Researchers publications

 • "Á procura dunhas bases para a unificación: a contribución de Antonio Couceiro Freijomil"

  Rosario Álvarez Blanco (1991): Homenaxe ó Profesor Constantino García, Mercedes Brea / Francisco Fernández Rei (coords.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, vol. II, 19-32 - Book chapter
 • "Comparación dos sistemas fonolóxicos do galego e do portugués"

  Rosario Álvarez Blanco (1991): Actes du XVIIIè Congrès International de Linguistique et Philologie Romanes (Univ. de Trèves (Trier) 1986). III. Grammaire diachronique et histoire de la langue. Dialectologie et géographie linguistique. Textes non-littéraires, Dieter Kremer (ed.), Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 517-530 - Article
 • "Problemas e métodos para o establecemento do léxico administrativo galego"

  Ana Isabel Boullón Agrelo, Ernesto X. González Seoane, Ramón Mariño Paz (1990): Cadernos de lingua, 2, 83-91 - Article
 • Normas ortográficas e morfolóxicas del galego de Asturias

  B. Fernández Braña, X. C. Álvarez Blanco, X. Babarro González, Francisco Fernández Rei, C. Martínez González, A. Meilán García, Antón Santamarina Fernández (1990): , [Eilao] : Mesa prá Defensa del Galego de Asturias - Book
 • Ramón Otero Pedrayo: Entre a vendima e a castañeira. Edición, introducción e notas de Ernesto González Seoane

  Ernesto X. González Seoane (1990): , Ernesto X. González Seoane, Vigo: Galaxia - Book
 • “Nacionalismo e dignificación da lingua galega no período 1972 1980”

  Francisco Fernández Rei (1990): A Trabe de Ouro , 1, 43-71 - Article
 • Ramón Lorenzo Vázquez (1990): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 17, 529-542 - Article
 • "As ideas lingüísticas de Antonio Couceiro Freijomil"

  Rosario Álvarez Blanco (1990): Homenaje al polígrafo eumés Don Antonio Couceiro Freijomil en el primer centenario de su nacimiento / 1888-1988, A Coruña: Deputación Provincial, 89-100 - Book chapter
 • Xulio Sousa Fernández (1990): Cadernos de lingua, 1, 161-164 - Article
 • Diccionario escolar galego

  Ana Isabel Boullón Agrelo, B. Fernández Salgado, X. García Cancela, Ernesto X. González Seoane, M. D. Lagarón Ron, Ramón Mariño Paz, H. Pousa Ortega, X. Riveiro Costa , F. R. Tato Plaza (1989): , Vigo: Galaxia - Book
 • “Estado e tarefas da lingüística galega”

  Antón Santamarina Fernández (1989): Actes du XVIIIe Congrès International de Linguistique el de Philologie Romanes (Trier, 1986), D. Kremer (ed.), Tübingen: Max Niemeyer, VII, 289-310 - Book chapter
 • “Avaliación dun texto escolar. Un caso práctico"

  Carme Ares Vázquez, X. Arias (1989): “Avaliación dun texto escolar. Un caso práctico", Lugo: Deputación Provincial, 101-108 - Book chapter
 • Carme Hermida Gulías (1989): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 16, 117-134 - Article
 • Ramón Lorenzo Vázquez (1989): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 16, 533-537 - Article
 • Ramón Lorenzo Vázquez (1989): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 16, 529-531 - Article
 • Sprachnormierung und Standardsprache (Norma e estándar)

  Antón Santamarina Fernández (1988): Lexikon der Romanistischen Linguistik (LRL), G. Holtus / M. Metzelin / C. Schmit (coords.), Tübingen: Max Niemeyer, 6, 66-79 - Book chapter
 • Historia da lingua galega

  Antón Santamarina Fernández, Manuel González González (1988): , Santiago de Compostela: Xunta de Galicia - Book
 • Léxicos: matemáticas, física, química

  Antón Santamarina Fernández, Manuel González González (1988): , Santiago de Compostela: Xunta de Galicia - Book
 • "O estado da lingua. Perspectivas de futuro"

  Carme Ares Vázquez, X. Arias (1988): Actas das III Xornadas do Maxisterio Lucense, Lugo: Deputación Provincial, 59-66 - Book chapter
 • "Materiais para o ensino da lecto-escritura en galego (II)"

  Carme Ares Vázquez, X. Arias, B. Roig (1988): Revista Galega de Educación, nº 6, Vigo: Ed. Xerais de Galicia, 82-85 - Article

Pages