Publicaciones de Mª Sol López Martínez

  • "O tratamento da variación lingüística no CORGA"
    Eva Domínguez Noya / Mª Sol López Martínez (2015): Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Santiago de Compostela, 27-30 xullo 2015 - Presentación
  • "As expresións de futuro e de ir + infinitivo na prensa escrita"
    Mª Sol López Martínez (2012): Cum corde et in nova grammatica. Estudios ofrecidos a Guillermo Rojo, T. Jiménez Juliá et alii, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 487-500 - Artigo
  • Mª Sol López Martínez / Eduardo M. Moscoso Mato (2007): Na nosa lyngoage galega, A. I. Boullón Agrelo (ed.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 557-577 - Capítulo de libro
  • Mª Sol López Martínez (2004): A lingua galega: historia e actualidade, Rosario Álvarez / Francisco Fernández Rei / Antón Santamarina (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, vol. 3, 195-208 - Capítulo de libro
  • Mª Sol López Martínez (1994): Cadernos de lingua, 9, 111-128 - Artigo