Publicaciones de Francisco Xavier Varela Barreiro

 • "Corpus y edición digital de textos antiguos gallego-portugueses. CGPA y EGPA: tradición y avances"
  Ricardo Pichel Gotérrez / Francisco Xavier Varela Barreiro (2022): VI Congreso Internacional de Corpus Diacrónicos en Lenguas Iberorrománicas, Venecia (Italia): Università Ca’ Foscari, 5-7 de outubro de 2022 - Presentación
 • "O Instituto da Lingua Galega. Un centro para a investigación, a difusión e a documentación científicas"
  Francisco Xavier Varela Barreiro (2021): Conferencia pronunciada na Facultade de Filosofía e Letras da Universidade de Extremadura, Cáceres: Facultade de Filosofía e Letras, 11 de outubro de 2021. - Presentación
 • “Editar as Cantigas de Santa María no proxecto Universo Cantigas”
  Francisco Xavier Varela Barreiro / Ricardo Pichel Gotérrez (2021): Coloquio internacional Editar cantigas (de amigo) no século XXI, A Coruña: Universidade da Coruña, 21-22 de outubro de 2021 - Presentación
 • “Uma Utilidade para o Reconhecimento de Topónimos em Documentos Medievais / A Tool for Toponym Recognition in Medieval Documents”
  Xavier Canosa / Pablo Gamallo / Francisco Xavier Varela Barreiro / José Ángel Taboada / Paulo Martínez Lema / Marcos García (2019): LinguaMÁTICA, 11, 1, 3-15 - Artigo
 • “Margot Sponer e o patrimonio medieval galego. Revisión dunha colección documental pioneira”
  Francisco Xavier Varela Barreiro / Ricardo Pichel Gotérrez (2018): XII Congreso Internacional da Asociación Internacional de Estudos Galegos, Novos horizontes para unha Galicia global: Redes, Territorio, Memoria, Madrid, Asociación Internacional de Estudos Galegos, Universidad Complutense de Madrid, 10-15 de setembro de 2018 - Presentación
 • Francisco Xavier Varela Barreiro / Ricardo Pichel Gotérrez (2017): LaborHistórico, 3, 1 - xan./xuñ. 2017, 126-148 - Artigo
 • "Estudo grafolóxico do Pergamiño Vindel"
  Francisco Xavier Varela Barreiro (2017): Simposio Internacional E irei madr'a Vigo, Vigo, 23-24 novembro 2017 - Presentación
 • Ramón Mariño Paz / Francisco Xavier Varela Barreiro (2016): Consello da Cultura Galega - Publicación del ILG
 • "Os resultados do corónimo GALLAECIA en Galiza e Portugal"
  Francisco Xavier Varela Barreiro / Eduardo M. Moscoso Mato (2016): IV Coloquio de Lingüística Histórica, Cáceres (Estremadura), 13-14 outubro 2016 - Presentación
 • Ramón Mariño Paz / Francisco Xavier Varela Barreiro (2015): Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela - Publicación del ILG
 • "O Tesouro Oral Informatizado da Lingua Galega (TOILG): caracterización do corpus"
  Francisco Xavier Varela Barreiro (2015): Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Santiago de Compostela, 27-30 xullo 2015 - Presentación
 • "Corpus Informatizado do Galego-Portugués Medieval (CIGPM)"
  Maria Francisca Xavier / Francisco Xavier Varela Barreiro (2015): Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Santiago de Compostela, 27-30 xullo 2015 - Presentación
 • "Biblioteca Dixital da Galicia Medieval"
  Francisco Xavier Varela Barreiro (2015): Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Santiago de Compostela, 27-30 xullo 2015 - Presentación
 • Francisco Xavier Varela Barreiro (2015): En memoria de tanto miragre. Estudos dedicados ó profesor David Mackenzie, Francisco Dubert García / Gabriel Rei-Doval / Xulio Sousa (eds.), Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela, 213-224 - Capítulo de libro
 • "Un espazo editorial para a multiedición da poesía medieval galego-portuguesa no COTAGAL"
  Ricardo Pichel Gotérrez / Francisco Xavier Varela Barreiro (2015): Novas tendencias na investigación lingüística no espazo galego-portugués, A Coruña, 8 maio 2015 - Presentación
 • Ricardo Pichel Gotérrez / Francisco Xavier Varela Barreiro (2014): Lingua, texto, diacronía. Estudos de lingüística histórica (Revista Galega de filoloxía. Monografía 9), Leticia Eirín García / Xoán López Viñas (eds.), A Coruña: Universidade da Coruña, 291-318 - Capítulo de libro
 • "Editar obras medievais: prosa documental e prosa histórico-literaria"
  Ricardo Pichel Gotérrez / Francisco Xavier Varela Barreiro (2014): II Colóquio de linguística histórica, A Coruña, 27 xuño 2014 - Presentación
 • Francisco Xavier Varela Barreiro (2014): Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, 17, 139-150 - Artigo
 • "Galego e castelán na documentación da Galicia do século XV"
  Ricardo Pichel Gotérrez / Francisco Xavier Varela Barreiro (2014): Simposio ILG 2014: A lingua galega no solpor da Idade Media, Santiago de Compostela, 13-22 novembro 2014 - Presentación
 • "COTAGAL: Corpus de Textos Antigos de Galiza"
  Ricardo Pichel Gotérrez / Francisco Xavier Varela Barreiro (2014): Xornadas Internacionais UCM-UNED 2014. Literatura galega: identidade, alteridade e exilio, Madrid, 18-20 setembro 2014 - Presentación
 • Francisco Xavier Varela Barreiro (2010): Estudos de Lingüística Galega, 2, 141-172 - Artigo
 • “Linguas do Camiño en territorio ibérico durante a Idade Media”
  Francisco Xavier Varela Barreiro / Ramón Mariño Paz (2010): In Marsupiis peregrinorum. Circulación de textos e imagenes alrededor del Camino de Santiago en la Edad Media (Actas del Congreso Internacional, Santiago de Compostela, 24-28 marzo 2008), Esther Corral, Firenze: Edizioni del Galuzzo, 59-82 - Artigo
 • Ernesto X. González Seoane / Antón Santamarina Fernández / Francisco Xavier Varela Barreiro (2009): Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega / Consello da Cultura Galega - Publicación del ILG
 • “O corpus do galego medieval: o Tesouro Medieval Informatizado da Lingua Galega (TMILG)”
  Francisco Xavier Varela Barreiro / Ricardo Pichel Gotérrez (2009): Diacronía de las lenguas iberorrománicas: nuevas aportaciones desde la lingüística de corpus, Enrique Arias, Madrid: Iberoamericana / Vervuert, 195-215 - Capítulo de libro
 • Francisco Xavier Varela Barreiro / Elvira Fidalgo Francisco (2008): A mi dizen quantos amigos ey. Homenaxe ao profesor Xosé Luí­s Couceiro, Ester Corral Díaz / Lydia Fontoira Suris / Eduardo Moscoso Mato (eds.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 145-154 - Capítulo de libro
 • Francisco Xavier Varela Barreiro (2007): Na nosa lyngoage galega, Ana Isabel Boullón Agrelo (ed.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 473-556 - Capítulo de libro
 • “Barcos, mares e xentes na literatura galega”
  Francisco Xavier Varela Barreiro (2007): I Semana do Mar organizada pola Fundación Sotelo Blanco, Santiago de Compostela, 22-26 outubro 2007 - Presentación
 • Francisco Xavier Varela Barreiro (2004): A lingua galega: historia e actualidade, Rosario Álvarez / Francisco Fernández Rei / Antón Santamarina (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, vol. 2, 649-684 - Capítulo de libro
 • Francisco Xavier Varela Barreiro (2001): Revista Galega de Filoloxía, 2, 53-67 - Artigo
 • Francisco Xavier Varela Barreiro (1997): Actas do IV Congreso Internacional de Estudios Galegos, Benigno Fernández Salgado (ed.), Oxford: Centre for Galician Studies, 319-342 - Capítulo de libro