Luz Méndez Fernández publications

 • Ana Isabel Boullón Agrelo / Luz Méndez Fernández / (eds.) (2023): Os camiños de Santiago de Europa a Galicia: Lugares, nomes e patrimonio, A Coruña: Real Academia Galega - Libro
 • Ana Isabel Boullón Agrelo / Luz Méndez Fernández / (eds.) (2022): Estudos de Onomástica Galega VII. A onomástica literaria, A Coruña: Real Academia Galega - Libro
 • “Aproximación a los topónimos unicum de Galicia formadores de apellido”
  Luz Méndez Fernández (2022): 1st Congress Toponomasticon Hispaniae: Interterritoriality and interdisciplinarity, Lleida, 27-30 de xuño de 2022 - Presentación
 • Ana Isabel Boullón Agrelo / Luz Méndez Fernández / (eds.) (2021): Estudos de Onomástica Galega VI. A onomástica e o Camiño de Santiago , A Coruña: Real Academia Galega - Libro
 • Ana Isabel Boullón Agrelo / Luz Méndez Fernández / (eds.) (2020): Estudos de Onomástica Galega V. Os nomes comerciais, A Coruña: Real Academia Galega - Libro
 • “Apelidos foráneos”
  Luz Méndez Fernández (2019): Non haberá illa, pro hai o nome. Homenaxe a Antón Palacio, Xosé A.Fernández Salgado / Aquilino S. Alonso Núñez, Vigo: Universidade de Vigo, 415-431 - Capítulo de libro
 • Ana Isabel Boullón Agrelo / Luz Méndez Fernández / (eds.) (2019): , Real Academia Galega - Libro
 • “Os sobrenomes nos apelidos”
  Luz Méndez Fernández (2018): Estudos de Onomástica Galega III. Os alcumes. Xornada de estudo, Pontevedra, 30 de setembro de 2017, Ana Isabel Boullón Agrelo, Real Academia Galega, 109-131 - Capítulo de libro
 • “Gheada, seseo e estandarización de apelidos”
  Luz Méndez Fernández (2018): Antroponimia e lexicografía, Ana Isabel Boullón Agrelo, Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 203-236 - Capítulo de libro
 • Estudos de Onomástica Galega II. Os nomes e os apelidos: aspectos legais, sociais e lingüísticos
  Ana Isabel Boullón Agrelo / Luz Méndez Fernández / (eds.) (2017): Estudos de Onomástica Galega II. Os nomes e os apelidos: aspectos legais, sociais e lingüísticos, A Coruña: Real Academia Galega - Libro
 • Luz Méndez Fernández (2011): Estudos de lingüística galega, 3, 239-249 - Artigo
 • “Dicionario dos apelidos galegos: cuestiones metodológicas”
  Ana Isabel Boullón Agrelo / Luz Méndez Fernández (2008): Lessicografia e Onomastica 2. Atti delle Giornate internazionali di studio, Paolo d’Achille / Enzo Caffarelli, Roma: Società Editrice Romana / Università degli Studi Roma Tre, 461-474 - Capítulo de libro
 • Luz Méndez Fernández (2007): Na nosa lyngoage galega, Ana Isabel Boullón Agrelo (ed.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 429-445 - Capítulo de libro
 • "Sobre Sarmiento, Galicia e Portugal"
  Luz Méndez Fernández (2004): Novi te ex nomine: Estudos filolóxicos ofrecidos ao Prof. Dr. Dieter Kremer, Ana Isabel Boullón Agrelo (ed.), A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, 695-708 - Capítulo de libro
 • Luz Méndez Fernández / Gonzalo Navaza Blanco (2004): A lingua galega: historia e actualidade, Rosario Álvarez / Francisco Fernández Rei / Antón Santamarina (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, vol. 3, 523-532 - Capítulo de libro
 • Luz Méndez Fernández (1997): Actas do IV Congreso Internacional de Estudios Galegos, Benigno Fernández Salgado (ed.), Oxford: Centre for Galician Studies, 221-238 - Capítulo de libro