Publicaciones de los investigadores

 • "Unha aproximación a Os Biosbardos. Contos prá xente, de E. Blanco Amor"

  Carme Ares Vázquez (1985): Revista Grial, nº 87, 47-60 - Artículo
 • Francisco Fernández Rei (1985): Revista de Filología Románica, 3, 85-99 - Artículo
 • Manuel González González (1985): Revista de Filología Románica, 3, 101-119 - Artículo
 • “Vocabulario Gallego-Castellano”

  Carme Ares Vázquez, Xosé M. Carballeira Anllo, Primitivo Iglesias Sierra, Xosé María Lema Suárez (1984): Diccionario enciclopédico Argos-Vergara, Barcelona: Ed. Argos Vergara, 107-192 - Capítulo de libro
 • Manuel González González (1984): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 11, 65-100 - Artículo
 • "Emprego estilístico das variantes lingüísticas na súa obra narrativa"

  Rosario Álvarez (1984): Presencia de Armando Cotarelo en Galicia, Santiago de Compostela: Dirección Xeral de Cultura / Xunta de Galicia, 101-132 - Capítulo de libro
 • "O Atlas Lingüístico Galego, un paso adiante nos estudios de lingüística galega"

  Manuel González González (1983): Grial, 81, 267-286 - Artículo
 • Rosario Álvarez (1983): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 10, 169-182 - Artículo
 • Cancioneiro galego de tradición oral

  Antón Santamarina, D. Shubarth (1982): , A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza - Libro
 • Diccionario 'Nós' galego-castelán, castellano-gallego

  Carme Ares Vázquez, X. García Cancela, R. M. López Gato, Helena Pousa, Xosé Luís Regueira Fernández (1982): , A Coruña: Ediciós Nós - Libro
 • Ramón Lorenzo (1982): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 9, 253-290 - Artículo
 • "Sobre a lingua de Cunqueiro: o pronome persoal"

  Rosario Álvarez (1982): Homenaxe a Álvaro Cunqueiro, Santiago de Compostela: Facultade de Filoloxía / Universidade de Santiago de Compostela, 246-266 - Capítulo de libro
 • Antón Santamarina (1980): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 7, 243-249 - Artículo
 • Ramón Lorenzo (1980): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 7, 7-11 - Artículo
 • "Mapas lingüísticos"

  Rosario Álvarez , Francisco Fernández Rei (1980): Galicia en mapas, Santiago de Compostela: Escola Aberta - Libro
 • "Competencia lingüística de los funcionarios docentes en E.G.B."

  Rosario Álvarez (1980): La problemática del bilingüismo en el Estado Español (actas das Jornadas de Bilingüismo [Zarauz, 1979]), Zarauz: ICE - Univ. del País Vasco, 131-134 - Capítulo de libro
 • "Galego"

  Rosario Álvarez , Francisco Fernández Rei, Xosé Xove Ferreiro (1979): Gran Enciclopedia Gallega, t.14, 222-255 - Artículo
 • Carme García Rodríguez (1977): Homenaxe a Cabanillas no centenario do seu nacemento, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 171-188 - Capítulo de libro
 • Constantino García, Antón Santamarina, Rosario Álvarez , Francisco Fernández Rei, Manuel González González (1977): Verba, 4, 5-17 - Artículo
 • Francisco Fernández Rei (1977): Homenaxe a Cabanillas no centenario do seu nacemento, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 287-325 - Capítulo de libro

Páginas