Researchers publications

 • Lingua e cultura galega de Asturias. Actas das I Xornadas da Lingua e da Cultura Galegas de Asturias. 'Na busca das raíces da Terra Navia Eo'. Homenaxe a Dámaso Alonso

  Francisco Fernández Rei, (ed.) (1994): , Vigo: Ed. Xerais de Galicia - Book
 • "Os Traballos de Dámaso Alonso sobre o galego de Asturias e o ancarés. A súa importancia na historia da lingüística galega"

  Francisco Fernández Rei (1994): Lingua e cultura” galega de Asturias, Fernández Rei, F. (ed.), Vigo: Xerais de Galicia, 149-170 - Book chapter
 • "Linguas fronteirizas: o galego da franxa occidental de Asturias e de Castela León"

  Francisco Fernández Rei (1994): Variação linguística no espaço, no tempo e na sociedade. Actas do encontro regional da Associação Portuguesa de Linguística. Miranda do Douro. Setembro de 1993, Associação Portuguesa de Linguística / Ed. Colibri, 227-246 - Book chapter
 • "Areas lingüísticas do galego”

  Francisco Fernández Rei (1994): Lexikon der Romanistischen Linguistik, Günter Holtus / Michael Metzeltin / Christian Schmitt (eds.), Tübingen: Niemeyer, VI,2, 98-110 - Book chapter
 • "Contribución das organizacións políticas á normalización da lingua galega (1963 1989)"

  Francisco Fernández Rei (1994): Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas. Universidade de Santiago de Compostela,1989, Ramón Lorenzo (ed.), A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, VI, 51-74 - Book chapter
 • "Delimitación xeográfica e características lingüísticas do galego de Asturias"

  Francisco Fernández Rei (1994): Britonia. Revista de Estudios da Terra Navia Eo, 1, 123-137 - Article
 • Mª Sol López Martínez (1994): Cadernos de lingua, 9, 111-128 - Article
 • Ramón Mariño Paz (1994): Cadernos de lingua, 9, 5-25 - Article
 • Ramón Mariño Paz (1994): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 21, 85-111 - Article
 • "Unha ollada moderna sobre a lingua dos nosos devanceiros"

  Rosario Álvarez Blanco (1994): Estudios galegos en homenaxe ó Profesor Giuseppe Tavani, Elvira Fidalgo / Pilar Lorenzo Gradín (coords.), Santiago de Compostela: CILL Ramón Piñeiro, 153-167 - Book chapter
 • "Evolución lingüística interna I. Gramática"

  Rosario Álvarez Blanco, Henrique Monteagudo Romero (1994): Lexicon der Romanistischen Linguistik, G. Holtus / M. Metzeltin / Ch. Schmitt (eds.), Tübingen: Max Niemeyer Verlag, vol. VI.2, 1-22 - Book chapter
 • Rosario Álvarez Blanco (1994): Cadernos de lingua, 10, 19-35 - Article
 • Rosario Álvarez Blanco (1994): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 21, 133-166 - Article
 • "Secuencias de pronomes átonos en galego moderno"

  Rosario Álvarez Blanco (1994): Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas, Santiago de Compostela, 1989, Ramón Lorenzo (ed.), A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, vol. VI, 247-265 - Book chapter
 • Xosé Luís Regueira Fernández (1994): Cadernos de lingua, 10, 37-60 - Article
 • Xulio Sousa Fernández (1994): Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas. Universidade de Santiago de Compostela, 1989, Ramón Lorenzo (ed.), A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa, vol. VI, 309-316 - Book chapter
 • “Vicente Risco lexicógrafo”

  Antón Santamarina Fernández (1993): Risco, Vicente. Pr'o catálogo da léngoa galega: Homenaxe ó 70 aniversario do Seminario de Estudos Galegos, Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 13-16 - Book chapter
 • "Un relato fantástico de E. Blanco Amor: 'Bartomeu i os Biosbardos'”

  Carme Ares Vázquez (1993): Homenaxe a E. Blanco Amor, Día das Letras Galegas, Homenaxe a E. Blanco Amor, Día das Letras Galegas, 29-43 - Article
 • "Eduardo Blanco Amor ante a lingua galega"

  Carme Ares Vázquez (1993): Cuadernos El Progreso. Eduardo Blanco Amor (suplemento especial Día das Letras Galegas), El Progreso, Lugo, 16 de maio de 1993. páx. XIV - Article
 • Carme Hermida Gulías (1993): Cadernos de lingua, 8, 101-116 - Article

Pages