Publicaciones de Xosé Henrique Costas González

  • "Orixe e evolución das sibilantes nas falas do val do río Ellas"
    Xosé Henrique Costas González (2016): IV Coloquio de Lingüística Histórica, Cáceres (Estremadura), 13-14 outubro 2016 - Presentación
  • "Os textos orais do Val do Río Ellas e a súa importancia para a dialectoloxía galega e portuguesa"
    Xosé Henrique Costas González (2015): Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Santiago de Compostela, 27-30 xullo 2015 - Presentación
  • Xosé Henrique Costas González (2005): Cadernos de lingua, 27, 127-153 - Artigo
  • Xosé Henrique Costas González (2004): A lingua galega: historia e actualidade, Rosario Álvarez / Francisco Fernández Rei / Antón Santamarina (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, vol. 3, 363-370 - Capítulo de libro
  • Xosé Henrique Costas González (2001): Revista de Filología Románica, 18, 35-50 - Artigo
  • Xosé Henrique Costas González (1988): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 15, 385-391 - Artigo