Tesouro Informatizado da Lingua Galega

Busca avanzada


Está a procurar contextos do uso de embora como lema no Corpus TILG.

Número de ocorrencias atopadas: 298 en 165 obras distintas.

Lemas homónimos: embora - ADV (186), embora - N (111)
Ano Obra Páxina Contexto Ampliar
1 1703 NGUVER703 180 se é que vivimos , Se non , quedai ÷vos embora . [+]
2 1746 SARCOP746 92 o neto ; Estas son as novas , embora as contemos , agora compadre [+]
3 1746 SARCOP746 113 Por ista pois rúa pasou o paseo , ruando chegou embora a bo tempo , [+]
4 1746 SARCOP746 127 embora aquelo que deixo ; { Maruxa } : Deixache o millore , <3 Minguiña [+]
5 1746 SARCOP746 149 as cousas anden ao dereito ; Embora o contemos e que sexa cedo ; [+]
6 1853 PINGAI853 170 neste hermoso chan emboras envían alá os labradores ó ver da [+]
7 1858 PINCON858 167 <1 ESPAÑA 1> <3 DOÑA ISABEL II 3> ; Embora cheguedes ilustre Señora , [+]
8 1881 SACLIT881 93 vai ÷te embora , Que ' eu xa che teño marido . ( <1 Lama 1> ) ¡ Ai qué [+]
9 1881 SACLIT881 234 Que teu irmán son . - Serás meu irmán , Serás moito embora , Saca ÷me [+]
10 1881 SACLIT881 234 vés ferido , Ven ÷te ben embora , As miñas portiñas Non s ' abren [+]
11 1881 BLNPO2881 144 Galleguiño , vai ÷te embora , que ' eu xa che teño marido . ( <1 Lama 1> ) [+]
12 1881 BLNPO2881 268 que teu irmán son . - Serás meu irmán , serás moito embora , saca ÷me [+]
13 1881 BLNPO2881 268 ferido . Se vés ferido , ven ÷te ben embora , as miñas portiñas [+]
14 1882 IGLFON882 54 ¡ Veña embora o valente en dar á lengua ! { Estebo } ¡ Mire que vén [+]
15 1882 PINEGL882 83 Iremos á <1 Guinea 1> mui embora Para unda meu curmán . [+]
16 1886 GAL070886 3 envío ÷lle a máis cordial embora ó siñor <3 Sanchez de Merodio 3> [+]
17 1886 GAL074886 4 De todo curazón envío ÷lle miña embora a tan ilustrado como virtuoso [+]
18 1886 GAL084886 3 Entramentres mando ÷lle a miña embora , deseando ÷lle tanta fertuna [+]
19 1886 GAL091886 1 - Amigo <3 Galiciano 3> - di outro , - dou ÷lle a embora , polo seu bo pensamento [+]
20 1886 GAL109886 4 Onte as nenas do <1 Porriño 1> estiveron de embora . [+]
21 1886 GAL111886 3 Miña ombora ós novos empresarios , de quens espero non se malven , [+]
22 1886 IGSIG3886 115 embora , Que as miñas portiñas non se abren agora . [+]
23 1888 NGA004888 2 máis cordial embora , por aquel manífico sermón que predicou o [+]
24 1891 TÍA015891 4 alegancia marcial ; Están os homes de embora ; i as mulleres , que [+]
25 1916 1NT004916 4 E nós , ó dar ÷ll ' a nosa embora ó mestre , embora que nos sai da [+]
26 1916 1NT004916 7128 Nosa embora ó Sr . <3 Peña Novo 3> . [+]
27 1917 3MA004917 2 e súa embora sinxela . [+]
28 1917 3MA005917 4 Damos a máis sinxela embora ós eleutos e desexamos ÷lles o mor [+]
29 1917 3MA005917 7 Nosa embora ós do « <4 Vitoria 4> » , e se ripiten a festa que resulte [+]
30 1917 3MA006917 7 eiquí damos ÷lle a máis sinceira embora . [+]
31 1917 3MA007917 4 prós que foron desinados , dando ÷lles a máis sinxela embora pola [+]
32 1917 3MA007917 7 que damos a embora máis sinceira . [+]
33 1917 3MA008917 7 máis sinceira embora . [+]
34 1917 3MA010917 6 hoxe mesmo a máis sinxela embora a quen de modo tan craro demostra [+]
35 1917 3MA012917 6 Nosa embora a todos . [+]
36 1917 3MA012917 6 Nosa embora ós qu ' agrupados á sombra da bandeira da pátrea e da [+]
37 1917 3MA012917 7 máis sinxela embora . [+]
38 1917 3MA012917 7 Namentras o facemos , reciba nosa embora o distinto esquirtor . [+]
39 1917 3MA013917 7 Nosa embora ó distinto mestre pra quen desexamos moitos anos de [+]
40 1917 3MA014917 7 súa sinceira embora , sinte unha verdadeira satisfaución . [+]
41 1917 3MA015917 7 Ó dar a embora ó direutor , noso amigo <3 Florián Coba 3> i ós rapaces [+]
42 1917 3MA016917 3 Sexa pró novo catedráteco a nosa embora máis entuseasta i os nosos [+]
43 1917 3MA016917 7 e dúas . Felicitámo- las , e tamén lle dámo- la embora ó pai da nov ' artista , [+]
44 1917 3MA016917 7 Reciban ises dous bos amigos nosos a embora do <4 Tío Marcos 4> . [+]
45 1917 3MA017917 7 Xunga a nosa ás moi merecidas emboras que con iste motivo lle [+]
46 1917 3MA019917 5 dar a embora polo seu trunfo de <1 Madrí 1> . [+]
47 1917 3MA019917 7 Nosa embora ó enxebre esquirtor . [+]
48 1917 3MA021917 7 Somentes a nosa embora ós autores , i o desexo de que non paren [+]
49 1917 1NT010917 5 Foi apraudidísimo e recibeu moitas emboras . [+]
50 1917 1NT010917 7 Nós , logo de dar ÷lle nosa embora garimosa ó autor , perguntamos : [+]
51 1917 1NT011917 4 Nosa embora ós dinos folguistas . [+]
52 1917 1NT011917 7 de <1 Galicia 1> , é merecente da nosa embora , porque non s ' avergoñan [+]
53 1917 1NT011917 7111 <3 Xesús Fariña 3> , a quen dámo- la nosa embora , axiña fará outra [+]
54 1917 1NT013917 7156 en trinta menutos desgraou . Vaia en troques nosa embora . [+]
55 1917 1NT015917 2 en dous barrios dunha gran cibdade , <1 Galicia 1> estará d ' embora . [+]
56 1917 1NT016917 7 Coa nosa embora , unha apreixa forte pra o veterán enxebre D . <3 Euxenio [+]
57 1917 1NT023917 7 O Parnaso galego , está d ' embora . " <4 Alento da Raza 4> " é un novo [+]
58 1917 1NT027917 6 E felicíta- no e dan ÷ll ' a máis cariñosa embora , da qu ' é merecente . [+]
59 1917 1NT032917 7 Nosa garimosa embora ó autore . [+]
60 1917 1NT033917 1 embora ó Sr . <3 Ponte e Blanco 3> , autor xa doutros libros dinos [+]
61 1917 1NT035917 6 Nosa máis grande embora . Ise é o millor homenaxe que pudéstedes [+]
62 1917 1NT036917 7 embora . [+]
63 1917 1NT018917 7 E por eles lle damos nosa embora . [+]
64 1918 3MA022918 6 i a tóda- las que damos a máis sinxela embora polo seu nomamento , [+]
65 1918 3MA023918 2 <1 Ourense 1> está d ' embora . A renovaceón nas costumes pulítecas [+]
66 1918 3MA023918 5 <1 Ourense 1> está , pois , d ' embora . [+]
67 1918 3MA024918 3 conta dar ÷lles creto ó qu ' embora degaraban . [+]
68 1918 3MA024918 7 máis sinceira embora pola desinaceón de que foi ouxeto . [+]
69 1918 3MA025918 5 Loitadores : a nosa embora . [+]
70 1918 3MA026918 5 Santa ilusón qu ' embora surxiche na moleira dos que souberon dar ÷che [+]
71 1918 3MA027918 3 E namentras eles estruxan o miolo a máis sinxela embora ó ispirado [+]
72 1918 3MA027918 6 Reciba ca nosa embora os máis antuseastas alentos pra continuar [+]
73 1918 3MA030918 6 i ó que facemos presente nosa máis sinxela embora animando ÷o [+]
74 1918 3MA033918 6 Nosa embora polo novo e moi medrado éisito . [+]
75 1918 3MA034918 7 Nosa embora , e teña coidado que non o voten , o día menos pensado , [+]
76 1918 3MA035918 7 A nosa embora ós queridos compañeiros do { <4 Defensor Gallego 4> } . [+]
77 1918 3MA035918 7 A miña embora ó amigo <3 Aduardo 3> e que non tomen a mala parte [+]
78 1918 3MA036918 7 númaro dabamos ÷lle òn colega a nosa embora por certas milloras [+]
79 1918 3MA036918 7 ó novo veciño , e dá- la nosa embora ós vellos polas milloras que [+]
80 1918 3MA039918 5 Dou ÷ch ' a miña embora pola presecución dos panadeiros , eu creio [+]
81 1918 3MA039918 7 dicir qu ' os veciños daquil importante barrio , atopan ÷se d ' embora [+]
82 1918 3MA042918 4 Están d ' embora os de <1 Vigo 1> i os do <1 Ribeiro 1> nativos cos ramiños [+]
83 1918 3MA042918 6 A todos a nosa embora . [+]
84 1918 3MA042918 7 embora polo seu restablecemento . [+]
85 1918 3MA044918 5 antr ' os seus siñificados membros . Reciba a nosa embora por esta [+]
86 1918 3MA044918 7 A nosa embora ó eiscelente loitador da causa maurista . [+]
87 1918 1NT044918 4110 Pra entrambos nosa embora . [+]
88 1918 1NT047918 9 ben merecente é o seu autore da nosa máis cumprida embora . Libriños , [+]
89 1918 1NT049918 3107 Reciba o Sr . <3 Salgado 3> e <3 López Luizaga 3> a nosa cordial embora [+]
90 1919 3MA046919 7 Folgámo- nos e por el damos a embora á Xunta direutiva , á xeneral [+]
91 1919 3MA047919 7 Nosa afeutuosa embora ó estudeoso i enxebre esquirtor e que non [+]
92 1919 3MA048919 2 está d ' embora . [+]
93 1919 3MA049919 4 ficarían amocadas por teren que pagar com ' as outras , embora consuman [+]
94 1919 3MA051919 7 nosa embora ó eiscelso vate gallego . [+]
95 1919 3MA053919 7 embora queiran gardar a unidade naceonal . [+]
96 1919 3MA055919 6 terá ÷io que levar na súa bandeira por diante de todo , embora [+]
97 1919 3MA056919 2 xeito , embora suxeitas ó dominio privado . [+]
98 1919 3MA056919 7 Nosa embora ó novo deputado i ó distrito que dun couce chimpou [+]
99 1919 3MA057919 2 Cos respeitos qu ' eu abrexo sempr ' ás persoas , vou a retesear embora [+]
100 1919 3MA057919 4 Damos a máis sinxela embora a tan patreóteca sociedade , estabrecida [+]
101 1919 3MA057919 6 Vaia , pois , a nosa embora ó dito Sr . <3 Estévez 3> ; ó Sr . <3 Pintos 3> , [+]
102 1919 3MA057919 7 Nosa embora ó infatigabre <3 Solá 3> ó que desexamos cos trunfos [+]
103 1919 3MA057919 7 ó que damos a máis agarimosa embora . [+]
104 1919 3MA058919 4 Embora abesullemos unha boa amisade cas rexóns irmáns , non s ' esquecia [+]
105 1919 3MA058919 6 Falla d ' espazo nos obriga a terminar , dando a nosa embora ó Sr . [+]
106 1921 NOS005921 20 embora de cada unha das produciós da nosa mente , cole - a mesma [+]
107 1921 NOS006921 20 fondamente amada por nós , embora sexa doutra civilizazón , unha [+]
108 1921 NOS007921 7 na nosa Terra , embora ficase iñorado , por nos ter pillado nunha [+]
109 1921 NOS007921 19 coma que se quer manifestar , embora con ruedo , na revista <4 Vida 4> . [+]
110 1921 NOS007921 19 é unha tendencia literaria , embora sexa das que se non definen [+]
111 1922 VPOALM922 4 { Don Ramonciño } . - Pois daquela dou ÷lles a miña embora . [+]
112 1922 REX001922 7 A nosa embora . [+]
113 1922 REX002922 5 A miña embora e o desexo que cheguen cumpridamente ao remate da [+]
114 1922 REX004922 5 e nós enguedamos aos orgaizantes a nosa embora . [+]
115 1922 REX006922 4 viron . A nosa embora a tódo- los que interviñeron na confeición [+]
116 1922 REX006922 5 A nosa embora aos orgaizadores e aos poetas e literatos premiados . [+]
117 1922 REX006922 7 e xentil rapaza <3 Pura Barreiro 3> . Nosa embora . [+]
118 1922 GPRCUS922 43 a embora á miña nai , que sorría agasalleira . E nós , namorados , [+]
119 1922 GPRCUS922 46 - A miña máis agarimosa embora . [+]
120 1922 NOS011922 18 da vida da horda mesma , embora da súa comunión co ' ela tiren a [+]
121 1922 NOS012922 18 embora iste pirmeiro libro do autor non sexa tan clasicamente [+]
122 1922 NOS014922 20 o que debe conservar , e por iso aínda fai décimas clásicas , embora [+]
123 1922 COTTRE922 16 embora o diga , non me acupo de naide , que abondo teño co o de [+]
124 1922 COTTRE922 65 { D . <3 Andrés 3> } Sía embora . Chegade , meos amigos . Anco estou e [+]
125 1923 NOS015923 7 embora as obras do teósofo alemán non sexan tampouco en tódo- los [+]
126 1923 NOS017923 9 dend ' entón é oucidental esta tradición , embora a poidamos dar [+]
127 1923 NOS017923 9 máis do Home , embora istes asertos non abonen o conxunto das [+]
128 1923 NOS017923 11 embora a faculdade da síntese sexa patrimonio de certas razas , [+]
129 1923 NOS017923 22 parte diste conto sen fabulación , poden ser moi ben , embora se [+]
130 1923 NOS017923 22 todo amostrase ben preocupado por istes probremas , embora istes [+]
131 1923 NOS017923 23 númaros , e que xa comentamos coma merecía , embora fosen pouquísimas [+]
132 1923 NOS018923 12 gran ventaxa coma posición espositiva e pedagóxica , embora leve [+]
133 1925 NOS020925 19 e que fora acusada de falsificación , embora fora recoñecido o [+]
134 1925 NOS020925 20 de material niles alcontrado , embora teñamos qu ' admitir qu ' algús [+]
135 1925 NOS020925 20 Embora istes reparos coidamos qu ' os Pobos Primitivos da <1 Lusitania 1> [+]
136 1925 NOS022925 4 a que <3 Alois Heiss 3> asiñala co númaro 2 , embora se difrencie [+]
137 1925 NOS022925 14 franceses - <3 Picasso 3> , embora sexa de <1 Málaga 1> , <3 Matisse 3> [+]
138 1925 NOS023925 4 por baixo dil , embora sexa tan só en parte , pois denantes dil [+]
139 1925 NOS023925 15 <4 { Biblioteca Gallega } 4> , d ' eterna memoranza , embora <3 Moret 3> a [+]
140 1925 NOS024925 15 queda ÷te embora vou botá- lo gando d ' aquel valo fóra Moi incompreto . [+]
141 1925 NOS024925 18 que a esposta por <3 Brañas 3> en <4 { El Regionalismo } 4> , embora , a [+]
142 1926 LESMAN926 002 Embora sea dito . [+]
143 1926 ESPOBR926 96 recoller a embora das amistades , non podía creer en <1 Galiza 1> . [+]
144 1926 NOS032926 10 <3 Constable Mac Fadden 3> recibeu as ardentes emboras de todo [+]
145 1926 NOS033926 3 Conde <3 Hermann Keyserling 3> embora non desbote o inteleito . [+]
146 1926 NOS033926 4 seu evidente , embora se non demostrara . [+]
147 1926 NOS033926 21 Todas elas , embora non sexan obras perfeitas , acabadas , pois [+]
148 1926 NOS033926 22 embora recibise de iles e por meio do bordo setentrional da cultura [+]
149 1926 NOS033926 22 libros e revistas , embora aparezan agora compretados os datos [+]
150 1926 NOS034926 3 tanto , se cadra , aconteceu sempre , embora en certos tempos con [+]
151 1926 NOS034926 16 luz , embora non leven ó mesmo convencimento qu ' il ten . Polo menos [+]
152 1926 NOS035926 18 NON imos nós agora pór nos cornos da lúa un libro que , embora [+]
153 1926 NOS035926 18 moito tempo esperado , embora a súa coñecencia fora deica hoxe [+]
154 1926 NOS035926 18 embora todo o referente a este libro pertenza aínda á tradición [+]
155 1926 NOS035926 18 coíles e co ilustre folklorista catalán <3 Rosendo Serra 3> : " Embora [+]
156 1926 NOS036926 4 coa dos dólmenes galegos , embora fallen nista os ouxetos típicos [+]
157 1926 NOS036926 5 a fondura a que a cámara dolménica se acochaba , embora polos [+]
158 1926 NOS036926 6 o seu diámetro 22 metros e 2 de altor , embora o grande burato [+]
159 1926 NOS036926 7 Por outra parte i embora fallen de cote nas antas galegas documentos [+]
160 1926 NOS036926 8 por certo o parecer de D . <3 Xoaquín Costa 3> , forneceu , embora [+]
161 1926 NOS036926 9 corrente nas costruzós castrexas , embora millor labrado que de [+]
162 1926 NOS036926 10 entre as citanias con elementos romanos , embora non sexa doado [+]
163 1926 CABMAR926 111 <3 AMARO 3> ¡ Capitán ! <3 MUDARRA 3> ¡ Miña embora ! ( Mirando como o Mariscal [+]
164 1926 CABMAR926 148 faredes fóra ; e co perdón xa sabido viredes dar ÷nos a embora [+]
165 1926 COTHOS926 18 dereito ? ... Caia embora o cachopo revellido , pero non esmague [+]
166 1927 COCMAR927 6 Colleu ÷na con moito agarimo , dicindo : - ¡ Deus che traia embora ! [+]
167 1927 DIEFI1927 22 aperta ÷lle a man ao pintor como si lle dese a embora ) . [+]
168 1927 NOS037927 17 arredada , imensa , embora pechada na súa língoa e na súa raza . [+]
169 1927 NOS041927 12 que semella eisistir pra il , embora lle fique adentro a saudade [+]
170 1927 NOS042927 15 seu , ou vai ÷se embora E de todos xeitos , aínda hai quen cheire [+]
171 1927 NOS042927 15 resulta tan feita , e con tanta emoción , embora máis doce e máis [+]
172 1927 NOS043927 13 embora a antropofaxia pode acontecer que sexa por dúas causas : [+]
173 1927 NOS045927 5 pertencen ó ciclo dos encantados , embora , com ' enantes dixemos , [+]
174 1927 NOS046927 21 embora os alicerces non afroren á superficie , que houbo alí casas [+]
175 1927 NOS048927 3 un signo d ' inteleitualidade , asegún <3 Deker 3> e <3 Durville 3> , embora [+]
176 1927 NOS048927 15 pró autor os dous aspeutos novos da cencia sociolóxica , embora [+]
177 1928 VPOTRI928 53 { Don Ramonciño } . - Pois daquela dou ÷lles a miña embora . [+]
178 1928 1NT248928 13 a nosa embora de que tamén participa o noso amigo <3 Bello Piñeiro 3> . [+]
179 1928 1NT250928 6 Repetimos a nosa embora e agradecimento a <3 Otero Pedrayo 3> e [+]
180 1928 1NT252928 4 nós os continuadores , embora o sexamos dun xeito acomodado aos [+]
181 1928 GOYENT928 7 custión polo que vexo , é cousa dos pés ; i embora sea dito , en [+]
182 1928 RISPOR928 122 emboras , parabéns , citas , múseca , gaita , vivas , aprausos e bombas [+]
183 1929 LOPVAO929 157 gabanzas outas e quentes emboras . E cando , un tras doutro , apertaron ÷lle [+]
184 1929 LOPVAO929 161 <3 Alberte 3> tamén recollía emboras ás mancheas e andaba d ' un lado [+]
185 1930 PALAOS930 9 - " Fazan a mercé de ir ÷se embora . O xantar não lles custa nada " . [+]
186 1930 LESABE930 52 ir comendo , embora sea dito , e d ' aquí en diante tampouco nos [+]
187 1930 LESABE930 218 Temos de todo e abondo , embora sea dito . Pode comer e roer canto [+]
188 1930 NOS079930 143 <1 Galiza 1> Bracarense . Embora se non poidan sinalar , os lindeiros [+]
189 1930 NOS079930 143 francesas en moitas cousas , embora señan adequiridas xa enantes [+]
190 1930 NOS075930 67 diante das imaxes arriscadas , embora o pensamento dil fuxa polo [+]
191 1931 1NT279931 2 embora estean repersentados por galegos . [+]
192 1931 LOG001931 9 Abades , Bispos , frades , parentes e amigos , viñeron a dá- los emboras [+]
193 1931 LOG001931 16 A <1 Galiza 1> está de embora con homes coma <3 Costanti 3> que van [+]
194 1931 LOG003931 16 Díaz 3> invitan a unha leitura repousada e grata . A embora ó amigo , [+]
195 1933 RISEST933 352 tamén , embora máis escasamente , outras formas de cerramento . [+]
196 1933 RISEST933 363 O máis xeralizado , embora non sexa o máis abondoso , é o millo , [+]
197 1933 RISEST933 415 non teña algunha talla , embora seña tan sinxela com ' a da fig . [+]
198 1933 RISFOL933 444 vai meter no río . Eiquí tamén a pedra colleu cara ó río , embora [+]
199 1933 CUEPRE933 119 o castro de <1 Pedrouzos 1> , embora ache ÷se combinada con outros [+]
200 1933 CUEPRE933 121 a voz castro pra desinar a acrópole e os terreos veciños , embora [+]
201 1933 COTLEM933 625 que a nome do cabídoo viña a lle doar embora e traguer ÷lle letras [+]
202 1933 ACUFIR933 21 Con ela vou ÷me embora nubeiros a segar . [+]
203 1934 NOS122934 38 embora non rematemos de deprender niles todo o que nos cómpre . [+]
204 1934 NOS128934 123 convicción e o mesmo sentimento , embora non figurara nunca en [+]
205 1934 NOS128934 136 indica somentes unha entidade políteca , embora esta entidade [+]
206 1934 NOS130934 157 pergaminos , embora rigurosamente fundada nos pergaminos e nas [+]
207 1934 NOS131934 185 concentrar no que ll ' intresa , embora deixe un moito por ver . [+]
208 1934 ALVANT934 55 embora cando no mar fondo se afundiu a nai . [+]
209 1934 RISMIT934 19 <1 Galiza Bracarense 1> . Embora se non poidan sinalar os lindeiros [+]
210 1934 RISMIT934 20 francesas en moitas cousas , embora señan adequiridas xa enantes [+]
211 1934 RISMIT934 176 soños , embora na <1 Alemaña 1> romántica se botaran as bases disto . [+]
212 1934 RISMIT934 373 unha doutriña e unha bandeira , embora esta bandeira leve a coor [+]
213 1934 RISMIT934 389 - embora dela teña saído xa un programa con moitas partes esenciás [+]
214 1935 NOS133935 3 sen facere na devandita estrada . Embora prá vila de <1 Arzúa 1> [+]
215 1935 NOS134935 37 da cultura cortesán de gran estilo . Eu opinei sempre que , embora [+]
216 1935 NOS137935 101 tamén nos meus escritos , embora non teñan ningunha das boas calidades [+]
217 1935 NOS137935 104 Aquelo daba unha sensación que , embora fose porca e triste , asemellaba ÷se [+]
218 1936 1NT414936 1186 tamén a nosa embora cordialísima . [+]
219 1943 PRMVER943 27 ir embora , que se bágoas van ÷se agora , pérolas han de voltar . [+]
220 1943 PRMVER943 54 { Dolor . } Hedra . { Hiedra . } Embora . { En buena hora . } Embrullo . [+]
221 1951 CCAXEN951 72 o crego e chegou embora . Os carlistas se non daban por convencidos [+]
222 1953 GLECAN953 14 embora que os teus ollos brilan máis drento de min ! Virxe montañesa , [+]
223 1958 DIEFIE958 23 apreixa ÷lle a man ao pintor como si lle dese a embora . [+]
224 1958 VAV000958 135 asín ; Entón xa me sento e a charla non sigo ¡ <1 Betanzos 1> de embora ! ... [+]
225 1958 CLVFOR958 89 { DON UXÍO } Embora en faguer ÷vos xusticia , por canto para fagué- la [+]
226 1958 CLVFOR958 107 xubilosa cordialidade ) ¡ Embora , ao insiñe i esforzado liberdador [+]
227 1962 RISETN962 425 embora nalgús casos estean contamiñadas con supervivencias xentílicas , [+]
228 1962 RISETN962 434 - embora foran aproveitados dende tempo inmemorial - son usanza [+]
229 1962 RISETN962 434 unha tradición antiga , embora poda responder , no feito , a causas [+]
230 1962 RISETN962 484 despois de todo , istes libros non fan máis que recoller , embora [+]
231 1962 RISETN962 574 do réxime petrucial , embora sexa , con seguranza , a forma máis [+]
232 1962 RISETN962 595 Iles ó natural e ó práctico , ó que se ve e ó que se apalpa , embora [+]
233 1962 RISETN962 597 embora non o sexa máis que , como si dixéramos , en esprito , por [+]
234 1962 RISETN962 691 perdida , embora teña deixado abondo sinás de ter existido , e [+]
235 1962 RISETN962 691 embora aínda se representen , nalgús lados , pezas de difrente [+]
236 1965 MRÑREV965 31 FILLO Non pode ser , deixa ÷me ir embora . [+]
237 1970 CANTRA970 9 naturalidade , embora unha miga cismador , do que gardo moi boas [+]
238 1970 CANTRA970 91 O rapaz deu ÷lle un bico , embora non fose il moi amigo de meiguices . [+]
239 1971 GROCAT971 129 o meu inferno levarei ÷na embora ; - xa teño falado algús dos bergantes , [+]
240 1971 GROCAT971 135 Embora val en boa hora . É galeguísimo . « Vai ÷te embora , non me [+]
241 1973 BAXVÍA973 23 meu rei , non o que vós queredes . Ide ÷vos embora e que mal raio [+]
242 1973 BAXVÍA973 26 as emboras a meu pai por entrar no pacio onde se come sin traballar . [+]
243 1973 BAXVÍA973 30 pescozo como a anga dun pote . ¡ Vai ÷te embora e leixa en pas a [+]
244 1973 GLEESC973 48 ás gargalladas ; « hóspede - dixo - ¡ embora ! aleda ÷te comigo , xa [+]
245 1973 GLEESC973 211 ou os Manes enterrados se coidan ? ¡ Sexa embora ! Ningún amante [+]
246 1975 BAXOVO975 55 ¡ Boeno , vai ÷te embora ! ¡ Chegará o día en que o lobo deite coas [+]
247 1978 CEFTAB978 30 Bon , meu caro , os rapaces van ÷se embora e non quero deixar a miña [+]
248 1983 BUSNOE983 26 « Despois de ter demostrado que todos son filósofos , embora sexa [+]
249 1983 BUSNOE983 390 está abondo ausente no pensamento grego , embora existan algúns [+]
250 1983 CAOIDI983 174 A FESTA DA PATROA ¿ Quén non sabe que o quince azamelante , embora , [+]
251 1983 CAOIDI983 197 ó vizo se acaroa , por larpear punando na túa pel embora ... [+]
252 1987 MEFBRE987 89 de aquelas terras inhóspitas amaban a <3 Spartakus 3> , embora lle [+]
253 1987 MEFBRE987 241 que corresponda . Agora , partide embora . [+]
254 1993 SCHCA6993 112 744 Muchachiño ( ) xa te podes ir embora qu ' a dama que tu pretendes [+]
255 1993 MRTCUL993 63 fica embora nenos , aburiño . [+]
256 1996 CBNMOR996 236 tamén che aconsellei mandar ÷lles que se fosen embora do teu reino [+]
257 1998 GAPEIS998 41 de investigación e desenvolvemento neste campo . Embora debamos [+]
258 1998 VAQGAL998 11 agarima o Pai <1 Miño 1> , embora desbotemos a presenza dos xacios [+]
259 1998 VAQGAL998 13 como ignorancia , escurantismo ou temor . Cumpriría lembrar , embora , [+]
260 1998 VAQGAL998 20 son , embora , os que atinxen maior protagonismo , despois de marcharen [+]
261 1998 VAQGAL998 33 que , embora sexa rito impetratorio contra as pragas do campo , [+]
262 1998 VAQGAL998 53 embora curar por medio de certas prácticas . Unha , moi común , [+]
263 1998 VAQGAL998 91 crianzas . Cómpre , embora , subliñar que a perguntas como a relativa [+]
264 1998 VAQGAL998 98 como dous mundos coplanarios situados , embora , en dimensións [+]
265 1998 VAQGAL998 106 embora , ao home que o axude a dicir misa , coa condición de que [+]
266 1998 VAQGAL998 110 sinalar , embora , os magníficos exemplares barrocos de <1 Santa [+]
267 1998 VAQGAL998 117 dos mortos , embora seren familiares ou coñecidos . Tamén é unha [+]
268 1998 VAQGAL998 120 de <1 Berán 1> , no concello de <1 Leiro 1> . Diferencian ÷se , embora , [+]
269 1998 VAQGAL998 131 é formando unha fumeira , mecanismo que se descoñece , embora se [+]
270 1998 VAQGAL998 133 que é un home vagamundo , embora ben vestido , que acostuma a levar [+]
271 1998 VAQGAL998 140 Embora o seu nome , non se han trabucar cos musulmáns , cos que [+]
272 1998 VAQGAL998 151 Outras , embora , mostran ÷nolo baixo formas zoolóxicas ou pertencentes [+]
273 1998 VAQGAL998 156 converteu ÷na no paxaro máis pequeno , embora conservando ÷lle o [+]
274 1998 VAQGAL998 158 maiores negan ÷se . A terceira , e máis nova , embora coa oposición [+]
275 1998 VAQGAL998 160 Chegou un día , embora , en que uns mozos se decidiron a dar morte [+]
276 1998 VAQGAL998 164 embora , colleu o facho aceso que o Sol lle entregaba e baixou [+]
277 1998 VAQGAL998 165 Esta capacidade de matar ve ÷se , embora , embazada pola presenza [+]
278 1999 VAQXEN999 13 cando me precedía na ascensión das escadas , embora o meu pendor [+]
279 1999 VAQXEN999 24 penecas pronunciaron vocábulos inextricábeis nas que , embora , [+]
280 1999 VAQXEN999 58 Lembro , embora , unha casa , un patio , unha xanela . Lembro campos [+]
281 1999 VAQXEN999 71 seu equipo , embora xa no límite , aínda non caera na armadilla [+]
282 1999 VAQXEN999 88 a <1 Compostela 1> . Nesta ocasión , embora , o motivo esencial era [+]
283 1999 VAQXEN999 97 adquiriu , a seguir , consistencia na súa mente . Conxecturou , embora , [+]
284 1999 VAQXEN999 107 a contemplo e coa que hoxe , embora sen suceso , procuro combaté- la , [+]
285 1999 VAQXEN999 126 mudar a designación inicial . Non estou certo , embora , de ter [+]
286 1999 VAQXEN999 127 o tempo transcorrido . O feito , embora meritorio , amosa ÷se minúsculo [+]
287 1999 VAQXEN999 128 Habana 1> ou <1 Montevideo 1> . Sei , embora , que son os deuses os [+]
288 2001 MLLESP001 239 O SUMO SACERDOTE ¡ Sigue turrando embora , pecador ! <3 LEIRO 3> ¡ Pesa ! [+]
289 2003 VZZMAR003 41 - Hoxe matei o cuco da cerdeira , xa vai embora , ¡ ai iso si ! - ¿ Qué [+]
290 2005 MATXOP005 37 da mitoloxía galega que poden seren mesmo serviciais , embora [+]
291 2005 MATXOP005 112 cun mundo rural que hoxe moitos queren esquecer , embora forme [+]
292 2005 MATXOP005 131 a arcea coa chegada das xeadas , embora a ave xa tomara posesión [+]
293 2005 PUEAGU005 63 a xogar comigo e coido que xa está ben . Teño que ficar embora [+]
294 2005 PUEAGU005 96 - Adeus compañeiro , ¡ fica embora ! Xa estás no Trasmundo , remataches [+]
295 2005 PUEAGU005 99 parte e fica embora . ¡ Amén ! Todos responderon ¡ Amén ! Logo desamarrei ÷no [+]
296 2005 PUEAGU005 279 - Vai ÷te embora e non aparezas nunca máis por <1 Teixido 1> . Aquí [+]

Descargar resultados en: CSV