USC. Instituto da Lingua Galega

Dicionario de pronuncia
da lingua galega

SIGNOS FONÉTICOS UTILIZADOS NO DICIONARIO

Alfabeto Fonético Internacional

1. VOGAIS

i vogal anterior alta (pechada)
e vogal anterior media-alta (media-pechada)
ɛ vogal anterior media-baixa (media-aberta)
a vogal central baixa
ɔ vogal posterior media-baixa (media-aberta) arredondada
o vogal posterior media-alta (media-pechada) arredondada
u vogal posterior alta (pechada) arredondada

2. CONSOANTES

p consoante oclusiva bilabial non voceada
b consoante oclusiva bilabial voceada
t consoante oclusiva dental non voceada
d consoante oclusiva dental voceada
k consoante oclusiva velar non voceada
ɡ consoante oclusiva velar voceada
t͡ʃ consoante africada postalveolar
f consoante fricativa labiodental non voceada
θ consoante fricativa interdental non voceada
s consoante fricativa apicoalveolar non voceada
ʃ consoante fricativa lámino-postalveolar non voceada
ħ consoante fricativa farínxea non voceada
m consoante nasal bilabial
ɱ consoante nasal labiodental
n consoante nasal alveolar
ɲ consoante nasal palatal
ŋ consoante nasal velar
r consoante rótica vibrante
ɾ consoante rótica batida
l aproximante lateral alveolar
ʎ aproximante lateral palatal
β aproximante espirante bilabial
ð aproximante espirante dental
ɣ aproximante espirante velar
j aproximante semivogal palatal
w aproximante semivogal labiovelar
 

3. OUTROS SIGNOS USADOS EN PALABRAS ESTRANXEIRAS

ɪ vogal anterior bastante alta (pechada)
y vogal anterior alta (pechada) arredondada
ø vogal anterior media-alta (media-pechada) arredondada
œ vogal anterior media-baixa (media-aberta) arredondada
ɑ vogal posterior baixa (aberta) non arredondada
ɒ vogal posterior baixa (aberta) arredondada
ɐ vogal central bastante baixa
ə vogal central media
ɜ vogal central media-baixa (media-aberta)
ʌ vogal posterior media-baixa (media-aberta) non arredondada
ʊ vogal bastante posterior bastante alta (pechada) arredondada
ɥ aproximante semivogal labiopalatal
t͡s consoante africada dentialveolar non voceada
d͡z consoante africada dentialveolar voceada
d͡ʒ consoante africada postalveolar voceada
d͡ʝ consoante africada palatal voceada
ɟ consoante oclusiva palatal voceada
v consoante fricativa labiodental voceada
z consoante fricativa alveolar voceada
ç consoante fricativa palatal non voceada
x consoante fricativa velar non voceada
h consoante fricativa glotal non voceada
ʁ consoante fricativa uvular voceada
ʀ consoante vibrante uvular
ɹ consoante aproximante rótica alveolar

4. DIACRÍTICOS E SUPRASEGMENTAIS

ˈ acento primario (na sílaba seguinte)
◌̝ articulación máis alta (pechada)
◌̃ (vogal) nasalizada
◌̯ (vogal) asilábica
◌̩ (consoante) silábica
ː articulación alongada
 

© 2024 Instituto da Lingua Galega - USC
ISSN: 2660 - 8235