Publicaciones de María Álvarez de la Granja

 • María Álvarez de la Granja (2021): Estudos de Onomástica Galega V. Os nomes comerciais, Ana Boullón / Luz Méndez (eds.), A Coruña: Real Academia Galega, 89-114 - Artigo
 • “Anotación de errores en el Corpus de textos galegos escritos por estudantes no ámbito académico (CORTEGAL)”
  María Álvarez de la Granja / Ernesto X. González Seoane (2021): 38 Congreso Internacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada, . A Coruña: Universidade da Coruña, 14-16 de abril de 2021 - Presentación
 • "Corpus de textos galegos escritos por estudantes no ámbito académico. Ferramenta para a análise da competencia escrita na lingua galega"
  María Álvarez de la Granja (2021): LingüísticaMenteLingüística: Diálogos entre a lingüística, a psicoloxía e a psicolingüística, Santiago de Compostela, 6 de xullo de 2021 - Presentación
 • "Sinónimos galegos diverxentes e converxentes co castelán en textos de estudantes galegos"
  María Álvarez de la Granja / Ernesto X. González Seoane (2021): II Congresso Internacional em Variação Linguística nas Línguas Românicas, Centro de Línguas, Literaturas e Culturas da Universidade de Aveiro (Portugal), 22-24 xuño 2021 - Presentación
 • María Álvarez de la Granja (2020): Madrygal. Revista De Estudios Gallegos, 23, 15-38. https://doi.org/10.5209/madr.73064 - Artigo
 • María Álvarez de la Granja (2020): Línguas minoritarias e variação linguística, Lurdes de Castro Moutinho / Rosa Lídia Coimbra / Alberto Gómez Bautista (eds.), Aveiro: Universidade de Aveiro, 150-173 - Capítulo de libro
 • María Álvarez de la Granja (2020): Modelos de análisis en la fraseología de las lenguas europeas ( = Anexo monográfico nº XVII de LINRED. Lingüística en la red), Carmen Mellado Blanco, Belén López Meirama e M. Carmen Losada Aldrey, 1-39 - Artigo
 • María Álvarez de la Granja (2019): I Jornadas em Línguas Minoritárias, Aveiro (Portugal), 6 decembro 2019 - Presentación
 • "Un novo recurso para o coñecemento do vocabulario dialectal: Patrimonio léxico da Gallecia"
  María Álvarez de la Granja (2019): Simposio ILG 2019: Lingua, patrimonio e coñecemento tradicional, Santiago de Compostela, 5-7 de novembro de 2019 - Presentación
 • María Álvarez de la Granja / Belén López Meirama (2019): Jornadas de Investigación en Disponibilidad Léxica, Lleida, Universitat de Lleida, 17-18 de maio de 2019 - Presentación
 • María Álvarez de la Granja (2019): Congreso Internacional EUROPHRAS 2019. Modelos productivos en Fraseología, Santiago de Compostela, 24-25 xaneiro 2019 - Presentación
 • "Familias léxicas e formación de palabras. Os cambios de categoría gramatical"
  María Álvarez de la Granja (2018): O emprego do dicionario no ensino e na aprendizaxe da lingua galega, A Coruña, Universidade da Coruña; Rede RELEX, 20, 21, 27 e 28 de setembro de 2018 - Presentación
 • "A fraseoloxía, espello da realidade?"
  María Álvarez de la Granja (2018): Xornadas de fraseoloxía multilingüe na aula, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 4, 5 e 12 de maio de 2018 - Presentación
 • "Efectos do contacto galego-español no léxico dispoñible da mocidade en Galicia"
  María Álvarez de la Granja / Ernesto X. González Seoane (2018): III North American Symposium of Galician Studies: Galician Studies Moving West, Denver, Regis University / Metropolitan State University of Denver / Colorado College, 18-20 de outubro de 2018 - Presentación
 • Léxico dialectal y lexicografía en la Iberorromania
  María Álvarez de la Granja / Ernesto X. González Seoane (2018): Léxico dialectal y lexicografía en la Iberorromania, Madrid: Iberoamericana, Frankfurt am Main: Vervuert. ISBN 978-3-95487-776-8 - Libro
 • María Álvarez de la Granja / Ernesto X. González Seoane (2018): Léxico dialectal y lexicografía en la Iberorromania, María Álvarez de la Granja / Ernesto González Seoane (eds.), Madrid / Frankfurt: Iberoamericana / Vervuert, 163-186 - Capítulo de libro
 • María Álvarez de la Granja / Ernesto X. González Seoane (2018): Léxico dialectal y lexicografía en la Iberorromania, María Álvarez de la Granja / Ernesto González Seoane (eds.), Madrid / Frankfurt: Iberoamericana / Vervuert, 9-21 - Capítulo de libro
 • "Corpus de textos de estudantes galegos (CORTEGAL). Aspectos metodolóxicos"
  María Álvarez de la Granja (2018): XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral (CILX2018), Universidade de Vigo, 13-15 xuño 2018 - Presentación
 • María Álvarez de la Granja (2018): Actas do XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral, Marta Díaz / Gael Vaamonde / Ana Varela / Mª Carmen Cabeza / José M. García-Miguel / Fernando Ramallo (eds.), Vigo: Universidade de Vigo, 55-62 - Capítulo de libro
 • María Álvarez de la Granja / Ana Isabel Boullón Agrelo / Ernesto X. González Seoane (2017): , A Coruña: Área de Filoloxías Galega e Portuguesa; Departamento de Galego-Portugués, Francés e Lingüística; Universidade da Coruña (Monografía 11 da Revista Galega de Filoloxía) - Libro
 • María Álvarez de la Granja (2017): Lexicografía y didáctica. Diccionarios y otros recursos lexicográficos en el aula, María José Domínguez Vázquez / Mª Teresa Sanmarco Bande (eds.), Frankfurt am Main: Peter Lang, 307-327 - Capítulo de libro
 • María Álvarez de la Granja (2016): Interacción entre gramática, didáctica y lexicografía. Estudios contrastivos y multicontrastivos, María José Domínguez Vázquez / Silvia Kutscher (eds.), Berlin / München / Boston: De Gruyter, 211-222 - Capítulo de libro
 • María Álvarez de la Granja / Ernesto X. González Seoane (2016): Lingua, pobo e terra. Estudos en homenaxe a Xesús Ferro Ruibal, Manuel González González (ed.), Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 163-189 - Capítulo de libro
 • María Álvarez de la Granja / Xosé María Gómez Clemente / Xavier Gómez Guinovart (2016): Open Science - Artigo
 • María Álvarez de la Granja / Xosé María Gómez Clemente / Xavier Gómez Guinovart (2016): Open linguistics, (Special issue on: A Multilingual Focus on Lexicography and Phraseograhy, ed. Maria Isabel González-Rey), 2/1, 253–286 - Artigo
 • María Álvarez de la Granja / Marta Negro Romero (2015): Anais do III CIDS: Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística, Fabiane Cristina Altino / Gleidy Aparecida Lima Milani / Rosa Evangelina Santana Belli Rodrigues (coords.), Londrina (Brasil): Universidade Estadual de Londrina, 848-862 - Capítulo de libro
 • María Álvarez de la Granja (2015): Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Santiago de Compostela, 27-30 xullo 2015 - Presentación
 • María Álvarez de la Granja / Elisa Fernández Rei (2015): 5ª Conferencia internacional sobre calidad de revistas de ciencias sociales y humanidades (CRECS 2015), Universidad de Murcia, 7-8 maio 2015 - Presentación
 • María Álvarez de la Granja (2015): Xornadas Internacionais de Lexicografía. Ferramentas lexicográficas ao servizo do usuario na era dixital, Pontevedra, 11 maio 2015 - Presentación
 • María Álvarez de la Granja (2015): Lexicografía de las lenguas románicas. Aproximaciones a la lexicografía moderna y contrastiva. Volumen II, María José Domínguez Vázquez / Xavier Gómez Guinovart / Carlos Valcárcel Riveiro (eds.), Berlin / München / Boston: DeGruyter, 1-29 - Capítulo de libro
 • "O tratamento das expresións pluriverbais no Tesouro do Léxico patrimonial galego e portugués"
  María Álvarez de la Granja (2014): Fraseología y léxico. Un enfoque contrastivo, Julia Sevilla Muñoz (ed.), Lugo: Axac, 123-136 - Capítulo de libro
 • María Álvarez de la Granja / Belén López Meirama (2014): , Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela (Anexo 71 Verba), 201 pp. + apéndices - Libro
 • María Álvarez de la Granja / Marta Negro Romero (2014): III Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística, Londrina (Brasil), 7-10 outubro 2014 - Presentación
 • María Álvarez de la Granja / Belén López Meirama (2013): Contacto de linguas, hibrididade, cambio: contextos, procesos e consecuencias, Eva Gugenberger / Henrique Monteagudo / Gabriel Rei-Doval (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 49-96 - Capítulo de libro
 • "O coñecemento do vocabulario normativo galego. Unha aproximación a través do léxico dispoñible"
  María Álvarez de la Granja (2012): Simposio ILG 2012: Un galego común, fiel a si mesmo. Trinta anos de estandarización: 1982-2012, Santiago de Compostela, 11-20 de decembro de 2012 - Presentación
 • María Álvarez de la Granja (2011): Estudios sobre disponibilidad léxica en el español de Galicia, Belén López Meirama (ed.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 17-102 - Capítulo de libro
 • María Álvarez de la Granja (2011): Linguistic studies in honour of Prof. Siyka Spasova-Mihaylova, Stefana Kaldieva-Zaharieva / Radostina Zaharieva (eds.), Sofía: Bulgarian Academy of Sciences / Institute for Bulgarian Language, 377-413 - Capítulo de libro
 • "O tratamento lexicográfico dos verbos soporte no marco da teoría da metáfora”
  María Álvarez de la Granja (2010): Lexicografía galega e portuguesa (anexo XIII da Revista de Lexicografía), Mª Dolores Sánchez Palomino (ed.), A Coruña: Universidade da Coruña, 53-66 - Capítulo de libro
 • María Álvarez de la Granja (2010): Estudos de Lingüística Galega, 2, 5-35 - Artigo
 • Ernesto X. González Seoane / María Álvarez de la Granja / Ana Isabel Boullón Agrelo / Raquel Rodríguez Parada / María Rodríguez Suárez (2008): Proceedings of the XIII EURALEX International Congress (Barcelona, 15-19 July 2008), E. Bernal / J. DeCesaris (eds.), Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada (UPF), 385-389 - Capítulo de libro
 • Fixed Expressions in Cross-Linguistic Perspective. A Multilingual and Multidisciplinary Approach
  María Álvarez de la Granja (2008): , María Álvarez de la Granja (ed.), Hamburg: Dr. Kovacs - Libro
 • Lenguaje figurado y motivación. Una perspectiva desde la fraseología
  María Álvarez de la Granja (2008): , María Álvarez de la Granja (ed.) - Libro
 • "As variantes funcionais das locucións verbais"
  María Álvarez de la Granja (2008): Colocaciones y fraseología en los diccionarios, C. Mellado Blanco (ed.), Frankfurt am Main: Peter Lang, 33-51 - Capítulo de libro
 • María Álvarez de la Granja (2008): A mi dizen quantos amigos ey. Homenaxe ao profesor Xosé Luís Couceiro, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 367-376 - Capítulo de libro
 • María Álvarez de la Granja (2008): Cada palabra pesaba, cada palabra medía. Homenaxe a Antón Santamarina, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 55-64 - Capítulo de libro
 • Ernesto X. González Seoane / María Álvarez de la Granja / Ana Isabel Boullón Agrelo (2006): Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela - Publicación del ILG
 • "As metáforas de amor na lírica profana medieval galego-portuguesa"
  María Álvarez de la Granja (2005): As tebras alumeadas. Estudos filolóxicos ofrecidos en homenaxe a Ramón Lorenzo, A. Boullón Agrelo / X.L. Couceiro Pérez / F. Fernández Rei (eds.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 509-519 - Capítulo de libro
 • María Álvarez de la Granja (2005): Cadernos de Fraseoloxía Galega, 7, 13-40 - Artigo
 • María Álvarez de la Granja (2004): A Lingua galega, historia e actualidade: actas do I Congreso Internacional, Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega / Consello da Cultura Galega, 4, 477-484 - Capítulo de libro
 • María Álvarez de la Granja / Ernesto X. González Seoane (2003): Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega / Consello da Cultura Galega - Publicación del ILG
 • "O artigo definido nas locucións verbais"
  María Álvarez de la Granja (2003): Actas do XVIII Encontro Nacional da Associação Portuguesa de Lingüística, A. Mendes / T. Freitas (coords.), Lisboa: Associação Portuguesa de Lingüística, 77-88 - Capítulo de libro
 • María Álvarez de la Granja (2003): Comunidades e individuos bilingües: Actas do I Simposio internacional sobre o bilingüismo, C. Cabeza Pereiro / Anxo M. Lorenzo Suárez / X. P. Rodríguez Yáñez (eds.), Vigo: Universidade de Vigo, 614-624 - Capítulo de libro
 • María Álvarez de la Granja (2003): A estandarización do léxico, Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 147-161 - Capítulo de libro
 • María Álvarez de la Granja (2003): Cadernos de fraseoloxía galega, 4, 9-34 - Artigo
 • As locucións verbais galegas
  María Álvarez de la Granja (2003): , Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela - Libro
 • "Ó redor das colocacións e das solidariedades léxicas"
  María Álvarez de la Granja (2002): Homenaxe ó Profesor Fernando R. Tato Plaza, R. Lorenzo (coord.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 37-48 - Capítulo de libro
 • Aproximación ó estudio das unidades fraseolóxicas en galego: as locucións verbais (tese de doutoramento)
  María Álvarez de la Granja (2002): , Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela - Libro
 • "A elaboración do Diccionario Enciclopédico Gallego-Castellano de Eladio Rodríguez González"
  María Álvarez de la Granja / Ernesto X. González Seoane (2001): Eladio Rodríguez González: Día das Letras Galegas 2001, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 23-212 - Capítulo de libro
 • Diccionario Gallego-Castellano Castellano-Gallego
  María Álvarez de la Granja / Carme González Bueno (2001): , María Álvarez de la Granja (coord.), Vigo: Galaxia - Libro
 • "Transgresións da fixación fraseolóxica"
  María Álvarez de la Granja (2000): Actes du XXIIe Congrès International de Linguistique et Philologie Romanes, Tübingen: Max Niemeyer, VI, 19-26 - Capítulo de libro
 • "O tratamento das unidades fraseolóxicas nun diccionario xeral bilingüe"
  María Álvarez de la Granja (1999): Cahiers du P.R.O.H.E.M.I.O. Expressions figées: Idiomaticité, traduction, A. Iglesias Ovejero (ed.), Orleans: Université, 123-138 - Capítulo de libro
 • "A formación de locucións verbais. Estudio sintáctico-funcional"
  María Álvarez de la Granja (1999): Cinguidos por unha arela común. Homenaxe ó prof. Xesús Alonso Montero, R. Álvarez / D. Vilavedra (coords.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, I, 229-247 - Capítulo de libro
 • María Álvarez de la Granja (1999): Paremia, 8, 19-24 - Artigo
 • María Álvarez de la Granja (1999): Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2, 31-40 - Artigo
 • María Álvarez de la Granja (1999): Cadernos de lingua, 19, 43-63 - Artigo
 • Teodosio Vesteiro Torres. Introducción á súa vida e á súa obra
  María Álvarez de la Granja (1998): , Vigo: Instituto de Estudios Vigueses - Libro
 • María Álvarez de la Granja (1997): Cadernos de lingua, 15, 71-95 - Artigo
 • María Álvarez de la Granja (1996): Glaucopis. Boletín del Instituto de Estudios Vigueses, 2, 17-36 - Artigo