Researchers publications

 • Ramón Lorenzo (1992): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 19, 491-500 - Article
 • Estudios dedicados a Celso Emilio Ferreiro

  Rosario Álvarez (1992): Estudios dedicados a Celso Emilio Ferreiro, Rosario Álvarez Blanco (coord.), Santiago de Compostela: Servicio de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela, 2 vols. - Book
 • "A lingua galega en Celso Emilio Ferreiro. VII. Nexos e sintaxe”

  Rosario Álvarez (1992): Estudios dedicados a Celso Emilio Ferreiro, Rosario Álvarez Blanco (coord.), Santiago de Compostela: Servicio de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela, tomo I, 7-8 e 177-261 - Book chapter
 • Léxico da Administración castelán-galego

  Ana Isabel Boullón Agrelo, Ernesto X. González Seoane, Ramón Mariño Paz, F. R. Tato Plaza (1991): , Ana Isabel Boullón Agrelo (dir.), A Coruña: Real Academia Galega - Book
 • “Contribución al estudio de los días de la semana en la Romania: lunes y martes”

  Antón Santamarina, Francisco Fernández Rei, Manuel González González (1991): Atlas Linguarum Europae, Aosta: Musumeci, 89-119 - Book chapter
 • “De lexicografía galega, un diccionario máquina”

  Antón Santamarina (1991): Homenaxe ó profesor Constantino García, M. Brea / F. Fernández Rei (coords.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, vol.1, 491-496 - Book chapter
 • “Problemas para la restauración de topónimos gallegos”

  Antón Santamarina (1991): Actas de las I Jornadas de onomástica, toponimia (Vitoria-Gasteiz), E. Knörr / M. A. Líbano (eds.), Bilbao: Euskaltzaindia, 237-248 - Book chapter
 • "Ideas sobre a fragmentación dialectal do galego durante o século XIX"

  Ernesto X. González Seoane (1991): Homenaxe ó profesor Constantino García, Mercedes Brea / Francisco Fernández Rei (eds.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, II, 55-67 - Book chapter
 • "O galego diante dos procesos de reforma ortográfica a finais do século XIX"

  Ernesto X. González Seoane (1991): III Congreso da Asociación Internacional de Estudios Galegos, Nova York, 3-5 de outubro de 1991 - Talk
 • "O debate sobre o galego na prensa do XIX. Algúns datos para unha historia do antigaleguismo"

  Ernesto X. González Seoane (1991): Grial, 110, 275-287 - Article
 • Ramón Lorenzo (1991): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 18, 707-718 - Article
 • "Á procura dunhas bases para a unificación: a contribución de Antonio Couceiro Freijomil"

  Rosario Álvarez (1991): Homenaxe ó Profesor Constantino García, Mercedes Brea / Francisco Fernández Rei (coords.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, vol. II, 19-32 - Book chapter
 • "Comparación dos sistemas fonolóxicos do galego e do portugués"

  Rosario Álvarez (1991): Actes du XVIIIè Congrès International de Linguistique et Philologie Romanes (Univ. de Trèves (Trier) 1986). III. Grammaire diachronique et histoire de la langue. Dialectologie et géographie linguistique. Textes non-littéraires, Dieter Kremer (ed.), Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 517-530 - Article
 • "Problemas e métodos para o establecemento do léxico administrativo galego"

  Ana Isabel Boullón Agrelo, Ernesto X. González Seoane, Ramón Mariño Paz (1990): Cadernos de lingua, 2, 83-91 - Article
 • Ramón Otero Pedrayo: Entre a vendima e a castañeira. Edición, introducción e notas de Ernesto González Seoane

  Ernesto X. González Seoane (1990): , Ernesto X. González Seoane, Vigo: Galaxia - Book
 • Ramón Lorenzo (1990): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 17, 529-542 - Article
 • "As ideas lingüísticas de Antonio Couceiro Freijomil"

  Rosario Álvarez (1990): Homenaje al polígrafo eumés Don Antonio Couceiro Freijomil en el primer centenario de su nacimiento / 1888-1988, A Coruña: Deputación Provincial, 89-100 - Book chapter
 • Xulio Sousa (1990): Cadernos de lingua, 1, 161-164 - Article
 • Diccionario escolar galego

  Ana Isabel Boullón Agrelo, B. Fernández Salgado, X. García Cancela, Ernesto X. González Seoane, M. D. Lagarón Ron, Ramón Mariño Paz, H. Pousa Ortega, X. Riveiro Costa , F. R. Tato Plaza (1989): , Vigo: Galaxia - Book
 • “Estado e tarefas da lingüística galega”

  Antón Santamarina (1989): Actes du XVIIIe Congrès International de Linguistique el de Philologie Romanes (Trier, 1986), D. Kremer (ed.), Tübingen: Max Niemeyer, VII, 289-310 - Book chapter

Pages