ILG publications

De verbo a verbo. Documentos en galego anteriores a 1260
Autor:
Ana Isabel Boullón Agrelo, X. Henrique Monteagudo Romero
Data de publicación:
2009
Descarga: Adquirir
Estudos de Lingüística Galega 1
Data de publicación:
2009
Descarga: Revista en rede
Letras primeiras. O foral do Burgo de Caldelas: os primordios da lírica trobadoresca e a emerxencia do galego escrito
Autor:
X. Henrique Monteagudo Romero
Data de publicación:
2008
Poesía completa. Antolín Santos Mediante Ferraría
Autor:
Edición de Xoán Babarro
Data de publicación:
2008
Callaica Nomina. Estudios de Onomástica Gallega
Autor:
Juan José Moralejo Alvarez
Data de publicación:
2008
Descarga: PDF
Na nosa lyngoage galega. A emerxencia do galego como lingua escrita na Idade Media
Autor:
Ana Isabel Boullón Agrelo (ed.)
Data de publicación:
2007
Descarga: PDF
O galego fundamental: dicionario de frecuencias
Autor:
Mª Xesús Bugarín López
Data de publicación:
2007
Dicionario de dicionarios do galego medieval
Autor:
Ernesto X. González Seoane (dir.), María Álvarez de la Granja, Ana Isabel Boullón Agrelo
Data de publicación:
2006
Descarga: Adquirir
Para unha escriptoloxía do Galego. Edición e estudo escriptolóxico do Tombo do Hospital dos Pobres de Tui (1436-1490)
Autor:
Xulián Maure Rivas
Data de publicación:
2006
Lingua e territorio
Autor:
Rosario Álvarez Blanco, Francisco Dubert García, Xulio C. Sousa Fernández
Data de publicación:
2006
Descarga: PDF
Fitotoponimia galega
Autor:
Gonzalo Navaza Blanco
Data de publicación:
2006
O proceso de codificación do galego moderno
Autor:
Serafín Alonso Pintos
Data de publicación:
2006

Pages