Publicaciones de Henrique Monteagudo

 • Henrique Monteagudo (2017): LaborHistórico, 3, 1 - xan./xuñ. 2017, 14-48 - Artigo
 • "Variantes galegas distintivas nos cancioneiros trobadorescos: subsidios para unha revisión"
  Henrique Monteagudo (2016): IV Coloquio de Lingüística Histórica, Cáceres (Estremadura), 13-14 outubro 2016 - Presentación
 • Henrique Monteagudo (2015): Rosalía de Castro no século XXI. Unha nova ollada. Febreiro-Xuño 2013, Rosario Álvarez / Anxo Angueira / María do Cebreiro Rábade / Dolores Vilavedra (coords.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 349-403 - Capítulo de libro
 • "Lingua(s) e norma(s): polielaboración, pluricentricidade, polinomía / autonomía, sinonomía, heteronomía"
  Henrique Monteagudo (2015): Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Santiago de Compostela, 27-30 xullo 2015 - Presentación
 • "Henrique Monteagudo: Entre o latín e o portugués: galego, galego-portugués, português arcaico?"
  Henrique Monteagudo (2015): Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Santiago de Compostela, 27-30 xullo 2015 - Presentación
 • "A lingua no tempo, os tempos da lingua. Gramática diacrónica e historia social"
  Henrique Monteagudo (2015): Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Santiago de Compostela, 27-30 xullo 2015 - Presentación
 • Henrique Monteagudo (2015): En memoria de tanto miragre. Estudos dedicados ó profesor David Mackenzie, Francisco Dubert García / Gabriel Rei-Doval / Xulio Sousa (eds.), Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela, 103-111 - Capítulo de libro
 • "Do galego ao portugués brasileiro: sistema e comunidade lingüística"
  Henrique Monteagudo (2015): I Encontro Brasileiro de Estudos Galegos, Baía (Brasil), 13-15 abril 2015 - Presentación
 • "Emigración, lingua e sociedade en Galicia. Un balance histórico"
  Henrique Monteagudo (2015): XI Congreso Internacional da Asociación Internacional de Estudos Galegos 2015, Bos Aires (Arxentina), 6-8 abril 2015 - Presentación
 • "Sempre en Bos Aires"
  Henrique Monteagudo (2015): XI Congreso Internacional da Asociación Internacional de Estudos Galegos 2015, Bos Aires (Arxentina), 6-8 abril 2015 - Presentación
 • "Poesía en galego nos finais do século XIV - comezos do século XV"
  Henrique Monteagudo (2014): Simposio ILG 2014: A lingua galega no solpor da Idade Media, Santiago de Compostela, 13-22 novembro 2014 - Presentación
 • A nobreza miñota e a lírica trobadoresca na Galicia da primeira metade do século XIII
  Henrique Monteagudo (2014): , Noia: Editorial Toxosoutos - Libro
 • "El gallego como lengua puente"
  Henrique Monteagudo / Facundo Reyna Muniain (2014): Las lenguas en la construcción de la ciudadanía sudamericana. Actas del CIPLOM (Buenos Aires, 2013), Elvira N. de Arnoux e Daniela Lauria (eds.), La Plata: Unipe Editorial Universitaria (Colección Boris Spivacow) - Capítulo de libro
 • "Dous documentos para a historia do galeguismo no exilio"
  Henrique Monteagudo (2014): Grial. Revista Galega de Cultura, 201, 48-53 - Artigo
 • Henrique Monteagudo (2013): Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega - Publicación del ILG
 • Rosario Álvarez / Henrique Monteagudo (2013): Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega / Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela - Publicación del ILG
 • Henrique Monteagudo (2013): , A Coruña: Real Academia Galega - Libro
 • Henrique Monteagudo (2013): O século de Xelmírez, Fernando López Alsina / Henrique Monteagudo / Ramón Villares / Ramón Yzquierdo Perrín (coords.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 387-437 - Capítulo de libro
 • Henrique Monteagudo (2013): "O resplandor primeiro". Estudos en homenaxe a Nicomedes Pastor Díaz, Fausto Galdo / Emilio Xosé Ínsua López / Henrique Monteagudo / Luis Caparrós Esperante / Xosé R. Barreiro Fernández (eds.), A Coruña: Real Academia Galega, 75-104 - Capítulo de libro
 • Henrique Monteagudo (2013): Ao sabor do texto. Estudos dedicados a Ivo Castro, Rosario Álvarez / Ana Maria Martins / Henrique Monteagudo / Maria Ana Ramos (eds.), Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela, 421-452 - Capítulo de libro
 • "En cadea sen prijon" Cancioneiro de Afonso Paez. Poesía galega postrobadoresca (1380-1430ca.)
  Henrique Monteagudo (2013): , Santiago de Compostela: Xunta de Galicia - Libro
 • Galego e português brasileiro: história, variação e mudança
  Henrique Monteagudo (2012): Editora da Universidade Federal Fluminense - Publicación del ILG
 • “Galego, Português e Português Brasileiro: uma proposta de periodização”
  Henrique Monteagudo (2012): II Congresso Internacional de Linguística Histórica, São Paulo (Brasil), 2012 - Presentación
 • “Despertando Lenguas”
  Henrique Monteagudo (2012): X Congreso Internacional de Lingüística General, Zaragoza, 2012 - Presentación
 • “A Galiza e o espaço linguistico-cultural de expressão portuguesa”
  Henrique Monteagudo (2012): Rosae. Lingüística histórica, história das línguas e outras históricas, T. Lobo / Z. Carneiro / J. Soledade /A. Almeida e S. Ribeiro (eds.), Salvador: EDUFBA, 51-63 - Capítulo de libro
 • “Galego, portugués e brasileiro no tempo. Achegas para unha diacronía comparada”
  Henrique Monteagudo (2012): Galego e portugués brasileiro. História, variação e mudança, X. C. Lagares / H. Monteagudo (orgs.), Rio de Janeiro: Editora da Universidade Federal Fluminense, 37-104 - Capítulo de libro
 • “Política lingüística en Galicia. Apuntes para un nuevo balance”
  Henrique Monteagudo (2012): Quo Vadis Romania?, 39, 21-39 - Artigo
 • Henrique Monteagudo / Rosario Álvarez (2012): Discurso lido o día 25 de febreiro de 2012 no acto da súa recepción, polo ilustrísimo señor don Henrique Monteagudo e resposta da excelentísima señora dona Rosario Álvarez Blanco, A Coruña: Real Academia Galega, 95-106 - Artigo
 • "Variação e norma lingüística: Subsidios para uma (re) visão"
  Henrique Monteagudo (2012): Políticas da norma e conflitos lingüísticos, X. C. Lagares / M. Bagno (eds.), São Paulo: Parábola Editorial, 15-48 - Artigo
 • "Galego, portugués e brasileiro no tempo. Achegas para unha diacronía comparada"
  Henrique Monteagudo (2012): Galego e portugués brasileiro. História, variação e mudança, X. C. Lagares / Henrique Monteagudo (orgs.), Rio de Janeiro: Editora da Universidade Federal Fluminense, 37-104 - Artigo
 • Lume de vidas. Valentín Paz-Andrade / Ramón Otero Pedrayo: un diálogo epistolar (1925-1976)
  Henrique Monteagudo (2012): , Xosé Henrique Monteagudo Romero, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela - Libro
 • Henrique Monteagudo / Dolores Vilavedra / Ana García García / Noemí Álvarez Villar / Soraya Domínguez Portela / María López Sández / Montse Pena Presas / Alberte Valverde (2012): , X. Henrique Monteagudo Romero / Dolores Vilavedra (coords.), Vigo: Galaxia, 252 - Libro
 • Henrique Monteagudo / Dolores Vilavedra / Ana García García / Noemí Álvarez Villar / Soraya Domínguez Portela / María López Sández / Montse Pena Presas / Alberte Valverde (2012): , X. Henrique Monteagudo Romero / Dolores Vilavedra (coords.), Vigo: Galaxia, 220 - Libro
 • "Galego, Português e Português Brasileiro: uma proposta de periodização"
  Henrique Monteagudo (2012): Castilho - II Congresso Internacional de Linguística Histórica, Universidade de São Paulo, 7-10 febreiro 2012. Organizado pola Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas - Presentación
 • Grial 191. Sección monográfica ‘Á busca do tesouro. 40 anos do Instituto da Lingua Galega'
  Henrique Monteagudo / Víctor Freixanes (2011): , Vigo: Galaxia - Artigo
 • Rosario Álvarez / Ramón Villares / Xosé López / Ramón Maiz / Francisco Campos / Víctor Freixanes / Henrique Monteagudo / Xulio Ríos / Xaime Subiela (2011): Reflexión estratéxica sobre a cultura galega, Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega - Libro
 • "Variação e mudança no sistema linguístico histórico galego-português”
  Xoán Lagares / Cláudia Roncarati / Elisa Fernández Rei / Ernesto X. González Seoane / Rosario Álvarez / Henrique Monteagudo / Xulio Sousa / Valéria Gil Condé / Maria Jussara Abraçado de Almeida (2010): III Congresso Internacional da Associação Internacional de Linguística do Português (AILP). A Difusão Transnacional da Língua Portuguesa, Xoán Carlos Lagares (coord.) , Niterói, 6-10 de decembro de 2010 - Presentación
 • De verbo a verbo. Documentos en galego anteriores a 1260
  Ana Isabel Boullón Agrelo / Henrique Monteagudo (2009): Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela - Publicación del ILG
 • Henrique Monteagudo (2009): Estudos de lingüística galega, 1, 85-111 - Artigo
 • Letras primeiras. O foral do Burgo de Caldelas: os primordios da lírica trobadoresca e a emerxencia do galego escrito
  Henrique Monteagudo (2008): A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza - Publicación del ILG
 • Henrique Monteagudo (2008): Cada palabra pesaba, cada palabra medía. Homenaxe a Antón Santamarina, Mercedes Brea / Francisco Fernández Rei / Xosé Luís Regueira (eds.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 535-550 - Capítulo de libro
 • Henrique Monteagudo (2007): Na nosa lyngoage galega, Ana Isabel Boullón Agrelo (ed.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 275-312 - Capítulo de libro
 • Rosario Álvarez / Henrique Monteagudo (2005): Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega / Consello da Cultura Galega - Publicación del ILG
 • "A xeneralización do uso do grafema <x> para a consoante /ʃ/ na escrita galega. Notas sobre a súa orixe (ss. XVI-XVIII)
  Henrique Monteagudo (2005): As tebras alumeadas. Estudos filolóxicos ofrecidos en homenaxe a Ramón Lorenzo, Ana Isabel Boullón Agrelo / Xosé Luís Couceiro Pérez / Francisco Fernández Rei, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 405-422 - Capítulo de libro
 • Henrique Monteagudo (2004): A lingua galega: historia e actualidade, Rosario Álvarez / Francisco Fernández Rei / Antón Santamarina (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, vol. 2, 143-196 - Capítulo de libro
 • Henrique Monteagudo (2004): Actas do I Congreso Internacional ‘Curros Enríquez e o seu tempo', X. Alonso Montero / H. Monteagudo / B. Tajes Marcote (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 311-342 - Capítulo de libro
 • Henrique Monteagudo (2003): A estandarización do léxico, María Álvarez de la Granja / Ernesto X. González Seoane (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 197-253 - Capítulo de libro
 • Henrique Monteagudo (2002): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 29, 291-327 - Artigo
 • “¿Sedia-m’eu? A propósito do incipit da cantiga de Meendiño”
  Rosario Álvarez / Henrique Monteagudo (1998): Martín Codax, Mendiño, Johán de Cangas: Día das Letras Galegas 1998, Departamento de Filoloxía Galega, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 145-64 - Capítulo de libro
 • Henrique Monteagudo (1997): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 24, 7-43 - Artigo
 • Henrique Monteagudo (1997): Cadernos de lingua, 16, 5-33 - Artigo
 • Gramática Galega
  Rosario Álvarez / Xosé Luís Regueira Fernández / Henrique Monteagudo (1995): , Vigo: Galaxia / CRTVG [reimpresión de Galaxia 1986] - Libro
 • "Evolución lingüística interna I. Gramática"
  Rosario Álvarez / Henrique Monteagudo (1994): Lexicon der Romanistischen Linguistik, G. Holtus / M. Metzeltin / Ch. Schmitt (eds.), Tübingen: Max Niemeyer Verlag, vol. VI.2, 1-22 - Capítulo de libro
 • Nivel soleira
  Xosé Antonio Fernández Salgado / Henrique Monteagudo (1993): Consello de Europa / Instituto da Lingua Galega / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria - Publicación del ILG
 • Diccionario normativo galego-castelán
  Henrique Monteagudo / X. García Cancela / Ana Isabel Boullón Agrelo / B. Fernández Salgado / Ernesto X. González Seoane / Carme Hermida Gulías / M. D. Lagarón Ron / Ramón Mariño Paz / H. Pousa Ortega / X. Riveiro Costa / M. X. Vázquez López (1988): , Vigo: Galaxia - Libro
 • Gramática Galega
  Rosario Álvarez / Xosé Luís Regueira Fernández / Henrique Monteagudo (1986): , Vigo: Galaxia (sétima edición 1998) [Premio Losada Diéguez de Investigación 1986] - Libro
 • Henrique Monteagudo (1986): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 13, 317-323 - Artigo