Researchers publications

 • Xulio Sousa (1990): Cadernos de lingua, 1, 161-164 - Article
 • Diccionario escolar galego

  Ana Isabel Boullón Agrelo, B. Fernández Salgado, X. García Cancela, Ernesto X. González Seoane, M. D. Lagarón Ron, Ramón Mariño Paz, H. Pousa Ortega, X. Riveiro Costa , F. R. Tato Plaza (1989): , Vigo: Galaxia - Book
 • “Estado e tarefas da lingüística galega”

  Antón Santamarina (1989): Actes du XVIIIe Congrès International de Linguistique el de Philologie Romanes (Trier, 1986), D. Kremer (ed.), Tübingen: Max Niemeyer, VII, 289-310 - Book chapter
 • Carme Hermida Gulías (1989): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 16, 117-134 - Article
 • Ramón Lorenzo (1989): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 16, 529-531 - Article
 • Ramón Lorenzo (1989): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 16, 533-537 - Article
 • Historia da lingua galega

  Antón Santamarina, Manuel González González (1988): , Santiago de Compostela: Xunta de Galicia - Book
 • Léxicos: matemáticas, física, química

  Antón Santamarina, Manuel González González (1988): , Santiago de Compostela: Xunta de Galicia - Book
 • Sprachnormierung und Standardsprache (Norma e estándar)

  Antón Santamarina (1988): Lexikon der Romanistischen Linguistik (LRL), G. Holtus / M. Metzelin / C. Schmit (coords.), Tübingen: Max Niemeyer, 6, 66-79 - Book chapter
 • Francisco Fernández Rei (1988): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 15, 79-107 - Article
 • Diccionario normativo galego-castelán

  Henrique Monteagudo, X. García Cancela, Ana Isabel Boullón Agrelo, B. Fernández Salgado, Ernesto X. González Seoane, Carme Hermida Gulías, M. D. Lagarón Ron, Ramón Mariño Paz, H. Pousa Ortega, X. Riveiro Costa , M. X. Vázquez López (1988): , Vigo: Galaxia - Book
 • "La lengua gallega"

  Ramón Lorenzo, Rosario Álvarez (1988): Enciclopedia temática de Galicia. Música, Lengua y Literatura, Barcelona: Nauta, 67-126 - Article
 • "Escribir en galego: Otero Pedrayo"

  Rosario Álvarez (1988): Otero Pedrayo na revista Nós: 1929-1936 (Escolma). [Selección do] Departamento de Filoloxía Galega; Estudio lingüístico por Rosario Álvarez Blanco; Estudio Literario por Anxo Tarrío Varela, Santiago de Compostela: Servicio de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela, 9-23 - Book
 • "Caracterización e aspectos dinámicos dunha situación lingüística conflictiva: o caso galego"

  Rosario Álvarez (1988): Els processos de normalització lingüística a l'Estat espanyol actual, Rafael Alemany Ferrer (ed.), Alacante: Ajuntament de Benidorm / Universitat d'Alacant, 83-109 [O volume recolle as contribucións presentadas nos Cursos Internacionals de Benidorm: Els processos de normalització lingüística a l'Estat Espanyol actual (Benidorm, 1986)] - Book chapter
 • "Consideracións sobre a metafonía nominal galega"

  Rosario Álvarez (1988): Homenagem a Joseph M. Piel por ocasiâo do seu 85º aniversário, Dieter Kremer (ed.), Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 141-157 - Book chapter
 • Xosé Henrique Costas González (1988): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 15, 385-391 - Article
 • Carme Hermida Gulías (1987): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 14, 489-496 - Article
 • Francisco A. Cidrás Escáneo (1987): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 14, 217-270 - Article
 • Ramón Lorenzo (1987): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 14, 441-488 - Article
 • Francisco A. Cidrás Escáneo (1986): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 13, 181-235 - Article

Pages