Researchers publications

 • "A forxa do galego literario. O galego escrito entre o Rexurdimento e as Irmandades da Fala"

  Ernesto X. González Seoane (1993): II Coloquios de Sociolingüistica Galega, Santiago de Compostela, abril de 1993 - Talk
 • "La construcción de una literatura culta en una lengua minorizada: el caso gallego"

  Ernesto X. González Seoane (1993): Graduate School and University Center, City University of New York, New York, 16 de abril de 1993 - Talk
 • "Galego oriental: O Bierzo, As Portelas e O Val de Verín"

  Francisco Fernández Rei (1993): Lindeiros da galeguidade II. Simposio de Antropoloxía, Fernández de Rota, X. A. /Fidalgo Santamariña, X. A. / González Reboredo, X. M. (coords.), [Santiago de Compostela]: Consello da Cultura Galega, 97-108 - Book chapter
 • “La place de la langue galicíenne dans les clasifications traditionnelles de la Romania et dans les classifications standardalogiques récentes”

  Francisco Fernández Rei (1993): Sociolinguistique galicienne. Plurilinguismes, 6, 89-120 - Article
 • "Estado dos traballos do Atlas Lingüístico Galego"

  Francisco Fernández Rei (1993): VII Congreso Internacional do Atlas Linguístico Románico / VII Congrès International de L'Atlas Linguistique Roman, Universidade de Santiago de Compostela, 20-24 setembro 1993 - Talk
 • "Atlas Lingüístico Galego 1. Morfoloxía verbal"

  Francisco Fernández Rei (1993): Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas. (Universidade de Santiago de Compostela, 1989), Ramón Lorenzo (ed.), VIII (1996), 617-637 - Book chapter
 • Ramón Mariño Paz (1993): Cadernos de lingua, 8, 87-100 - Article
 • Xosé Luís Couceiro Pérez (1993): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 20, 505-509 - Article
 • Xosé Luís Regueira Fernández (1993): Cadernos de lingua, 7, 99-112 - Article
 • “Sobre a normativización do galego exterior”

  Antón Santamarina Fernández (1992): Comunicacións. I Congreso da Lingua e a Cultura Galegas en Asturias, León e Zamora (Celanova, 1989), X. M. García Crego (ed.), Vigo: Clube Cultural Adiante, 37-41 - Book chapter
 • "Bouza-Brey ante a crítica. 1936-1973"

  Elisa Fernández Rei (1992): Fermín Bouza-Brey. Día das Letras Galegas 1992, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 91-112 - Book chapter
 • "Determinantes nominais"

  Ernesto X. González Seoane (1992): Estudios dedicados a Celso Emilio Ferreiro, Rosario Álvarez (coord.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, I, 87-97 - Book chapter
 • Ernesto X. González Seoane (1992): , Universidade de Santiago de Compostela
 • Francisco A. Cidrás Escáneo (1992): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 19, 41-53 - Article
 • "A Terra Navia Eo, O Bierzo e As Portelas. Delimitación xeográfica e caracterización lingüística do 'galego exterior`”

  Francisco Fernández Rei (1992): Comunicacións. I Congresoda Lingua e a Cultura galegas en Asturias, León e Zamora, Xosé Manuel García Crego (ed.), Vigo: Clube Cultural Adiante, 7-28 - Book chapter
 • "Dynamisme économique et identité [en Galice]”

  Francisco Fernández Rei, Antón Santamarina Fernández (1992): Actes del Collòqui Identitat Culturala e Dinamisme Económic, Albi: Institut d'Estudis Occitans / Seccion de Tarn, 125 142 - Book chapter
 • "Dinamismo económico e identidade en Galicia"

  Francisco Fernández Rei (1992): A Trabe de Ouro, 9, 21-33 - Article
 • “Atlas Lingüístico Galego. Vol. 1 Morfoloxía verbal"

  Francisco Fernández Rei (1992): Nazioarteko Dialektologia Biltzarrra. Agiriak. Actas del Congreso Internacional de Dialectología. Actes du Congrès International de Dialectologie. Proceedings of International Congres on Dialectology, 7, 357-395 - Book chapter
 • "A normalización da franxa exterior da lingua galega II"

  Francisco Fernández Rei (1992): Cadernos de Lingua , 5, 47-73 - Article
 • Ramón Lorenzo Vázquez (1992): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 19, 491-500 - Article

Pages