Estudo perceptivo da variación prosódica dialectal do galego

Proxecto financiado polo MICINN (FFI2009-12738)


Investigadora principal
Elisa Fernández Rei
Membros do equipo
Xosé Luís Regueira Fernández
Francisco Dubert García
Ana Escourido
Lurdes de Castro Moutinho (Universidade de Aveiro)
Antonio Romano (Università degli Studi di Torino)

Máis información sobre o proxecto

Listado de publicacións

Resultados do proxecto


Script para a medida das distancias prosódicas
AMPER Galicia