Ponte Atlância, 111-119 - Capítulo de libro
 • “Norma e autoridade linguística no galego e no português brasileiro”
  Henrique Monteagudo Romero / Xoán Lagares (2017): Labor Histórico, 3.2, 12-27 - Artigo
 • “La lengua gallega en Argentina”
  Henrique Monteagudo Romero / Facundo Reyna-Muniain (2017): Homenaje a Elvira Arnoux. Estudios de Análisis del discurso, glotopolítica y pedagogía de la lectura y la escritura. Tomo II: Glotopolítica. , Roberto Bein / Juan Eduardo Nonnin / Maria di Stefano / Daniela Lauria / Maria Cecilia Pereira (coords.), Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras (Universidad de Buenos Aires), 143-165 - Capítulo de libro
 • “O ciclo histórico na narrativa casariana”
  Henrique Monteagudo Romero (2017): Boletín da Real Academia Galega, 378, 61-76 - Artigo
 • “O ciclo histórico na narrativa casariana”
  Henrique Monteagudo Romero (2017): Simposio Carlos Casares, A Coruña, Real Academia Galega, 21-23, novembro, 2017 - Presentación
 • “Panorama sociolingüístico da Galicia da Idade Moderna”
  Henrique Monteagudo Romero (2017): Calen barbas, falen cartas. Simposio ILG 2017, Universidade de Santiago de Compostela, 20-22, novembro, 2017 - Presentación
 • “Imponer la libertad. Apuntes sobre el régimen de lenguas en Galicia”
  Henrique Monteagudo Romero (2017): Tercer Congreso Latinoamericano de Glotopolítica, Leibniz Universität, Hannover, 27-30, setembro, 2017 - Presentación
 • “Variación lingüística e tradición manuscrita da lírica trobadoresca: unha achega desde o galego”
  Henrique Monteagudo Romero (2017): IVº Congresso Internacional de Lingüística Histórica. Homenagem a Ivo Castro, Universidade de Lisboa, 17-21, xullo, 2017 - Presentación
 • “O galego, entre o castelán e o portugués: unha dobre periferia”
  Henrique Monteagudo Romero (2017): Entre centros y periferias. Aspectos lingüísticos, Zürich, Universität Zürich, 19-20, maio, 2017 - Presentación
 • “La estandarización del idioma gallego, la (re)articulación del espacio lingüístico de contacto gallego-castellano y los debates sobre la norma”
  Henrique Monteagudo Romero (2017): Encuestas, discursos, y estudios glotopolíticos. La lengua gallega y otras lenguas minorizadas, G. Vázquez Villanueva (comp.), Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, 165-202 - Capítulo de libro
 • Henrique Monteagudo Romero (2017): LaborHistórico, 3, 1 - xan./xuñ. 2017, 14-48 - Artigo
 • "Variantes galegas distintivas nos cancioneiros trobadorescos: subsidios para unha revisión"
  Henrique Monteagudo Romero (2016): IV Coloquio de Lingüística Histórica, Cáceres (Estremadura), 13-14 outubro 2016 - Presentación
 • Henrique Monteagudo Romero (2015): Rosalía de Castro no século XXI. Unha nova ollada. Febreiro-Xuño 2013, Rosario Álvarez / Anxo Angueira / María do Cebreiro Rábade / Dolores Vilavedra (coords.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 349-403 - Capítulo de libro
 • "Lingua(s) e norma(s): polielaboración, pluricentricidade, polinomía / autonomía, sinonomía, heteronomía"
  Henrique Monteagudo Romero (2015): Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Santiago de Compostela, 27-30 xullo 2015 - Presentación
 • "Henrique Monteagudo: Entre o latín e o portugués: galego, galego-portugués, português arcaico?"
  Henrique Monteagudo Romero (2015): Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Santiago de Compostela, 27-30 xullo 2015 - Presentación
 • "A lingua no tempo, os tempos da lingua. Gramática diacrónica e historia social"
  Henrique Monteagudo Romero (2015): Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Santiago de Compostela, 27-30 xullo 2015 - Presentación
 • Henrique Monteagudo Romero (2015): En memoria de tanto miragre. Estudos dedicados ó profesor David Mackenzie, Francisco Dubert García / Gabriel Rei-Doval / Xulio Sousa (eds.), Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela, 103-111 - Capítulo de libro
 • "Do galego ao portugués brasileiro: sistema e comunidade lingüística"
  Henrique Monteagudo Romero (2015): I Encontro Brasileiro de Estudos Galegos, Baía (Brasil), 13-15 abril 2015 - Presentación
 • "Emigración, lingua e sociedade en Galicia. Un balance histórico"
  Henrique Monteagudo Romero (2015): XI Congreso Internacional da Asociación Internacional de Estudos Galegos 2015, Bos Aires (Arxentina), 6-8 abril 2015 - Presentación
 • "Sempre en Bos Aires"
  Henrique Monteagudo Romero (2015): XI Congreso Internacional da Asociación Internacional de Estudos Galegos 2015, Bos Aires (Arxentina), 6-8 abril 2015 - Presentación
 • "Poesía en galego nos finais do século XIV - comezos do século XV"
  Henrique Monteagudo Romero (2014): Simposio ILG 2014: A lingua galega no solpor da Idade Media, Santiago de Compostela, 13-22 novembro 2014 - Presentación
 • A nobreza miñota e a lírica trobadoresca na Galicia da primeira metade do século XIII
  Henrique Monteagudo Romero (2014): , Noia: Editorial Toxosoutos - Libro
 • "El gallego como lengua puente"
  Henrique Monteagudo Romero / Facundo Reyna-Muniain (2014): Las lenguas en la construcción de la ciudadanía sudamericana. Actas del CIPLOM (Buenos Aires, 2013), Elvira N. de Arnoux e Daniela Lauria (eds.), La Plata: Unipe Editorial Universitaria (Colección Boris Spivacow) - Capítulo de libro
 • "Dous documentos para a historia do galeguismo no exilio"
  Henrique Monteagudo Romero (2014): Grial. Revista Galega de Cultura, 201, 48-53 - Artigo
 • Henrique Monteagudo Romero (2013): Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega - Publicación do ILG
 • Rosario Álvarez Blanco / Henrique Monteagudo Romero (2013): Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega / Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela - Publicación do ILG
 • Henrique Monteagudo Romero (2013): , A Coruña: Real Academia Galega - Libro
 • Henrique Monteagudo Romero (2013): O século de Xelmírez, Fernando López Alsina / Henrique Monteagudo / Ramón Villares / Ramón Yzquierdo Perrín (coords.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 387-437 - Capítulo de libro
 • Henrique Monteagudo Romero (2013): "O resplandor primeiro". Estudos en homenaxe a Nicomedes Pastor Díaz, Fausto Galdo / Emilio Xosé Ínsua López / Henrique Monteagudo / Luis Caparrós Esperante / Xosé R. Barreiro Fernández (eds.), A Coruña: Real Academia Galega, 75-104 - Capítulo de libro
 • Henrique Monteagudo Romero (2013): Ao sabor do texto. Estudos dedicados a Ivo Castro, Rosario Álvarez / Ana Maria Martins / Henrique Monteagudo / Maria Ana Ramos (eds.), Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela, 421-452 - Capítulo de libro
 • "En cadea sen prijon" Cancioneiro de Afonso Paez. Poesía galega postrobadoresca (1380-1430ca.)
  Henrique Monteagudo Romero (2013): , Santiago de Compostela: Xunta de Galicia - Libro
 • Galego e português brasileiro: história, variação e mudança
  Henrique Monteagudo Romero (2012): Editora da Universidade Federal Fluminense - Publicación do ILG
 • “Galego, Português e Português Brasileiro: uma proposta de periodização”
  Henrique Monteagudo Romero (2012): II Congresso Internacional de Linguística Histórica, São Paulo (Brasil), 2012 - Presentación
 • “Despertando Lenguas”
  Henrique Monteagudo Romero (2012): X Congreso Internacional de Lingüística General, Zaragoza, 2012 - Presentación
 • “A Galiza e o espaço linguistico-cultural de expressão portuguesa”
  Henrique Monteagudo Romero (2012): Rosae. Lingüística histórica, história das línguas e outras históricas, T. Lobo / Z. Carneiro / J. Soledade /A. Almeida e S. Ribeiro (eds.), Salvador: EDUFBA, 51-63 - Capítulo de libro
 • “Galego, portugués e brasileiro no tempo. Achegas para unha diacronía comparada”
  Henrique Monteagudo Romero (2012): Galego e portugués brasileiro. História, variação e mudança, X. C. Lagares / H. Monteagudo (orgs.), Rio de Janeiro: Editora da Universidade Federal Fluminense, 37-104 - Capítulo de libro
 • “Política lingüística en Galicia. Apuntes para un nuevo balance”
  Henrique Monteagudo Romero (2012): Quo Vadis Romania?, 39, 21-39 - Artigo
 • Henrique Monteagudo Romero / Rosario Álvarez Blanco (2012): Discurso lido o día 25 de febreiro de 2012 no acto da súa recepción, polo ilustrísimo señor don Henrique Monteagudo e resposta da excelentísima señora dona Rosario Álvarez Blanco, A Coruña: Real Academia Galega, 95-106 - Artigo
 • "Variação e norma lingüística: Subsidios para uma (re) visão"
  Henrique Monteagudo Romero (2012): Políticas da norma e conflitos lingüísticos, X. C. Lagares / M. Bagno (eds.), São Paulo: Parábola Editorial, 15-48 - Artigo
 • "Galego, portugués e brasileiro no tempo. Achegas para unha diacronía comparada"
  Henrique Monteagudo Romero (2012): Galego e portugués brasileiro. História, variação e mudança, X. C. Lagares / Henrique Monteagudo (orgs.), Rio de Janeiro: Editora da Universidade Federal Fluminense, 37-104 - Artigo
 • Lume de vidas. Valentín Paz-Andrade / Ramón Otero Pedrayo: un diálogo epistolar (1925-1976)
  Henrique Monteagudo Romero (2012): , Xosé Henrique Monteagudo Romero, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela - Libro
 • Henrique Monteagudo Romero / Dolores Vilavedra / Ana García García / Noemí Álvarez Villar / Soraya Domínguez Portela / María López Sández / Montse Pena Presas / Alberte Valverde (2012): , X. Henrique Monteagudo Romero / Dolores Vilavedra (coords.), Vigo: Galaxia, 252 - Libro
 • Henrique Monteagudo Romero / Dolores Vilavedra / Ana García García / Noemí Álvarez Villar / Soraya Domínguez Portela / María López Sández / Montse Pena Presas / Alberte Valverde (2012): , X. Henrique Monteagudo Romero / Dolores Vilavedra (coords.), Vigo: Galaxia, 220 - Libro
 • "Galego, Português e Português Brasileiro: uma proposta de periodização"
  Henrique Monteagudo Romero (2012): Castilho - II Congresso Internacional de Linguística Histórica, Universidade de São Paulo, 7-10 febreiro 2012. Organizado pola Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas - Presentación
 • Grial 191. Sección monográfica ‘Á busca do tesouro. 40 anos do Instituto da Lingua Galega'
  Henrique Monteagudo Romero / Víctor Freixanes (2011): , Vigo: Galaxia - Artigo
 • Rosario Álvarez Blanco / Ramón Villares / Xosé López / Ramón Maiz / Francisco Campos / Víctor Freixanes / Henrique Monteagudo Romero / Xulio Ríos / Xaime Subiela (2011): Reflexión estratéxica sobre a cultura galega, Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega - Libro
 • "Variação e mudança no sistema linguístico histórico galego-português”
  Xoán Lagares / Cláudia Roncarati / Elisa Fernández Rei / Ernesto X. González Seoane / Rosario Álvarez Blanco / Henrique Monteagudo Romero / Xulio Sousa Fernández / Valéria Gil Condé / Maria Jussara Abraçado de Almeida (2010): III Congresso Internacional da Associação Internacional de Linguística do Português (AILP). A Difusão Transnacional da Língua Portuguesa, Xoán Carlos Lagares (coord.) , Niterói, 6-10 de decembro de 2010 - Presentación
 • Ana Isabel Boullón Agrelo / Henrique Monteagudo Romero (2009): Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela - Publicación do ILG
 • Henrique Monteagudo Romero (2009): Estudos de lingüística galega, 1, 85-111 - Artigo
 • Letras primeiras. O foral do Burgo de Caldelas: os primordios da lírica trobadoresca e a emerxencia do galego escrito
  Henrique Monteagudo Romero (2008): A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza - Publicación do ILG
 • Henrique Monteagudo Romero (2008): Cada palabra pesaba, cada palabra medía. Homenaxe a Antón Santamarina, Mercedes Brea / Francisco Fernández Rei / Xosé Luís Regueira (eds.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 535-550 - Capítulo de libro
 • Henrique Monteagudo Romero (2007): Na nosa lyngoage galega, Ana Isabel Boullón Agrelo (ed.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 275-312 - Capítulo de libro
 • Rosario Álvarez Blanco / Henrique Monteagudo Romero (2005): Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega / Consello da Cultura Galega - Publicación do ILG
 • "A xeneralización do uso do grafema <x> para a consoante /ʃ/ na escrita galega. Notas sobre a súa orixe (ss. XVI-XVIII)
  Henrique Monteagudo Romero (2005): As tebras alumeadas. Estudos filolóxicos ofrecidos en homenaxe a Ramón Lorenzo, Ana Isabel Boullón Agrelo / Xosé Luís Couceiro Pérez / Francisco Fernández Rei, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 405-422 - Capítulo de libro
 • Henrique Monteagudo Romero (2004): A lingua galega: historia e actualidade, Rosario Álvarez / Francisco Fernández Rei / Antón Santamarina (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, vol. 2, 143-196 - Capítulo de libro
 • Henrique Monteagudo Romero (2004): Actas do I Congreso Internacional ‘Curros Enríquez e o seu tempo', X. Alonso Montero / H. Monteagudo / B. Tajes Marcote (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 311-342 - Capítulo de libro
 • Henrique Monteagudo Romero (2003): A estandarización do léxico, María Álvarez de la Granja / Ernesto X. González Seoane (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 197-253 - Capítulo de libro
 • Henrique Monteagudo Romero (2002): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 29, 291-327 - Artigo
 • “¿Sedia-m’eu? A propósito do incipit da cantiga de Meendiño”
  Rosario Álvarez Blanco / Henrique Monteagudo Romero (1998): Martín Codax, Mendiño, Johán de Cangas: Día das Letras Galegas 1998, Departamento de Filoloxía Galega, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 145-64 - Capítulo de libro
 • Henrique Monteagudo Romero (1997): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 24, 7-43 - Artigo
 • Henrique Monteagudo Romero (1997): Cadernos de lingua, 16, 5-33 - Artigo
 • Henrique Monteagudo Romero (1996): Grial, 129 - Artigo
 • Gramática Galega
  Rosario Álvarez Blanco / Xosé Luís Regueira Fernández / Henrique Monteagudo Romero (1995): , Vigo: Galaxia / CRTVG [reimpresión de Galaxia 1986] - Libro
 • "Evolución lingüística interna I. Gramática"
  Rosario Álvarez Blanco / Henrique Monteagudo Romero (1994): Lexicon der Romanistischen Linguistik, G. Holtus / M. Metzeltin / Ch. Schmitt (eds.), Tübingen: Max Niemeyer Verlag, vol. VI.2, 1-22 - Capítulo de libro
 • Nivel soleira
  Xosé Antonio Fernández Salgado / Henrique Monteagudo Romero (1993): Consello de Europa / Instituto da Lingua Galega / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria - Publicación do ILG
 • Diccionario normativo galego-castelán
  Henrique Monteagudo Romero / X. García Cancela / Ana Isabel Boullón Agrelo / B. Fernández Salgado / Ernesto X. González Seoane / Carme Hermida Gulías / M. D. Lagarón Ron / Ramón Mariño Paz / H. Pousa Ortega / X. Riveiro Costa / M. X. Vázquez López (1988): , Vigo: Galaxia - Libro
 • Gramática Galega
  Rosario Álvarez Blanco / Xosé Luís Regueira Fernández / Henrique Monteagudo Romero (1986): , Vigo: Galaxia (sétima edición 1998) [Premio Losada Diéguez de Investigación 1986] - Libro
 • Henrique Monteagudo Romero (1986): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 13, 317-323 - Artigo