Luz Méndez Fernández publications

  • Luz Méndez Fernández (2011): Estudos de lingüística galega, 3, 239-249 - Artigo
  • “Dicionario dos apelidos galegos: cuestiones metodológicas”
    Ana Isabel Boullón Agrelo / Luz Méndez Fernández (2008): Lessicografia e Onomastica 2. Atti delle Giornate internazionali di studio, Paolo d’Achille / Enzo Caffarelli, Roma: Società Editrice Romana / Università degli Studi Roma Tre, 461-474 - Capítulo de libro
  • Luz Méndez Fernández (2007): Na nosa lyngoage galega, Ana Isabel Boullón Agrelo (ed.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 429-445 - Capítulo de libro
  • "Sobre Sarmiento, Galicia e Portugal"
    Luz Méndez Fernández (2004): Novi te ex nomine: Estudos filolóxicos ofrecidos ao Prof. Dr. Dieter Kremer, Ana Isabel Boullón Agrelo (ed.), A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, 695-708 - Capítulo de libro
  • Luz Méndez Fernández / Gonzalo Navaza Blanco (2004): A lingua galega: historia e actualidade, Rosario Álvarez / Francisco Fernández Rei / Antón Santamarina (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, vol. 3, 523-532 - Capítulo de libro
  • Luz Méndez Fernández (1997): Actas do IV Congreso Internacional de Estudios Galegos, Benigno Fernández Salgado (ed.), Oxford: Centre for Galician Studies, 221-238 - Capítulo de libro