Publicacións de Francisco Fernández Rei

 • “Presenza do berberecho na historia do galego literario e nas historias de vida de mariscadoras do litoral galego”
  Francisco Fernández Rei (2019): Xornada de debate sobre o valor cultural dos berberechos do Proxecto Cockle, Cambados, 26 de setembro do 2019 - Presentación
 • “O brigadista Takekazu Asaka. Trinta anos de entrega á Patria da Lingua Galega e á súa difusión no Xapón”
  Francisco Fernández Rei (2019): A Trabe de Ouro, 112 - Artigo
 • “O periódico O Sil e o seu monográfico Entroido en Galicia”
  Francisco Fernández Rei (2019): A Trabe de Ouro, 111, 133-139 - Artigo
 • "Mondariz, os derradeiros anos optimistas no camiño longo de Ramón Cabanillas"
  Francisco Fernández Rei (2019): A Trabe de Ouro, 111, 31-48 - Artigo
 • “Olimpio Arca Caldas, mestre do pobo e mestre multidisciplinar”
  Francisco Fernández Rei (2019): A Trabe de Ouro, 110, 99-124 - Artigo
 • "Notas sobre o Legado familiar 'Ramón Cabanillas'"
  Francisco Fernández Rei (2019): Cen follas de artes e letras, 1, 16-26 - Artigo
 • “O litoral galego e o seu patrimonio léxico”
  Francisco Fernández Rei (2019): De Ribadeo ó Barqueiro. Navegando a son de costa, Paco Rivas, [Ferrol]: Embora, 9-21 - Capítulo de libro
 • "A arela de liberdade de Manuel Antonio nun mar irreal sen ribeiras nin costas"
  Francisco Fernández Rei (2019): Manuel Antonio e mais nós. Homenaxe a Manuel Antonio, Julio Alonso (coord.), A Coruña: Hércules de Ediciones, 79-83 - Capítulo de libro
 • "A elaboración do galego moderno"
  Francisco Fernández Rei (2019): Chornada A lingua galega. Lengua, mosica y cultura, Organizado pola Colla de charradors “O Corrinche”, coa colaboración do Centro Aragonés de Barcelona e a Secció de Filología Romànica de la Universitat de Barcelona, 24 de maio de 2019 - Presentación
 • “V. Creadores y conservadores de una identidad. Arousa, un mar de labradores de palabras, colores, piedras… y sueños”
  Francisco Fernández Rei (2018): La gran obra de los caminos de Santiago. Ruta marítima de Arousa, Antonio Segundo Vázquez Portomeñe (coord.), A Coruña: Hércules de Ediciones, Vol. XVII, 328-410 - Capítulo de libro
 • “O Arquivo do Galego Oral do Instituto da Lingua Galega"
  Francisco Fernández Rei (2018): A linguística em diálogo. Volume comemorativo dos 40 anos do Centro de Linguística da Universidade do Porto, J. Veloso, J. Guimarães, P. Silvano e R. Sousa-Silva (coord.), Porto: Centro de Linguística da Universidade do Porto, 213-227 - Capítulo de libro
 • “Marco legal e situación das minorías étnico-lingüísticas de Italia”
  Francisco Fernández Rei (2018): Giornate Internazionali sulla Situazione Linguistica in Italia, Universidade da Coruña, 23 outubro 2018 - Presentación
 • “O Arquivo do Galego Oral: xénese e situación actual”
  Francisco Fernández Rei (2017): Gallaecia. Estudos de Servizo de lingüística portuguesa e galega, Marta Negro Romero / Rosario Álvarez / Eduardo M. Moscoso Mato (eds.), Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela, 545-564 - Capítulo de libro
 • Francisco Fernández Rei (2016): , Santiago de Compostela, 13 abril 2016 - Presentación
 • Francisco Fernández Rei (2016): Lengas. Revue de Sociolinguistique , Monica Longobardi / Hugues Sheeren (coords.), 79, - Artigo
 • “O léxico do mar da Arousa”
  Francisco Fernández Rei (2016): Foro Rec. Mar. Ac. Rías Gal. , M. Rey-Méndez / J. Fernández Casal / C. Lodeiros / A. Guerra (eds.), Santiago de Compostela: Asoc. Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías, 18, 339-354 - Capítulo de libro
 • “D. Olimpio, o mestre dos pobres”
  Francisco Fernández Rei (2016): Homenaxe a Olimpio Arca Caldas. Un mestre do pobo, Héitor Picallo / Carlos Loureiro / Manuel Núñez (coords.), [A Estrada]: Edicións Fervenza, 5-11 - Capítulo de libro
 • “Notas de morfoloxía verbal”
  Francisco Fernández Rei (2016): Lingüística histórica e dialectoloxía: coordenadas de cambio lingüístico, Alexandre Rodriguez Guerra (ed.), Vigo: Universidade, Servizo de Publicacións, 179-194 - Capítulo de libro
 • “A botadura do Instituto da Lingua Galega”
  Francisco Fernández Rei (2016): Cantares de amigos. Estudos en homenaxe a Mercedes Brea, Esther Cordal / Elvira Fidalgo / Pilar Lorenzo (coords.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 383-393 - Capítulo de libro
 • “O Arquivo do Galego Oral do Instituto da Lingua Galega”
  Francisco Fernández Rei (2016): Colóquio comemorativo dos 40 anos do Centro de Lingüística da Universidade do Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 24-25 novembro 2016 - Presentación
 • “O galego literario na época das Irmandades da Fala (1916-1931)”
  Francisco Fernández Rei (2016): Simposio Repensando Galiza: As Irmandades da Fala (1916-1936), Santiago de Compostela, Museo do Pobo Galego 17-19 novembro 2016 - Presentación
 • "A posición do galego e do portugués na historia da romanística"
  Francisco Fernández Rei (2016): IV Coloquio de Lingüística Histórica, Cáceres (Estremadura), 13-14 outubro 2016 - Presentación
 • Antón Santamarina / Francisco Fernández Rei (2015): Fundación Barrié / Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela - Publicación do ILG
 • Francisco Fernández Rei (2015): Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, 18, 197-200 - Artigo
 • “Notas sobre morfoloxía verbal”
  Francisco Fernández Rei (2015): III Coloquio de Lingüística Histórica, Vigo, 12-13 novembro 2015 - Presentación
 • "Corenta anos de Atlas Lingüístico Galego (ALGa)"
  Francisco Fernández Rei (2015): Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Santiago de Compostela, 27-30 xullo 2015 - Presentación
 • "O Arquivo do Galego Oral do ILG: xénese e situación actual"
  Francisco Fernández Rei (2015): Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Santiago de Compostela, 27-30 xullo 2015 - Presentación
 • "Limiar"
  Francisco Fernández Rei (2014): Lembranzas de 1890 - 1945. Bueu, Xosé Manuel Dopazo Entenza / Claudio S. Lamosa Quinteiro (coods.), Bueu: Club Golfiños, 6 - Capítulo de libro
 • “Roberto Vidal Bolaño e a procura dunha lingua literaria urbana e popular”
  Francisco Fernández Rei (2014): Boletín da Real Academia Galega, 373 - Artigo
 • Francisco Fernández Rei (2014): ProLingua. Plataforma a prol da defensa e promoción da lingua galega - Artigo
 • Francisco Fernández Rei (2014): ProLingua. Plataforma a prol da defensa e promoción da lingua galega - Artigo
 • “Embaixadores de Galicia, brigadistas da lingua galega”
  Francisco Fernández Rei (2014): Enormic Banda 2014, Equipos de Normalización Lingüística (ENL), Salnés: ENL, 3 - Artigo
 • "Arousa, un mar de terras e de paisaxes literarias"
  Francisco Fernández Rei (2014): O Camiño de Santiago no Salnés, comunicación e medio natural (Curso de Verán da Universidade de Santiago de Compostela), Cambados / Vilanova de Arousa, 28 xullo - 1 agosto 2014 - Presentación
 • Francisco Fernández Rei (2013): O valego. As falas de orixe galega do Val do Ellas (Cáceres-Estremadura), Xosé-Henrique Costas González, Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 7-10 - Capítulo de libro
 • Francisco Fernández Rei (2013): A Trabe de Ouro, 93, 99-104 - Artigo
 • Francisco Fernández Rei (2013): Cantata a Ramón Cabanillas, Takekazu Asaka, Toquio : Ronsosya, 3-7 - Capítulo de libro
 • Francisco Fernández Rei (2013): Die kleineren Sprachen in Romania. Verbreitung, Nutzung und Ausbau, Ulrich Hoinkes, Franfurt am Main: Peter Lang, 49-88 - Capítulo de libro
 • Francisco Fernández Rei (2013): IV Congreso Manuel Luís Acuña (A Pobra de Trives 19-21 de novembro de 2009), X. C. Domínguez Alberte, Trives: Concello da Pobra de Trives, 11-32 - Capítulo de libro
 • Francisco Fernández Rei (2013): Manuel Lueyro Rey (1916-1990), R. Nicolás Rodríguez, Vigo: Xerais, 90-97 - Capítulo de libro
 • "Por unha hora en popa, un ano en bolina. Notas sobre a cultura e o patrimonio léxico da beiramar galega"
  Francisco Fernández Rei (2013): Semana das Letras Galegas Maio 2012, A Coruña: Universidade da Coruña - Artigo
 • "A situacion social da lingua galega no final do franquismo"
  Francisco Fernández Rei (2012): A Trabe de Ouro, 89, 145-150 - Artigo
 • “O mestre Ramón Lorenzo e o seu rexio compromiso coa Patria da Lingua”
  Francisco Fernández Rei (2011): A Trabe de Ouro, 85, 49-54 - Artigo
 • “O arquivo do Galego Oral do Instituto da Lingua Galega”
  Francisco Fernández Rei (2011): A Trabe de Ouro, 86, 295-298 - Artigo
 • “A elaboración do galego literario moderno e a contribución d’O atraso económico de Galicia a este proceso”
  Francisco Fernández Rei (2011): Á beira de Beiras, Valentín Arias / Manuel Caamaño / Víctor F. Freixanes, Vigo: Galaxia, 172-179 - Artigo
 • Francisco Fernández Rei (2008): Perspectivas sobre a oralidade, Elisa Fernández Rei / Xosé Luís Regueira Fernández (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 35-74 - Capítulo de libro
 • Francisco Fernández Rei / Carme Hermida Gulías (2008): A lexicografía galega moderna: recursos e perspectivas, E. González Seoane / A. Santamarina / X. Varela Barreiro (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 153-166 - Capítulo de libro
 • Francisco Fernández Rei (2008): A mi dizen quantos amigos ey. Homenaxe ao profesor Xosé Luí­s Couceiro, E. Corral Díaz / L. Fontoira Suris / E. Moscoso Mato (eds.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 129-143 - Capítulo de libro
 • Francisco Fernández Rei (2008): Cada palabra pesaba, cada palabra medía. Homenaxe a Antón Santamarina, M. Brea / F. Fernández Rei / X.L. Regueira (eds.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 13-51 - Capítulo de libro
 • "Unha vida entre peixe e salitre do mar da Arousa"
  Francisco Fernández Rei (2007): Ardentía. Revista Galega de Cultura Marítima e Fluvial, 4. 22-29 - Artigo
 • Francisco Fernández Rei (2007): Revista de Filología Románica, 24, 13-27 - Artigo
 • Francisco Fernández Rei (2006): Lingua e territorio, Rosario Álvarez / Francisco Dubert / Xulio Sousa (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 387-460 - Capítulo de libro
 • Francisco Fernández Rei / Irene Bravo Pérez / Mª Luísa Vázquez Freire (2006): Lingua e territorio, Rosario Álvarez / Francisco Dubert / Xulio Sousa (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 357-385 - Capítulo de libro
 • "Cardumes, barrías e manchas de peixe en galego e portugués"
  Francisco Fernández Rei (2005): As tebras alumeadas. Estudos filolóxicos ofrecidos en homenaxe a Ramón Lorenzo, Ana Isabel Boullón Agrelo / Xosé Luís Couceiro Pérez / Francisco Fernández Rei, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 347-364 - Capítulo de libro
 • As tebras alumeadas. Estudos filolóxicos ofrecidos en homenaxe a Ramón Lorenzo
  Ana Isabel Boullón Agrelo / Francisco Fernández Rei / Xosé Luís Couceiro Pérez (2005): , Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela - Libro
 • Rosario Álvarez / Antón Santamarina / Francisco Fernández Rei (2004): Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega - Publicación do ILG
 • Rosario Álvarez / Antón Santamarina / Francisco Fernández Rei (2004): Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega - Publicación do ILG
 • Rosario Álvarez / Antón Santamarina / Francisco Fernández Rei (2004): Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega - Publicación do ILG
 • Rosario Álvarez / Antón Santamarina / Francisco Fernández Rei (2004): Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega - Publicación do ILG
 • Francisco Fernández Rei (2004): A lingua galega: historia e actualidade, Rosario Álvarez / Francisco Fernández Rei / Antón Santamarina (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, vol. 2, 307-336 - Capítulo de libro
 • Antón Santamarina / Rosario Álvarez / Francisco Fernández Rei / Manuel González González (2003): A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza - Publicación do ILG
 • Francisco Fernández Rei (2003): A estandarización do léxico, María Álvarez de la Granja / Ernesto X. González Seoane (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 285-347 - Capítulo de libro
 • Francisco Fernández Rei (2003): Revista Galega de Filoloxía, 4, 11-57 - Artigo
 • "Do Ortegal ó Douro e de Fisterra ó Navia e ó Padornelo. Notas sobre léxico moderno da Gallaecia e do seu litoral"
  Francisco Fernández Rei (2002): Dialectoloxía e léxico, Rosario Álvarez / Francisco Dubert / Xulio Sousa (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 147-192 - Capítulo de libro
 • Antón Santamarina / Francisco Fernández Rei / Manuel González González (1999): A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza - Publicación do ILG
 • Francisco Fernández Rei (1997): Revista de Filología Románica, 14, vol. 1, 225-240 - Artigo
 • Antón Santamarina / Rosario Álvarez / Francisco Fernández Rei / Manuel González González (1995): A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza - Publicación do ILG
 • “Contribución al estudio de los días de la semana en la Romania: lunes y martes”
  Antón Santamarina / Francisco Fernández Rei / Manuel González González (1991): Atlas Linguarum Europae, Aosta: Musumeci, 89-119 - Capítulo de libro
 • Antón Santamarina / Rosario Álvarez / Francisco Fernández Rei / Manuel González González (1990): A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza - Publicación do ILG
 • Francisco Fernández Rei (1988): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 15, 79-107 - Artigo
 • Francisco Fernández Rei (1985): Revista de Filología Románica, 3, 85-99 - Artigo
 • "Mapas lingüísticos"
  Rosario Álvarez / Francisco Fernández Rei (1980): Galicia en mapas, Santiago de Compostela: Escola Aberta - Libro
 • "Galego"
  Rosario Álvarez / Francisco Fernández Rei / Xosé Xove Ferreiro (1979): Gran Enciclopedia Gallega, t.14, 222-255 - Artigo
 • Francisco Fernández Rei (1977): Homenaxe a Cabanillas no centenario do seu nacemento, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 287-325 - Capítulo de libro
 • Constantino García / Antón Santamarina / Rosario Álvarez / Francisco Fernández Rei / Manuel González González (1977): Verba, 4, 5-17 - Artigo
 • Cuestionario do Atlas Lingüístico Galego
  Constantino García / Antón Santamarina / Rosario Álvarez / Francisco Fernández Rei / Manuel González González (1974): , Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela - Libro