Publicacións de Francisco Dubert García

 • Francisco A. Cidrás Escáneo / Francisco Dubert García / Xosé Luís Regueira Fernández (2018): - Publicación do ILG
 • “Evolución autónoma e contacto cos romances centrais na constitución histórica do galego”
  Francisco Dubert García (2018): III North American Symposium of Galician Studies, Denver, Colorado, 18-20/10/2018, Denver, Colorado, 18 octubre 2018 - Presentación
 • “Restructuring and complexification of inflectional morphology under linguistic contact: the case of a Galician dialect”
  Juan Carlos Acuña-Fariña / Francisco Dubert García (2018): Language Acquisition and Contact in the Iberian Peninsula, Alejandro Cuza & Pedro Guijarro-Fuentes (eds.), Berlin: De Gruyter Mouton, pp. 187-213. ISBN 978-1-5015-0998-8 - Capítulo de libro
 • “Contínuum xeolectal constitutivo no Península Ibérica”
  Francisco Dubert García (2018): Congresso Internacional em Variação Linguística nas Línguas Românicas, conferencia plenaria de encerramento, Universidade de Aveiro, 2-4 de maio de 2018 - Presentación
 • Francisco A. Cidrás Escáneo / Francisco Dubert García (2017): LaborHistórico, 3, 1 - xan./xuñ. 2017, 111-125 - Artigo
 • Francisco Dubert García (2017): Estudos sobre o cambio lingüístico no galego actual, Xosé Luís Regueira / Elisa Fernández Rei (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 297-325 - Capítulo de libro
 • “Sobre a Gallaecia Magna e as relacións históricas e xeolingüísticas entre galego, portugués e asturiano”
  Francisco Dubert García (2017): Estudis romànics, 39, 43-69 - Artigo
 • Francisco Dubert García / Xulio Sousa (2017): 2017 MLA Annual Convention, Philadelphia (Estados Unidos), 5-8 xaneiro 2017 - Presentación
 • “Instituto da Lingua Galega. Algúns proxectos en curso” [Póster]
  Francisco Dubert García / Ernesto X. González Seoane (2016): Colóquio Comemorativo do Quadragésimo Anversário do Centro de Linguística da Universidade do Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 24-25 novembro 2016 - Presentación
 • Xulio Sousa / Francisco Dubert García (2016): Dialectologia. Special Issue VI, Elisa Fernández Rei / Lurdes de Castro Moutinho / Rosa Lídia Coimbra (eds.), 191-221 - Artigo
 • Xulio Sousa / Francisco Dubert García / Elisa Fernández Rei / Lurdes de Castro Moutinho (2016): V Jornadas de Ciências da Linguagem, Aveiro (Portugal), 29 xuño 2016 - Presentación
 • Francisco Dubert García / Charlotte Galves (2016): The Oxford Guide to the Romance Languages, Adam Ledgeway / Martin Maiden (eds.), Oxford: Oxford University Press, 411-446 - Capítulo de libro
 • Francisco Dubert García / Gabriel Rei-Doval / Xulio Sousa (2015): Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela - Publicación do ILG
 • “Variación e cambio na morfoloxía do artigo definido galego”
  Francisco Dubert García (2015): Lingüística histórica e edición de textos galegos medievais, Ramón Mariño Paz / Xavier Varela Barreiro (eds.), Anexo 73 de Verba. Santiago de Compostela: USC, 127-146 - Capítulo de libro
 • Francisco Dubert García (2015): Simposio ILG 2015. Cambio lingüístico no galego actual, Santiago de Compostela, 16-25 novembro 2015 - Presentación
 • "A sintaxe do galego e do português: uma abordagem comparativa"
  Francisco Dubert García / Charlotte Galves (2015): Jornada de Linguística Galega e Portuguesa, Brasil, 23 outubro 2015 - Presentación
 • "Morfoloxía flexiva galega: aspectos comparativos e dialectais"
  Francisco Dubert García (2015): Jornada de Linguística Galega e Portuguesa, Brasil, 23 outubro 2015 - Presentación
 • Francisco Dubert García / Gabriel Rei-Doval / Xulio Sousa (2015): En memoria de tanto miragre. Estudos dedicados ó profesor David Mackenzie, Francisco Dubert García / Gabriel Rei-Doval / Xulio Sousa (eds.), Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela, 9-11 - Capítulo de libro
 • Francisco Dubert García (2015): Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Santiago de Compostela, 27-30 xullo 2015 - Presentación
 • Francisco Dubert García / Xulio Sousa (2015): Colóquio Internacional de Geoprosódia do Português e do Galego, Aveiro (Portugal), 17-19 xuño 2015 - Presentación
 • Francisco Dubert García (2015): 50th International Congress on Medieval Studies, Western Michigan University, Kalamazoo, Michigan, 14-17 maio 2015 - Presentación
 • Francisco Dubert García (2014): Loquens, 1, 2 - Artigo
 • Francisco Dubert García (2014): XLIII Simposio Internacional de la Sociedad Española de Lingüística, Ciudad Real, 20-23 xaneiro 2014 - Presentación
 • “The emergence of structure in inflection: perfect roots in irregular Galician verbs”
  Francisco Dubert García (2014): Morphologie flexionnelle et dialectologie romane: typologie(s) et modélisation(s), Mémoires de la Société de Linguistique de Paris, J. L. Léonard (ed.), Louvain: Peeters, 22, pp. 185-206 - Capítulo de libro
 • “Splinter morphologique et analogie dans les dialectes galiciens et portugais”
  Francisco Dubert García (2014): Morphologie flexionnelle et dialectologie romane: typologie(s) et modélisation(s), Mémoires de la Société de Linguistique de Paris, J. L. Léonard (ed.), Louvain: Peeters, 22, pp. 69-88 - Capítulo de libro
 • Florentina Xoubanova Montero / Francisco Dubert García (2014): Estudos de lingüística galega, 6, 253-271 - Artigo
 • "An analysis of Galician dialects in Correlative Dialectometry"
  Francisco Dubert García (2013): Current Approaches to Limits and Areas in Dialectology, Xosé Afonso Álvarez Pérez / Ernestina Carrilho / Catarina Magro (eds.), Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 171-198 + 11 mapas - Artigo
 • Francisco Dubert García (2013): Contacto de linguas, hibrididade, cambio: contextos, procesos e consecuencias, Eva Gugenberger / Henrique Monteagudo / Gabriel Rei-Doval (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 137-167 - Capítulo de libro
 • "El yeísmo y el fortalecimiento de /j/ en Galicia"
  Francisco Dubert García (2013): Variación yeísta en el mundo hispánico, Rosario González & Isabel Molina Martos (eds.) , Frankfurt am Main: Vervuert – Madrid: Iberoamericana, 39-57 - Capítulo de libro
 • “How exemplar is Galician for Exemplar Phonology?”
  Francisco Dubert García (2012): Dialectes décisifs, Langues prototypiques, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, Maison de la Recherche, 29 febreiro - 02 marzo 2012 - Presentación
 • "VII. Galician studies. Language and Linguistics"
  Francisco Dubert García / Xulio Sousa / David Mackenzie (2012): The Year’s Work in Modern Language Studies. Volume 72 (2010), Stephen Parkinson, 231-240 - Artigo
 • "Unha excursión polos dialectos do galego"
  Francisco Dubert García (2012): Centro de Estudos Galegos, Universidade Complutense de Madrid, 17 de xaneiro de 2012 - Artigo
 • "Historia de la palabra, variación dialectal, propiedades morfosintácticas y acento en el verbo regular gallego"
  Francisco Dubert García (2012): Vox Romanica , 71, 197-228 - Artigo
 • Francisco Dubert García (2012): Proceedings of the International Symposium on Limits and Areas in Dialectology (LimiAr), Lisbon 2011, Álvarez Pérez, Xosé Afonso / Ernestina Carrilho / Catarina Magro (eds.), Lisboa: Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, 71-91 - Artigo
 • “Spanish loan words in Galician. A quantitative analysis across the territory”
  Francisco Dubert García / Xulio Sousa (2011): Methods in Dialectology 14, University of Western Ontario, 2-6 agosto 2011 - Presentación
 • “Geographical distance and linguistic areas in Galicia. A correlative analysis”
  Francisco Dubert García (2011): Limits and Areas in Dialectology, Universidade de Lisboa, Lisboa, 23-25 novembro 2011 - Presentación
 • "Sobre linguas e fronteiras no noroeste da Península"
  Francisco Dubert García (2011): Ciencia, lengua y fronteras, Ramón de Andrés, Uviéu: Trabe, 427-442 - Artigo
 • “Sobre as origens da vogal radical /i/ em sigo ~ siga no verbo galego-português: um fenómeno de contacto linguístico?”
  Francisco Dubert García (2011): Studies on Hispanic and Lusophone Linguistics, 4-2, 301-341 - Artigo
 • “Developing a database for dialectometric studies: the ALGa phonetic data. Dialectometrical analysis of 230 working maps”
  Francisco Dubert García (2011): Dialectologia et Geolinguistica, 19, 23-61 - Artigo
 • Francisco Dubert García (2010): Revista de Filología Románica, 27, 29-58 - Artigo
 • Francisco Dubert García (2010): Estudos de lingüística galega, 2, 57-74 - Artigo
 • Francisco Dubert García (2009): A mi dizen quantos amigos ey. Homenaxe ao profesor Xosé Luí­s Couceiro, Esther Corral Díaz et alii (eds.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 449-457 - Capítulo de libro
 • Francisco Dubert García (2008): Cada palabra pesaba, cada palabra medía. Homenaxe a Antón Santamarina, M. Brea / F. Fernández Rei / X.L. Regueira (eds.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 353-361 - Capítulo de libro
 • Rosario Álvarez / Francisco Dubert García / Xulio Sousa (2006): Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega / Consello da Cultura Galega - Publicación do ILG
 • Rosario Álvarez / Francisco Dubert García / Xulio Sousa (2006): Lingua e territorio, R. Álvarez Blanco / F. Dubert García / X. Sousa Fernández (eds.), Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega / Consello da Cultura Galega - Capítulo de libro
 • Rosario Álvarez / Francisco Dubert García / Xulio Sousa / Marta Negro Romero (2005): A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza - Publicación do ILG
 • Francisco Dubert García (2005): Norma lingüística e variación, Rosario Álvarez Blanco / X. Henrique Monteagudo Romero (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega: Instituto da Lingua Galega, 223-246 - Capítulo de libro
 • "Problemas na orixe da alternancia dos alófonos dos fonemas /b d g/"
  Francisco Dubert García (2005): As tebras alumeadas. Estudos filolóxicos ofrecidos en homenaxe a Ramón Lorenzo, Ana Isabel Boullón Agrelo / Xosé Luís Couceiro Pérez / Francisco Fernández Rei, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 323-334 - Capítulo de libro
 • Francisco Dubert García (2004): (Dis)cursos da escrita. Estudios de filoloxía galega en memoria de Fernando R. Tato Plaza, Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega, 123-140 - Capítulo de libro
 • Francisco Dubert García (2004): A lingua galega: historia e actualidade, Rosario Álvarez / Francisco Fernández Rei / Antón Santamarina (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, vol. 4, 59-69 - Capítulo de libro
 • Francisco Dubert García / Ramón Mariño Paz (2004): A lingua galega: historia e actualidade, Rosario Álvarez / Francisco Fernández Rei / Antón Santamarina (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, vol. 4, 337-351 - Capítulo de libro
 • "Clasificación dialectométrica das variedades xeográficas do galego”
  Rosario Álvarez / Mónica Ares / Francisco Dubert García / Mario Romero / Xulio Sousa / Marta Negro Romero (2004): Simposio Lingua e Territorio, Santiago de Compostela, novembro – decembro 2004 - Presentación
 • “Isoglosas fonéticas, morfolóxicas e léxicas no territorio lingüístico galego”
  Rosario Álvarez / Mónica Ares / Francisco Dubert García / Mario Romero / Xulio Sousa / Marta Negro Romero (2004): Simposio Lingua e Territorio, Santiago de Compostela, novembro – decembro 2004 - Presentación
 • Rosario Álvarez / Francisco Dubert García / Xulio Sousa (2002): Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega / Consello da Cultura Galega - Publicación do ILG
 • Francisco Dubert García / Xulio Sousa (2002): Dialectoloxía e léxico, Rosario Álvarez / Francisco Dubert / Xulio Sousa (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 193-222 - Capítulo de libro
 • Francisco Dubert García (2002): Cadernos de lingua, 24, 5-27 - Artigo
 • Francisco Dubert García (2001): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 28, 59-79 - Artigo
 • Francisco Dubert García (2000): Cadernos de lingua, 22, 101-122 - Artigo
 • Francisco Dubert García (1998): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 25, 143-163 - Artigo
 • Francisco Dubert García (1995): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 22, 125-155 - Artigo
 • Francisco Dubert García (1995): Cadernos de lingua, 11, 71-101 - Artigo