Índices do Atlas Lingüístico Galego

USC. Instituto da Lingua Galega

Galego | English

Exemplos: traballo | man* | ?ela

  • Título do volume: Atlas Lingüístico Galego. vol. IV. Léxico. Tempo atmosférico e cronolóxico 
  • Ano de publicación: 2003
  • Número de mapas: 274
  • Número de formas: 4212
  • Número medio de formas por mapa: 15
Nome do mapa Forma Nº do mapa Volume Páxina
Aire/vento do nordeste
(aire) da travesía
(aire) de abaixo
(aire) de arriba
(vento) da travesía
(vento) de abaixo
(vento) de arriba
aire da Vacariza
aire de Castro
aire de Herbón
aire de Meira
aire do nordés
aire do nordeste
aire santiagués
betanceiro
nordés
nordesía
nordestada
nordeste
nordestía
58IV163
Aire/vento do oeste
(aire) de Carnota
(vento) de Carnota
aire da costa
aire da Costa da Madanela
aire da mar
aire da Mariña
aire da neve
aire da Rouxía
aire da serra
aire de cabrafanada
aire de entre corno e cabra
aire de Galicia
aire de Pontevedra
aire de Queixa
aire de Santiago
aire do Bidual
aire do Faro
aire do Freixeiro
aire do mar aberto
aire do Mendón
aire do Monte dos Bois
aire padroés
el galego
escornacabras
vento das nevadas
vento de Vigo
63bIV175
Aire/vento do sur
(aire) de Portugal
(vento) de Portugal
aire burganés
aire da bocabarra
aire da Gudiña
aire da Portela
aire da raia
aire das Pontes de García Rodríguez
aire de cabrafanada
aire de Caldelas
aire de Lemos
aire de Lugo
aire de Marufe
aire de Portomarín
aire de Santa Icía
aire de Santiago
aire de Sarria
aire do Atlántico
aire do lado da Castellana
aire do Ouroso
aire do Rios
aire sarriano
santiagués
vento bragués
vento da Bercía
vento da bocabarra
vento da Vía
vento de Camiña
vento de Lemos
57bIV161
Aire/vento do norte
(aire) de abaixo
(aire) de arriba
(aire) do mar
(aire) do norte
(aire) norte
(vento) de abaixo
(vento) de arriba
(vento) do mar
(vento) do norte
(vento) norte
aire da Coruña
aire da Fonsagrada
aire da serra
aire da xiada
aire de Foz
aire de Sabarei
aire do Invernadeiro
aire do lado de Bens
aire frío
aire travesío
frieira
gurria do norte
mareiro
nordés
nordesía
nortada
nortear
nortón
perrilla
vento de fóra
vento de Neira
56IV157
Aire/vento do oeste
(aire) de abaixo
(aire) de arriba
(aire) do poniente
(aire) travesío
(vento) de abaixo
(vento) de arriba
(vento) do poniente
aire do ponente
aire fresco
aire ruzado
atravesado
aviseu
marisco
oeste
ponente
poniente
poñente
travesía
vendaval
vento da travesía
vento do oeste
63aIV173
Aire/vento do sur
(aire) de abaixo
(aire) de arriba
(aire) do sur
(aire) sur
(vento) de abaixo
(vento) de arriba
(vento) do sur
(vento) sur
aire da chuvia
aire da fonte
aire do mediodía
aire quente
aire vello
averguía
marexiar
marexiña
soao
solano
sul
surazo
vendaval
vento do mar
xoina
57aIV159
Aire/vento do leste
(aire) de abaixo
(aire) de arriba
(vento) de abaixo
(vento) de arriba
(vento) terral
aire asturiano
aire burgalés
aire da barra
aire da Besteira
aire da Bouza Vella
aire da montaña
aire da Paradanta
aire da Pena do Gato
aire de Guldramil
aire de Meira
aire do lado de Cambás
aire dos portugueses
aire mariñán
nordés
vendaval
vento do lado da fame
62bIV171
Aire/vento do leste
(aire) do naciente
(aire) naciente
(aire) solano
(vento) do naciente
aire de leste
aire do este
aire do levante
aire do nacente
aire do raiante
aire do saliente
aire do soán
aire solán
este
lestazo
leste
levante
nacente
poniente
raiante
saliente
soán
soano
soao
62aIV169
Cambiar de dirección (o aire/o vento)
(aire) revolto
(vento) revolto
aire loco
andar o vento vagueando
bailar (o aire)
bailar (o vento)
cambiar (o aire)
cambiar (o vento)
dar o aire voltas
dar volta o tempo
haber revolución
mudar o aire
pelearse os aires
pleitearse o aire
refollar (o aire)
refollar (o vento)
remuniñar
tempo avolto
tempo revolto
tempo variable
ter temporal
torcer el aire
virar (o aire)
virar (o vento)
55IV155
Arroiar
(caer auga) gorda
botar (auga) a caldeiros
botar augua a cántaros
caer (auga) a chorrón
caer (auga) basta
caer agua a chorro
caer agua a montón
caer agua a torrente
caer auga a caldeirados
caer auga a caldeiros
caer auga a cántaros
caer auga a cantos
caer auga a choupón
caer auga a chuzos
caer auga a golpes
caer auga a mazo
caer auga a trebón
caer auga a xerros
caer coma quen as envorca
caír (auga) como calabaza
caír agua a baldes
caír auga
caír chuva a baldes
mazar auga a cántaros
zurrar de auga
79bIV241
Arroiar
(caer un) ballón
(caer un) temporal de agua
(caer unha) tormenta de auga
(caer unha) zaparrada de auga
agranizar
arriar
arroiar
asulagar
caer chaparradas
caer razadas
caer un aguaceiro
caer un aguacero
caer un chaparrón
caer unha manta de auga
caer unha nube de agua
caer unha riada
caer unha tronada
chover de inverno
chover de tormenta
chover de tronada
decembrar
vir de bullón
79aIV239
Neviscar
(caer) aguaneve
(caer) corisco
(caer) fouliña
(caer) neve en polvo
(caer) polvo de neve
(caer) pulvia
(caer) pulvuriña
acuriscada
acuriscar
caer farelos
caer frebas de neve
caer granillo
caer un sarpullón
caír mixiricos
caller barruzo conghelado
cibriscar
curiscar
espolvorear
feberiscar
granizar
nevar grau
polvorear neve
puallar
puviscar
repolvorín
sarabiñar
ventiscar
xarabear
117cIV349
Escaramuzar
(caer) auga coma a neve
(caer) augua de nieve
(caer) entre auga e neve
(caer) neve con auga
caer (auga) entremezclada
caer auga anevada
caer auga con neve
caer auga da neve
caer auga de neve
caer auga e neve
caer auga fría
caer auga mezclada
caer auga nevada
caer auga tomada
caer auganeve mezclado
caer de auga de neve
caer neve augua
caír agua helada
caír auga coma neve
chover auga de neve
116bIV341
Pinguenexar
(caer) chorro
arreciar
botar
caer auga de trono
chorrear
chover
chover gordo
embastecer
escorrer
ir chover
moito chover
non parar de chover
verter
87cIV265
Neviscar
(caer) felepiñas
caer cerrapas miúdas
caer farrapiños
caer farrapos
caer farraspas
caer folepiños
caer fulipadas miúdas
caer galapos
caer zarrapas miúdas
caír faísca
caír faíscas finas
caír farrapos pequenos
caír folepas miúdas
caír fulipadas pequenas
escambrizar
escambruzar
escarapolar
esfarrapar
eszarrapar
faiscar
falepar
falerpar
falopear
farrapar
farrapear
felepar
felerpar
folepar
folerpar
nevar farrapas
117bIV347
Neviscar
(caer) neve froalleira
(caer) neve seca
caer neve
caer neve derretida
caer neve fina
caer neve menuda
caer neve miúda
caer neve miudiña
charasmusga
chuviscar neve
navizcar
nevar
nevar en seco
nevar fino
nevar menudo
nevar pouco
nevarascar
nevariscar
nevarruscar
nevaruscar
nevarusquear
neviscar
nevuruscar
nevuscar
noviscar
117aIV345
Escaramuzar
(caer) neve húmeda
(caer) neve lixeira
(caer) neve mollada
(caer) neve trepuleira
caer chuvia fría
caer neve derretida
caír chuva como hielo
caír chuvia de neve
caír neve
chover de neve
chover e nevar a un tempo
chover frío
chover neve
chover neve derretida
chover nieve
haber nevarío
levuscar
nevar
nevar e chover
nevar miúdo
nevaruscar
116cIV343
Pinguenexar
(caer) pingada contina
caer gotaghas
caer gotas gordas
caír seguido (un pinqueiro)
gotear
gotear diario
gotear moito
gotear seguido
gotexar
pincar
pincar moito
pincar seguido
pingar
pingar a fío
pingar abondo
pingar fuerte
pingar moito
pingar seguido
pingar sin parar
87bIV263
Estar aterecido
(estar) apedernido
(estar) axedado
(estar) conghelado
(estar) enrillado de frío
(estar) entumecido de frío
(estar) escalefriado
(estar) refriado
(estar) xiado
arrepiar
estar barburucando
estar cuallado
estar engañido
estar engurruñado
estar estalado co frío
ir preso do frío
morrer co frío
te-la triza
toca-los dentes
trastallar co frío
trinar de frío
velar axexando
vir cheo de frío
vir xelado
119bIV357
Estar aterecido
(estar) aterrido
(estar) temerecido
atiritar
estar arrecido
estar arrexido
estar atereceido
estar atericido
estar aterido
estar ateritando
estar aterizando
estar entenesido
estar enterecido
estar enterido
tar atarecido
tembilicar
temblar
tiritar
titiritar
tremer
vir atirido
vir terecido
119aIV355
Tempo de xeadas
(ir) moita neve
(ir) moita xiada
axeairada
estar de xeada
estar de xelada
estar moi xiado
haber toural
haber xiada
nevar muito
tempo bravo
tempo de nevadas
tempo de neve
tempo de peladas
tempo de rosadas
tempo esclavo
tempo frío
xear ás presadas
xear moito
xiada negra
xiada seguido
99bIV295
Reloxo de parede
(reloxo) da casa
(reloxo) de campá
(reloxo) de campaíña
(reloxo) de campana
(reloxo) de campanilla
(reloxo) de carrillón
(reloxo) de paré
(reloxo) de parede
(reloxo) de parez
(reloxo) de pé
(reloxo) de péndula
(reloxo) de péndulo
(reloxo) de sala
badal
camándula
péndola
péndulo
pesas
presillos
182IV447
Reloxo de peto
(reloxo) de bolsillo
(reloxo) de peto
arquillo
asa
bagaña
cadea
cadena
cebola
corda
leontina
muestra
reló de bolsilla
reló de bolso
roscó
rosco
saboneta
samboneta
tapa
tapas
185IV451
Reloxo de pulso
(reloxo) de muñeca
(reloxo) de pulsera
(reloxo) de pulso
correa
pulsera
reló da mau
reló de correa
roda
saboneta
salmoneta
184IV449
Reloxo de sol, cuadrante
(reloxo) de sol
cuadrante
cuadrante de bolsillo
reló de lousa
reló de pedra
183IV449
Tempo de xeadas
(tempo) heladoso
(tempo) rexiado
(tempo) xabreiro
(tempo) xeabreiro
(tempo) xeadeiro
(tempo) xeadento
(tempo) xearento
(tempo) xeladeiro
(tempo) xelarento
(tempo) xiadizo
(tempo) xiado
(tempo) xiareiro
(tempo) xieiro
inverno xeadeiro
tempo de xeada
tempo de xelada
temporada de xeada
99aIV293
Enchouparse
(vir) empitado
anagado
anegarse
calarse
empaparse
empitoarse
enchaparse
encharcarse
enchoparse
enchouparse
enchumbarse
ensoparse
poñerse anagadiño
poñerse chorreando
poñerse derregando
poñerse pingando
vir choposo
vir escorrendo
vir mollado
vir sopado
81aIV247
Luceiro da mañá
Albardaburros
Aurora
Burreira
Estrela da mañá
Estrela do día
Estrella da alba
Estrella da guía
Estrella do luceiro
Estrella dos errieiros
Estrellón
Estrelón do día
Filla do día
Levantapisas
Luceiro
Luceiro da alba
Luceiro da madrugada
Luceiro da mañá
Luceiro da rompida do día
Luceiro do día
Luceiro do naciente
Luceiro vespertiño
Lucero
Lucero da mañá
Lucero de madrugada
Lucero del alba
25IV81
As tres Marías, Cinto de Orión
Arado
As tres Avemarías
As tres Avesmarías
As tres estrelas
As tres estrellas
As tres Marías
Bois
Os tres luceiros
Os tres luceros
Rabela
30IV89
Setestrelo, Pléiades
Cabrillas
Piña
Sete Marías
Setestrelas
Setestrelín
Setestreliño
Setestreliños
Setestrelo
Setestrelos
29IV89
Vía Láctea, Camiño de Santiago
Camín de Santiago
Camiño de san Andrés
Camiño de san Campio
Camiño de Santiago
Carreira de Santiago
Carreiro das estrellas
Carretera de Santiago
Carrilleira de Santiago
Carrín de Santiago
Carro de Santiago
Poldras
Vereda de Santiago
31IV91
Novembro
Difuntos
novembre
novembro
noviembre
noviembro
outonín
outoniño
san Andrés
san Martín
san Martiño
Santos
135IV379
Luceiro da tarde, Venus
Estrela da fartura
Estrela da fortuna
Estrela ghornaleira
Estrela Panadeira
Estrela Panadera
Estrela Xornaleira
Estrella da fartura
Estrella del xornaleiro
Estrella do día
Estrella do luceiro
Estrella ghornalera
Estrella Panadera
Estrella que dá a noite
ghornalera
Luceira da tarde
Luceiro
Luceiro da morte
Luceiro da noite
Luceiro da noitiña
Luceiro da postura do sol
Luceiro da tarde
Luceiro do cerrar da noite
Luceiro do norte
Luceiro do poniente
Lucero
Lucero da noite
Lucero da tarde
Lunar
Panadeira
Panadera
Xornaleira
26IV83
Osa maior, Carro das estrelas
a Grade
Carrín
Carrín de Dios
Carriño
Carriño das estrelas
Carrito de Santiago grande
Carro
Carro da fertuna
Carro das estrelas
Carro das estrelas grande
Carro de estrelas
Carro de María
Carro de san Sidro
Carro de Santiago
Carro do norte
Carro dos tres reies
Carro grande
Carro trunfante
Estrelo
o Arado
Osa maior
Rabiza
Setestrelas
Setestrelo
27IV85
Osa menor, Carriño das estrelas
a Grade
a Polar
Arado
Arado das estrelas
Arao
Cabrillas
Carrilín
Carrín
Carrín de Dios
Carriño
Carriño da Virghen
Carriño das estrelas
Carriño das estrellas
Carriño de san Antoño
Carrito de Santiago pequeno
Carro
Carro das estrelas pequeno
Carro das estrellas
Carro de David
Carro pequeno
Casiopea
Colla
Engazo
Estrelo
Osa menor
Rabela
Rabiza
Sete Avemarías
Setestrelas
Setestrelo
Setestrelos
Xugo
28IV87
Arroiar (locucións)
a baldes
a caldeirados
a caldeiros
a canadas
a canados
a cántaras
a cántaros
a chorro
a chorrón
a chuzos
a montón
a xerros
79dIV245
Decote
a cada día
a cada paso
a cotío
a diario
contino
de contino
de cotío
de ruta
decote
diariamente
diario
por seguido
169IV423
Calor
a calor
calor
o calor
38IV109
Arestora
a esta hora
a tal hora
agora
agora mismo
arestora
desta hora
entonces
esta hora
na misma hora
nesta hora
neste instante
neste momento
por esta hora
158IV407
Outrora
a outra hora
algún día
algún tempo
antes
denantes
en algún tempo
en tempos
hai muito
inantes
naqueles tempos
noutra hora
noutro tempo
noutrora
outra hora
outro tempo
outrora
para outra hora
159IV409
Trasantonte
a par de antaointe
anantronte
antarantoite
ante antonte
ante antontes
ante entoite
ante nantronte
ante noutronte
antes de antes de aier
antes de antoite
antes de antonte
antes de antontes
antes de antronte
antes de entonte
antes de nantronte
antes de nautronte
antes de nontronte
antes de noutronte
antonte máis
antontes máis
apesantoito
após de antonte
outonte
pasado antealler
pasantonte
tantarantoite
vísperas de antonte
174bIV433
Axiña
a présa
aixiña
asine
axina
axiña
con prisa
de presa
maixiña
no instante
ó intre
pronto
168aIV421
Mediodía
a unha do día
alto do día
as deces
as doce
as doce do día
as doce do mediodía
hora do caldo
mediodía
medodía
meiodía
meodía
o xantar
3IV37
Véspera
a véspera
a véspora
a víspera
a víspora
a vispra
a vrispa
o día de antes
o víspera
o víspora
o vispra
o vrispa
171IV425
Anoitecer
a xunta da noite
anoitecer
anoutecer
anuitecer
auscurecer
empardecer
entre día e noite
entre noite e día
escurecer
escurecida
noitiña
oscurecer
ouscurecer
pardear
ser noite
serán
serao
vi-la noite
vir a noite
11IV53
Medra-los días
abagar
abaixar
aumentar
crece-los días
crecer
crecer os días
degaxar
demecer
medra-los días
medrar
medrar os días
mermar
oumenta-los días
146IV393
Abeirarse
abeirarse
abrigarse
acocharse
acollerse
agacharse
agarimarse
albergarse
ampararse
arrecollerse
arrimarse
asubeirarse
cubrirse
esconderse da chuvia
estiñarse
gardarse
guardarse ó subeiro
poñerse a enxoito
poñerse ó abeiro
poñerse ó escuso
recollerse
taparse
82IV253
Pingueira, goteira
abeiras
goteira
goteiral
pinca
pinchela
pincota
pinga
pingada
pingadeira
pingota
pingueira
pinguela
pinllada
pinlleira
pinqueira
pinqueiro
pinqueriña
85IV257
Bochorno, calmuzo
abichornar
abochornar
abofar
alfa
bachorno
becharno
bechorno
bichornar
bichorno
bichorro
bochorno
bofa
buchorno
cachorro
canígulas
chorrazo
chorro
estar de voltura
fogaxa
fogaxe
foguina de sol
machorno
machorro
mochorno
ouva
tempo abachornado
tempo bachornoso
tempo bichornoso
tempo bochornoso
ter bodelo
40aIV111
Escampar, estiñar
abocañar
abucañar
altear
delampar
descampar
escambrar
escambrecer
escampar
escampaviar
escamprar
espallar
estear
estiñar
estriar
90aIV271
Escampada, estiñada
abraiada
airiada
alargada
alivado
alivio
aluviada
aluvío
anivada
arraiada
aureada
claro
debaxo del brazo
luada
parada de auga
raído
tempo enxoito
89bIV271
Guilsa, sarabiada
abrasar
aire de pedraza
aire de pedrazo
apedrazar con aire
caer pedra
caer pedrazo
caer pedrizo
chuvasco de pedraza
chuvasco de pedrazo
pedraceira
pedraceiro con vento
pedrada
pedrazar
pedrazo
pedrizada
tempestá
temporal
temporal de pedrisco
ventar con pedraza
108cIV319
Amencer
abrente
abrento do día
abri-lo día
abri-lo sol
abriente
brente
brente do día
rente
rompe-lo día
rompe-lo sol
rompenta
rompenta do día
rompente do día
rompida do día
rompida do sol
ser de día
ser día
ser sol
1dIV31
Raxeirada
abri-lo día
aparece-lo sol
brazadiña de sol
cachón
candelos de sol
chaparrón de sol
escambro
escampada
esteada
estrelampada
facer sol
fita
maiada
marceada
morraqueira
ollada de sol
ramallazo de sol
relustriada
vi-lo sol
34dIV103
Abril
abril
Pascua
128IV369
Escampar, estiñar
abrir
airiar
alargar
albardear
alivar
aliviar
aluviar
anivar
arraiar
aurear
avagantar
calmar
clarear
despexar
enxeirar
esclarecer
escrepar
estrebar
estrelar
levantar
luar
parar de chover
pasar
raer
90bIV273
Amencer
aclarar o día
aclarea-lo día
amaecer
amancer
amanece-lo día
amanece-lo sol
amanecer
amanexo
amañece-lo día
amañece-lo sol
amañecer
amañecida
ameicer
amencer
clarea-lo día
clarear
crarear
esclarece-lo día
esclarecer
mencer
1aIV25
Eclipse
aclís
aclise
acrís
acrisada
acrisado
acrise
clis
clise
cris
crise
crisis
eclís
eclise
ecliuse
ecrís
ecrise
22IV75
Amencer
aculumbra-lo día
alumbra-lo día
alumbriga-lo día
alumbrigar
alumear
alumear o día
axexo
axexo da mañán
crepúsculo
deslumbra-lo día
entre lusque e fusque
estrelecer
luceiro da mañá
lumbrigar
luzada
luzada da mañán
madruga-lo día
madrugada
madrugar
manexo
relumbra-lo día
resplandor do día
1cIV29
Agora
agora
ahora
157IV407
Brea
agua de temporal
bardascada
brea
brétima
ciclón
ciclonada
cirricina de auga e aire
lurda de auga
marceada
neboeiro
refollada de vento e auga
surada brava
temporal
temporal de auga e vento
xistra
xistra de auga
xistrada
xistrar
xostra
xostregar
zarracina
zorregada de aire e auga
77aIV229
Entre lusco e fusco
aguatinta
anoitecendo
anoitecer
apardecer
atardecina
axexo
craror
empardecer
entre día e noite
entre lumbres
entre lumes
entre lumes de día e nuite
entre lumes e días
entre lumes e fumes
entre noite e día
escurecer
serao
vexo non vexo
viche non viche
xunta da noite
8bIV47
Atardecer, tardiña
aguatinta
anoitecer
apardecer
atardecer
axexo
baixada do sol
empardecer
escurecer
espardecer
noitía
noitiña
oscurecer
postura do sol
serán
serán baixo
serao
seriña da tarde
tarde
tarde baixa
tardequía
tardía
tardiña
tardiña baixa
tardita
7IV43
Agullas do reloxo
agullas
manecillas
menutero
minuteiro
minutera
minutero
punteiros
segundeiro
segundero
188IV453
Airón, ventarrón
airarrísemo
airazo
aire alto
aire avenado
aire bárbaro
aire de ciclón
aire de medo
aire enorme
aire forte
aire fuerte
aire huracanado
aire loco
aire tolo
airísimo
airo forte
airón
airón loco
airón tolo
bon aire
grande aire
moito aire
64aIV177
Corisco, escarabana
airaxe
aire asturiano
aire betanceiro
aire coma a neve
aire con frío
aire da neve
aire da xiada
aire das Albas
aire de Betanzos
aire de cabrafanada
aire de frío
aire de Malpica
aire destemplado
aire do norte
aire fino
aire frío
aire polar
aire que coce a un
aire que pela
aire travesío
67cIV193
Aire/vento do sudoeste
aire barguexo
aire da serra
aire da Serra Muñiz
aire de abaixo
aire de León
aire de Requeás
aire solano
sudoeste
suroeste
travesía
vendaval
ventanía
vento da boca da ría
vento de Meloxo
61IV167
Aire/vento do sueste
aire breganciño
aire da neve
aire das Albas
aire do Coto do Xeixo
aire do soán
aire melidao
escornacabras
les-sueste
soán
solano
sueste
sureste
travesía
60IV167
Guilsa, sarabiada
aire con auga
aire con granizo
aire roxo
brétima
chuvasco de granizo
esgranizar con aire
fuerte granizo
granizada
granizada zurrada do aire
granizar
granizar con vento
granizar forte
granizo con aire
temporal de granizo
vendaval
vendaval de granizo
ventarrón
ventisca
viento con granizo
108dIV319
Brea
aire con chuvia
aire e charpazo
auga con aire
auga forte
auga revolta con aire
augua zurrada
azorrega
chaparrada
chaparrón
chaparrón con vento
chaparrón de auga e aire
chaparrón de vento e chuva
chaparrón fuerte
chaparrón grande
chover con aire
chover con vento
chover forte
chover fuerte
chover que arroia
chuvasco con vento
chuvasco forte
chuvia con aire
chuvia con vento
chuvia tola
chuvisqueira forte
engranizar
fai vento e chove
golpe de chuvia
mal tempo
vento e chuvia
vento endemoniado
77cIV233
Guilsa, sarabiada
aire con sarabia
aire e sarabia
aire e saraiba
salabreada
salabriada
sarabeada
sarabeada forte
sarabear
sarabear con vento
sarabear pedrazo
sarabia
sarabiada
saraiba con vento
tormenta
treboada
tronada
xarabeada
xarabear
xarabear con aire
xarapada
xaraspeira
xerbeada
108bIV317
Aire/vento do noroeste
aire da neve
aire de baixo
aire de cabrafanada
aire de Carnota
aire de Farnadeiros
aire de Meira
aire de Santiago
aire de Vigo
aire de Villalba
aire do Picouto
galroallada
galroallo
maraxe
noroeste
nortón
travesía
travesío
vendaval
vento da boca da ría
vento da Curota
vento da travesía
vento do poniente
vento gallego
vento mareiro
59IV165
Brea
aire de trebón
ballón
chover a ballón
chuvia con vendaval
chuvia de tempestá
invernada
invernar
invernía
inverno
ir de cu para atrás
nevada
tempestá
tempestai
torbón
torbón con vento
tormenta
treboada con aire
trebolín con choiva
trebón con aire
tromenta
vendaval
vendaval con chuvia
vendaval de auga
vendavalada
ventisca
xarabeada
77bIV231
Furacán
aire fuerte
aire levantado
aire mui forte
airón
ciclón
ciclón de aire
ciclón de vento
temporal
tiemporal
vendaval
vendaval de medo
ventarrón
vento moi forte
ventorreira
zaloada
65bIV183
Furacán
aire huracanado
buracán
furacán
houracán
huracá
huracán
muracán
terremoto de aire
vento huracanado
volcán de vento
65aIV183
Remuíño, turbillón de aire
aire refoleón
aire revolto
borleu
furacán
meco
palvuriño
polvoriño
refacho de vento
refolgar
refollón
remosquear
remosqueo
repolvorín
torba
66bIV187
Aire, vento
aire
airo
ventar
ventear
vento
viento
53IV151
Roibén
aires
aurora boreal
calmas de sol
ceio de color de boi esfolado
ceo amoratado
cris
lume no ceo
nubes de fuego
raxos
semblante
señas de aire
serán
silveira
torbón semblante
trabes no sol
trebón semblante
41cIV119
O outro día
al día siguiente
de nóutor día
deilí a un día
do outro día
ensoutro día
no outro día
o día despois
o día que vén
o día seguinte
o día siguiente
o outro día
ó outro día
para o outro día
pasadomañá
177IV439
Orballeira, chuviña
alas de vento
auga mainiña
auga miúda
bagullada
balloada
batagada
bulleiro
casimba
estorbo
farelos
froalleira
garuar
grumazo
invernada
lameiro
melura
merea
meriña
molura
mormaza
morriñada
morriñeirada
murmuruxa
pañiada
seca fría
siribiri
troboada
zarzallo
71dIV211
Amencer
alba
alba da mañán
alba do día
álbora do día
alborada
alborear
alborear o día
alborece-lo día
alborecear o día
alborexa-lo día
alborexar
albrexar o día
aurora
aurora do día
blanca do día
luz da alba
riscar el alba
rompe-la aurora
tocar a alba
venir a aurora
vi-la alba do día
1bIV27
Nubeiro
alcaián
anublado
anubrado
brétemas
castelo
cerzo
falpaxe
fumeirada
morrón
naboeiro
neblazón baixo
néboa
néboa baixa
néboa de auga
neboeiro
nebra baixa
niebla
niebla baixa
niebla de auga
niebla de tronada
niebla pecha
nieblada
nieblazada
nubiado
nublado
nublado baixo
nublado rastriego
nubrado
nubrado baixo
silveira
torres
tueiro
47bIV137
Esfera do reloxo
alfera
asfera
corona
esfera
187IV453
Nubrarse
alimpar
anubarrar
anubarse
anubiarse
anublarse
anubrarse
ceo pecho de nubes
cerrar de nubes
cerrarse de niebla
ceu cheo de nubes
cubrirse
empardarse
encapotarse
encumbrarse
enublar
enubrar
escurecer
estar negro o ceo
nublarse
nubrarse
toldarse
trancarse as nubes diante
trubarse
45IV131
Onte
aller
aointe
ointe
oite
onte
ontes
172IV427
Escampada, estiñada
alteada
bocaña
bocaño
bucañiño
bucaño
delampo
escambre
escambro
escampada
escampadela
escampadiña
escampadiño
escampado
escampavía
escampe
escampo
escamprada
espalladiña
espallón
esteada
estelampada
estén
estiñada
estiño
89aIV269
Lostregar
alustrar
alustrexar
caer lustres
caer lustros
caír chispas
calmear
lostrear
lustrar
lustrear
lustrexar
relistrar
rellustrar
reluscar
relustrar
relustrear
relustriar
trobexar
tronar
52aIV149
Lóstrego
alustre
alustro
apago
arrelustro
chispa
lostro
lustrazo
lustre
lustro
relistro
rellustro
relostro
relusco
relustre
relustrio
relustro
51aIV147
Torbón
alustros
ballón
bollón
chaparrada
chaparrazo
chaparrón
charpazo
nevada
tronada
tronada de agua
xurradas
74bIV221
Orballar, chuviscar
amarcear
batuñar
bornallar
borraxeirar
borraxeirear
bretemar
caer auga de niebleceira
caer molura
caer papuxa
caír calabobos
caír farelos
casimbar
cerrallar
chover de calabobos
chover de papuxeira
emizar
froallar
garuar
lapiñar
melear
meluriar
mexar a niebla
mocallar
morruñar
neblear
nebrear
pañiar
patoñar
xarabear
zabruñar
72dIV217
Estrelecer
amañece-las estrellas
estrelampar
estrelar
estrelecer
estrellar
estrellecer
haber estrelas
nace-las estrellas
saír as estrellas
sali-las estrelas
sali-las estrellas
vi-las estrelas
24IV79
Xeira, xornada de traballo
anaco
anqueira
ceifa
chea
de sol a sol
día (de traballo)
eido
eito
estaxe
finca
ghornal
gueifa
horas
labor
laboría
leira
leirón
mañá de traballo
milleira
sazón
tallo
tarde de traballo
tarea
tempo de traballo
xeira
xeirada
xornada
xornal
178IV441
Hogano
anada
aneiro
enguano
este ano
hogano
hogaño
neste ano
no ano
151IV399
Circo da lúa
anillo
arco
cerco da lúa
cerquillo
circlo
circo
circo da vella
círculo
corona
cris
faixa
luar
lunar
raios da luna
semblante
zurco da lúa
17IV65
Corisco, escarabana
animalada
cadela
cuciote
friaxe
frieira
frío coma a neve
frío que pela
frisga fría
guillote
guíxara
moito frío
neve do Faro
ola de frío
perrilla
segona
ventilla
ventisca
ventisco
vento da neve
vento da travesía
vento das nevadas
vento de friaxe
vento fredo
vento frío
vento helado
67bIV191
Primeiro día do ano
anino
aninovo
ano novo
ano nuevo
año nuevo
primeiro de ano
primeiro de xaneiro
primero de ano
san Manuel
153IV401
Último día do ano
ano vello
derradeiro do ano
día vello
fin de ano
noche viegha
noite vella
resto do ano
romate do ano
san Silvestre
santa Comba
trinta e un de diciembre
último de Nadal
último do ano
último do ano vello
154IV403
Ano
ano
año
149IV397
Anoitecida, ó cerrar da noite
anoitece-la noite
anoitecer
anoitecida
anoitecido
boca da noite
de noite
empardecida
empeza-la noite
entre día e noite
entre noite e día
escurada
escurecer
escurecer de todo
facer escuro
noite
noitiña
oscurecer
oscurecido
pardear
ser noite
serán
serao
vi-la noite
vir da noite
xuntiña da noite
13bIV57
Roibén
anoitecer colorado
ceo colorado
ceo encarnado
ceo roxo
ceo vermello
nieblas coloradas
nieblas encarnadas
nubes coloradas
nubes encarnadas
nubes roxas
nubres encarnadas
patarroxas
posta de sol colorada
postura de sol encarnada
redeñas coloradas
sol colorado
sol encarnado
sol roxo
tarde encarnada
41bIV117
Escurecer
anoutecer
degaxar
escorecer
escurecer
facer escuro
oscurecer
ouscurecer
pardear
quedar a escuras
ser noite
serao
tar a noite moi escura
9IV49
Antano, o ano pasado
antano
antaño
o ano pasado
o ano que pasou
o derradeiro ano
o outro ano
152IV401
Antonte
antaointe
ante de aller
ante onte
antealler
antes de aier
antes de onte
antoite
antonte
antontes
antronte
enta onte
entointe
entoite
entonte
entontes
nantonntres
nantronte
nautronte
nontonte
nontronte
noutronte
outonte
173IV429
Trasantonte (síntese)
ante antonte
ante entoite
ante nantronte
antes de antoite
antes de antonte
antes de antronte
antes de nantronte
o outro antonte
o outro antronte
o outro entonte
o outro nontronte
tras de antonte
trasantonte
trasnautronte
tresantonte
174cIV435
Antes
antes
dantes
denantes
enantes
inantes
inantias
165IV417
Mañá (subst.)
antexantar
mañá
mañán
mañana
meñá
meñán
miñán
2IV35
Entón
antón
antonces
daquela
dentonces
destonces
en nestronces
entón
entonces
entoncias
entonzas
estonces
estoncias
logo
161IV413
Nube
anublado
anubrado
barrón
cara moura
meato
néboa
nebra
niebla
nube
nublado
nuble
nuboeiro
nubre
nurbe
46IV133
Castelos, nubes de trono
anubrado de trono
ben cadrado
brétemas
ceio atroado
ceo atronado
gorgolotos de niebla
nebras de trono
nieblas blancas
nieblas de trono
nublado
torbón
trobonadas
tronada
tronada armada
troneiros
tronos
tronos armados
48cIV143
Tarde, serán
apardecer
asexo
noitiña
sarao
serán
serán da noite
serao
serao da noite
serau
seriña
tarde
4IV39
Amencer
aparece-lo día
avistarse o sol
da-lo sol
habe-lo sol
levantarse o sol
saí-lo sol
sali-lo día
sali-lo sol
salida do sol
vi-lo día
vi-lo sol
1fIV35
Sarabiar
apedrar
apedrazar
caer pedra
caer pedraza
caer pedrazo
caer pedrizo
caer unha pedraceira
esgranizar
granizar
nevar
pedrazar
107bIV315
Minguar
apoucar
baixar
devalar
devecer
encorropichar
ir a menos
ir pa baixo
ir pa menos
mencuar
mengar
menguar
mermar
mincuar
mingar
minguar
rever
147IV395
Postura do sol
apoñerse o sol
aporse o sol
poerse el sol
poñerse o sol
pórse o sol
traspo-lo sol
10bIV51
Amencer
apunta-lo sol
arraia-lo día
arraia-lo sol
despunta-lo sol
espuntar o día
nace-lo día
nace-lo sol
nacida do día
nacida do sol
raia do sol
raia-lo día
raia-lo sol
raiar
risca-lo día
vi-la raíña do sol
1eIV33
Arco da vella
arca de vellas
arco da vela
arco da vella
arco das novas
arco das vellas
arco de iris
arco de velas
arco de vella
arco iris
arco liris
barco da vella
barco de vella
barco de vello
circo
circo da vella
marco da vella
marco das vellas
marco de vellas
risco da vella
zurco
91IV275
Guilsa, sarabiada
area con tronada
ciclón de area
cifra
escarabana
escarabana con aire
escarabanar
guilsa
guilso
nevada
neve con aire
tempestá de aire e saragaña
tormenta de area
vento con escarabana
xistra
zarracina
108aIV317
Sarabia (síntese)
area
boliñas de neve
escarabana
escarabanar
granicio
granizar
granizo
nevar
neve
pedra
pedraceiro
pedraza
pedrazar
pedrazo
pedrisco
salabria
sarábea
sarabear
sarabela
sarabelar
sarabia
saraiba
saraibar
xarabela
xarabia
xaraiba
105IV313
Pedra, pedrazo
area
chaparrada
granizo
pedra
pedracio
pedrada
pedraza
pedrazo
pedregazo
pedrisco
pedrizo
saraiba gorda
xaraiba
106IV313
Sarabia
area
escarabana
salabreu
salabria
sarábea
sarabeada
sarabela
sarabia
saragaña
saraiba
xarábea
xarabela
xarabia
xarada
xaraiba
104aIV311
Raxeirada
arraxear
raceira
racheira
rafa de sol
rasada
raxa
raxa de sol
raxeada
raxeira
raxeira de sol
raxeirada
raxeirada do sol
raxeiro
raza
raza de sol
razada
razada de sol
razadiña
reixada
34bIV101
Roibén
arrobea-lo so
ceo arrubiado
ceo rubiado
ceo rubio
lagallega
néboas rubias
nubes rubias
poniente rubio
robeas
roibas
roibén
roibeza
rubeces
rubeia
rubéns
rubeses
rubiais
rubiales
rubianas
rubiás
rubias
rubieiras
rubién
rubiera
rubilados
rubio
rubións
sol rubio
41aIV115
Torbón
arroiazo
auga de trono
auga fuerte
batagada
cachoeira
cachón
carpanta
chuvasco
chuvia forte
chuvieira
corisca de chuvia
enchenta
golpe de auga
golpe de chuvia
man de agua
nubueira
pé de agua
razada de auga
tormenta
traixada
troboada
tromba
tromba de auga
tromboada
trumbada
74cIV223
Zoar
asobiar
asubiar
asubriar
azoar
silbar
soar
sonar
subiar
ter soá
xifrar
xilbar
zoar
zonear
zuar
54aIV153
Zoar
asoplar
bruar
bufar
funcar
fuxir
ruar
rumbar
ruxir
sincrar
soplar
soprar
turrar
ventar
ventear
zorregar
zumbar
zurrar
54bIV153
Friorento
aterecido
axiadado
fría
friático
frieiro
friento
frío
frioleiro
friolento
friolero
friorento
friu
friuleras
120IV359
Orballo, chuvisca
auga chuviñosa
auga chuviscosa
auga de bobos
auga de corvos
auga de grelos
auga peneirada
calabobos
chiviña
chuvasco
chuvasco fino
chuvia de parvos
chuvia miúda
chuvieira
chuviña
chuviñar
chuvisca
chuviscada
chuviscadela
chuviscar
chuviscos
chuvisqueira
llovizna
mollabobos
mollaparvos
mollapitos
69cIV201
Lazo
auga encaramelada
caco de neve
carámbano
carambelo
carambio
carambo
carambuzo
caramelo
caramelo de neve
caramelo de xiada
casco de neve
lacieira
laz
lazo
lizo
lucía
lucia
lucieiro
tello
tello de neve
tello de xiada
testro
102aIV303
Escaramuzar
auganevar
brétima
caer aguaneve
caer aguanieve
caer auganeve
caer auganieve
caer auguaneve
caer unha rabascada
caer xarabascada
caír mixiricos
chover auganeve
escambruzar
escamburizar
escaramuciar
escaramuzar
escarapolar
sarabear
xarabear
116aIV339
Outono
autono
el outono
inverno
otono
otoñada
otoño
outonada
outonía
outono
outoño
primaveira de outono
primavera de otoño
primavera de outono
routono
segunda primaveira
123IV363
Outubro
autono
mes del outono
octubre
otono
otoño
outono
outoño
outubre
san Lucas
san Miguel
Santos
134IV377
Corisco, escarabana
avesío
calistro
carisco
cerzo
corisca
corisca de frío
corisco
escalada
escarabana
escarabanada
escarabanón
escaramuza
escarfanada
escouria
escourón
guilsa
lestada
leste
nordés
nordesía
nordestada
nordeste
nortada
norte
sarandón
seca fría
travesía
67aIV189
Postura do sol
axexo
caer el sol
desaparece-lo sol
escurrirse o sol
irse o sol
marcha-lo sol
mete-lo sol
meterse do sol
meterse o sol
metida do sol
pasa-lo sol
pecha-lo día
recollerse o sol
varre-lo sol
zarrar do día
10cIV51
Aínda
aínda
eeínda
entavía
inda
tovía
163IV415
Orballo (síntese)
baballa
babaxa
babuña
babuxa
babuxada
babuxadela
babuxeira
barbaña
barbañeiro
barbuña
barbuxo
barbuza
barmaño
barralla
barruceira
barrufo
barruma
barruzada
barruzo
cerzo
chiviña
chuvia miúda
chuviña
chuvisca
chuviscada
chuviscadela
chuvisco
chuvisqueira
erballo
marmañeiro
marmaño
marmuña
melaeira
meleada
meluria
mera
merea
meriña
meruxeira
molura
orballada
orballeira
orballeirada
orballo
poalla
poallada
poalleira
puallo
zarzalleira
zarzallo
70IV205
Orballar (síntese)
baballar
babaxar
babuñar
babuxar
barballuar
barbañar
barbuñar
barbuxar
barbuzar
barmañar
barrallar
barrufar
barruzar
cercear
cerzar
chiviñar
chover miúdo
chuviar
chuviñar
chuviscar
chuvisnar
chuvuscar
erballar
marmañar
marmullar
marmuñar
orballar
orballiscar
poallar
puallar
zarzallar
73IV219
Orballar, chuviscar
baballar
babaxar
babuñar
babuxar
barballuar
barbañar
barbuñar
barbuxar
barbuzar
barmañar
caer barbañeira
caer barbañeiro
caer marmañeira
caer marmañeiro
marmañar
marmañear
marmullar
marmuñar
72cIV215
Orballo, chuvisca
baballeira
baballón
babaxa
babuña
babuñeira
babuxa
babuxada
babuxadela
babuxeira
barbaña
barbañeira
barbañeiro
barbuña
barbuxo
barbuza
barmaño
cerzo
marmañeira
marmañeiro
marmaño
marmuña
mormaceira
mormallada
mormaza
mormuruxa
zarzallar
zarzalleira
zarzallo
69bIV199
Orballeira, chuviña
baballeira
babuña
babuxa
babuxada
babuxadela
babuxar
babuxeada
babuxeira
barballada
barbuña
barbuxo
borralleira
brétema
chuvia con neboeiro
marmañeira
mexar a niebla
neblina
neboeira
neboeiro gordo
niebla mollada
niebla pingona
razada de barbañeira
razada de barbañeiro
razada de marmañeira
razada de marmañeiro
71cIV209
Cebola do reloxo
bagalla
bagaña
cabecilla
cabeza da carraca
cabeza da cuerda
carraca
cebola
cebola de da-la cuerda
ceboleta
cebolla
cebolleta
cebolleta da cuerda
cebolo
corda
coroa
corona
coronilla
cuerda
espiral
maneta
manilla
piña
piñón
piñón da cuerda
roda
roda de da-la corda
tuerca da cuerda
190IV457
Cuarto minguante
baixa da luna
baixante
baixante da lúa
devala-la lúa
devalante
devalo
develente
estar de baixante a lúa
estar de vagante
i-la lúa devacente
ir a llúa para baxo
ir corta
lúa vella
luna baixa
mermar
vacente
21bIV73
Invernada, noada
balloada
ballón
bota-lo novenario chovendo
chuvia inverniza
cucada
estar de inverno
invernada
invernada del cuquello
invernada do cuco
invernadiña
invernal
invernar
inverneira
invernía
inverno
luada
noada
novenada
somana de inverno
tempo de inverno
78aIV235
Torbón (síntese)
ballón
bollón
chaparrada
chaparrazo
chaparrón
charpazo
chuvasco
chuvia forte
chuvieira
golpe (de chuvia, de auga)
nevada
terbón
torbada
torboada
torbón
treboada
trobón
tronada
turbón
75IV225
Orballeira, chuviña
barrallada
barruceira
barrufada
barrufalleira
barruzada
barruzar
barruzo
barruzo pequeno
chuvascada
chuvasco
chuvia miúda
chuviasco
chuvieira
chuviña
chuviñada
chuviñar
chuviñeira
chuvisca
chuviscada
chuviscar
poalla
poalleira
puallo
71bIV206
Orballar, chuviscar
barrallar
barrufar
barruzar
erballar
estar de barrufalleira
merar
merear
merexar
meriñar
orballar
orballiscar
poallar
72aIV213
Orballo, chuvisca
barrallo
barruceira
barrufada
barrufalleira
barrufo
barruma
barruza
barruzada
barruzo
erballada
erballeira
erballo
esballo
melaeira
meleada
meluria
mera
merea
meriña
meruxeira
molura
orballada
orballar
orballeira
orballeirada
orballo
69aIV197
Ceo ovellado
barriga de vaca
ceio acarreirado
ceio de ovellas
ceio emborregado
ceio empedreado
ceio ouvellado
ceo arañado
ceo arraxado
ceo atreiñado
ceo cheo de roxelos
ceo cheo de sebo de carneiro
ceo con ovellas
ceo de color dos ratos
ceo empedrado
ceo enladrillado
ceo escamado
ceo escamento
ceo lousado
ceo ovellado
ceo raiado
ceu de piel de carneiro
ceu pedrento
cielo de piel de cordero
ovellas no mar
ovelliñas pacendo
panza de burro
rabo de galo
sebo de carneiro
traíña
42aIV121
Orballo, chuvisca
batuñeira
bornallo
borralleira
borraxeira
borraxeiro
brétema
bretemar
carcaxía
casimba
cerrallada
emizar
farelos
froalleira
garuar
grumazo
lapiñeira
mancha
mexa-las moscas
mexar a niebla
mocallo
morriñada
morriñeirada
morruña
muíña
muiñeira
neboeirada
neboeiro
niebleceira
pañía
papuxeira
patoña
poalla
poallada
poalleira
puallo
69dIV203
Airón, ventarrón
ben vento
moito vento
vendaval
vendavalazo
ventalada
ventar
ventarrada
ventarral
ventarrazo
ventarrón
ventazo
ventisquera
vento forte
vento fuerte
vento tolo
ventolera
ventolina
ventorón
ventorrón
64bIV179
Calla-la neve
blanquear
callar
coallar
coallar de neve
coexar
colmar
copear
cuaghar
cuallar
cubrir de neve
facer pé
112IV327
Airón, ventarrón
blocón
ciclón
ciclón de aire
galerna
houracán
huracán
racha
refacho
refollada de vento
temporal
trebolín
zaloada
zarandón
64cIV181
Bo tempo
bo tempo
bo tiempo
bon tempo
bon tiempo
buen tiempo
buena xeira
tempo baril
36IV107
Noitebra
boca do lobo
día oscuro
día pardo
noite cega
noite de alpabardas
noite de cans
noite de todo
noite escura coma a boca do lobo
noite fea
noite feita
noite lóbrega
noite mala
noite negra
noite sin lunar
nuite de lobo
14bIV61
Intre
bocadín
chisco
instante
intre
miga
migallo
miguiña
momento
nese medio
pouco
pouquiño
167IV419
Sarabia
boliñas de neve
granicio
granizada
granizo
graos
neve
pedra
pedraceiro
pedraza
pedrazo
pedrisco
salpedrés
xeixos
104bIV311
Folerpa
bolo de cerrapa
bolo de zarrapa
cerellos
fargallo
farrampo
farrapa
farrapo
farrapo de neve
farraspa
farraspada
ferrepa
fiarpa
fiarpo
fierpa
mantelo
trapíos
trapo
trapos de neve
zarampallo
zarrapa
zarrapo
118bIV353
Néboa, brétema
borrasca
borraxeira
borraxeiro
borraxo
brétema
brétima
bruaza
cabaleiros
cerzo
fogax
mera
neve
sesta
92bIV279
Castelos, nubes de trono
borrasca
nubarrón
nubarrón blanco
nubarrón grande
nubarróns de trono
nube de tormenta
nube tormentosa
nubes
nubes cargadas
nubes claras
nubes de aire
nubes de torbón
nubes de treboada
nubes de trebonada
nubes de tronada
nubes de trono
nubes gordas
nubes gordas de tronada
nubes negras
nubes pardas
nubres brancas
renubeiro
48bIV141
Carambelo
brandón
carazo
cigarro
cirio
cristal
curupela
farrapas
farrapos
fuso
helada
lazo
lirio
llelo
neve
neve callada
perilla
perindengue
pinga de xeada
pinganillo
pingo de neve
pingueira
piringallo da xiada
pirulí
rosarios
tello de neve
vela
vidro
xiada
xiada callada
103bIV309
Raiola
brisiña
cacheira
caldelo
calmuzo
carracheira
carracheiro
clarencia
esclarexar
esqueira de sol
fita
galgón
marciadas
mormazo
recacheira
risadía de sol
soalleira
sol das formigas
sol enrellado
solano
solilleira
soliño
sollarada
sollega
solleira
sonlleira
xeira de sol
33cIV97
Brétema (significados)
brétema
94IV281
Nevarío
brétema
brétima
caer moita neve
caír xarabascada
chuvasco de neve
cillisca
corisco
encerrarse a nevar
escarabana
folepar
gravar na terra
nevar a ceo aberto
nevar a cielo aberto
pé de neve
ruñar
torbón de neve
tormenta
tormenta de neve
trabes de neve
trebón de neve
tromenta de neve
tronada de neve
tronco de neve
tronos de neve
ventisca
xarapetada de neve
113bIV331
Patuñeira, brétema
brétema
brétima
cenceno
mera
morrón
murrón
neboeiro
niebla peluda
niebla pingona
orballo
patuñeira
poalleira
93IV279
Noitebra
brétemas
escuridá
escuro
niebla
niebla da noite
noite cerrada
noite de tiniebla
noite escura
noite fechada
noite oscura
noite pecha
noite pechada
noitebra
nublao
oscuridá
oscuro
tebras
tiniebla da noite
tinieblas
14aIV59
Invernada, noada
brétima
chea
chover diario
chover seguido
chover sempre
días de agua
dioivo
doivar
levar varios días chovendo
moito chover
tempestá
tempo malo
temporal
78bIV237
Castelos, nubes de trono
cabezos
castelo da tronada
castelos
castillos
castillos de nublado
castillos de tromenta
castrois
cirros
coto
cotos blancos
torreóns
torres
torres blancas
torriois
torriotos de trona
turrillos
turriouzos
verlo de la
48aIV139
Carambelo
cadorno
candea
candeallo
candela
candela de carambelo
candiola
candiolo
candioto
carabelo
carámbano
carambelo
carambio
carambo
caramelo
caramelo de laz
caramelo de neve
codorno
cuadro de caramelo
103aIV307
Lazo
cadorno
carazo
carouxo
codorno
cristal
cristal de carazo
cristal de neve
cristal de xeada
cristal de xelada
helada
hielo
neve
tourón
vidrio
vidrio de neve
vidro
vidro de neve
xeada
102bIV305
Enchouparse
caer auga polo cal do lombo
chegar ó coiro
coller sardiñas
coller un pulpo
coller unha chupa de auga
coller unha molleira
coller unha rabada
coller unha raia
estar sin fío enxoito
levar unha rabada
molleira
non quedar un fiaño enxoito
papar unha sopa
pillar unha chupa
pillar unha molladura
pillar unha troita
ter unha encorra
tomar un chopo
traer un pulpo
vir pilingrinando de molladiño
81cIV251
Nevar
caer falepas
caer falopas
caer felepas
caer folepas
caer folepos
esfalopar
esfelepar
esfolepar
falepar
falopar
falopear
felepar
felerpar
fiarpar
folepar
folerpar
fulipar
111bIV327
Nevar
caer galapos
caer neve en folla
caír farrapos
caír trapos
caír unha farrapada
cerrapar
chover farrapos de neve
chover neve
copear
desnevar
esfarrapar
esfarrapear
farrapar
farrapear
helar
nevar
saraibar
zarrapar
111aIV325
Pingar, gotear
caer gotas
caer goteiras
caer pingada
caer pingueiras
chuviscar
comezar a chover
espingar
gotear
gueruar
perde
pichar
pincar
pingar
pingarrear
pingolexar
pinllar
respincar
respingar
soltar pingada
86IV259
Caixa do reloxo
cagha
caixa
caxa
cerquillo
189IV455
Vai calor
cai calor
fai calor
hai calor
vai calor
39IV109
Zoldra
caldarexada
cerrapa derretida
fango
fouliña
letrina
zarapallada
zarapallo
zarapatel
zarrapa derretida
zarrapallo
zoldra
zotra
115aIV335
Resío
calistro
cancín
cercillo
corisco
fresco
fresquiño
friaxe
frío
frío da noite
neve
orballo
orballo da noite
pacheco
refriado da noite
relente
relento
repairo da noite
rescaldo
teilán
xarau
xear
xiada
xieiro
95bIV285
Bochorno, calmuzo
calmucio
calmuzo
calor
calor de torbón
calor de tronada
calor entremorta
canículas
ceio encalmado
ceio pesado
chaparrón de sol
da-la volta para atrás
día escuro
día galvaneiro
pesadez
sofoco
sol de tronada
tempo amaiado
tempo amaiolado
tempo atronado
tempo cansado
tempo choco
tempo de maiola
tempo matón
tempo momo
tempo pachorrento
tempo pasmón
tempo pesado
tempo sofocante
tronada
40bIV113
Ceo ovellado
canícula
ceio amillado
ceio enlatado
ceo aconchado
ceo carteado
ceo caspento
ceo cavado
ceo con ventana
ceo emborrascado
ceo encapotado
ceo encaracolado
ceo encarpetado
ceo enredeñado
ceo escaleirado
ceo esponxado
ceo pateado
ceo pedento
ceo picado
ceo revolto
ceu escalado
cielo acirroso
cielo cirroso
niebla enconchada
nieblas
nubes colgadas
picadillo no ceo
42cIV125
Ceo ovellado
capa de la
cardeadura de lan
ceio con nieblas de la
ceio de can
ceio enverlado
cen de rocada de lan
ceo a rocadas de la
ceo alanado
ceo cardado
ceo con capelos de la
ceo con cardadelas de lan
ceo con lan
ceo de la
ceo de lan cardada
ceo de lana
ceo de manelas de la
ceo en capa de la
ceo en cardaduras de lan
ceo en cardas de la
ceo enlanado
cerros de lan
ceu de guedellas de lan
gadellos de lan
lan de carneiro
manelas de la
manelos de lan
nubes de lan
pelo de lan
rocada de la
42bIV123
Xeo
carambelo
carambio
caramelo
carazo
carouxo
cristal
laz
lazo
neve
tello
vidrio de neve
101bIV301
Xeada
careceira
escarapelar
escarcha
helada
lacina
lazo
nevada
neve
pelada
rescaldo
toural
xada
xeada
xelada
xiada
98IV291
Ceo cargado
cargación
ceio anubiado
ceio cerrado
ceio encerrado
ceio mouro
ceio tapado
ceo aborregado
ceo anubarrado
ceo anublado
ceo armado
ceo cargado
ceo choco
ceo cuberto
ceo de nubarrós
ceo encapotado
ceo enchoupado
ceo encumbrado
ceo escardillado
ceo escuro
ceo moi nubro
ceo negro
ceo nublado
ceo pechado
ceo pesado
ceo quieto
ceo revolto
cerrazón
ceu empañado
cielo nubrado
niebla resgada
nube empañada
nubes cargadas
torbón
43IV127
Mércores
carta feira
corta
corta feira
cuarta
cuarta feira
feiras
mércoles
mércores
miércoles
141IV387
Orballar, chuviscar
caír mormaceira
cercear
cerzar
chiviñar
chover miúdo
chuviar
chuviñar
chuviscar
chuvisnar
chuvuscar
mormallar
mormazar
murmuruxar
zarzallar
72bIV213
Cedo
cediño
cedo
ceo
de mañán
temprano
166IV417
Ceo nubrado
ceio mouro
ceio nubloso
ceio tapado
ceo anubado
ceo anubarrado
ceo anubiado
ceo anublado
ceo anubrado
ceo cuberto
ceo empardado
ceo encapotado
ceo enubrado
ceo escuro
ceo nubio
ceo nublado
ceo nubrado
ceo nubro
ceo toldado
ceu ennublado
cielo trubado
44IV129
Ceo
ceio
cen
ceo
ceu
cielo
15IV63
Folerpa
celepa
falepa
falerpa
falopa
falopo
faloupa
felepa
felerpa
folepa
folepo
folercha
folerpa
folerpo
fulepa
fulipa
fulipada
zalopa
118aIV351
Século
cen anos
centenar (de anos)
cento de anos
cien anos
século
sígalo
siglo
sigro
148IV397
Anoitecida, ó cerrar da noite
cerra-la noite
cerrada da noite
cerradiña da noite
cerradiño da noite
cerrado da noite
cerrar da noite
encerrado da noite
fechar da noite
noite cerrada
noite fecha
noite fechada
noite pecha
noite pechada
pecha-la noite
pechar de noite
pechos da noite
zarra da noite
13aIV55
Neve
cerrapa
farrapos
nevar
neve
neve en froulla
nieve
saraiba
zarrapa
109IV321
Arroiar
chove que arroia
chove que asulaga
chove que dioiva
chove que parece un diluvio
chover a baldes
chover a ballón
chover a caldeiros
chover a canadas
chover a canados
chover a cántaras
chover a cántaros
chover a chorro
chover a chuzos
chover a diola dar
chover a picheles
chover a xerros
chover arroios
chover ás cuncadas
chover auga espesa
chover coma quen a envorca
chover espeso
chover fuerte
chover gordo
chover muto
chover sin parar
estar cerrado a chover
79cIV243
Temporal, estrebolín
ciclón
estrebolín
invernada
invernazo
invernía
inverno
mal tempo
noite de lobos
poñerse malo o tempo
poñerse tempestoso o tempo
tempo malo
tempo revolto
temporal
temporal queimón
temporanza
temporar
tiempo
tiemporal
torbón de auga
trebolín
vendaval
76IV227
Raxeirada
clara
clareta
claro
claro de sol
luada
lueda
soalleira
solciño
soleinada
soleirada
solilleira
sollar
sollarada
sollega
solleira
solleirada
sonlleira
34cIV103
Xaneiro
contratémporas
enero
mes de san Mauro
témporas
xaneiro
xeneiro
xineiro
125IV365
Folerpa
copiños
copo
copo de neve
coupo
faísca gorda
farelo
flores
folla
follaca
follaco
follato
frebas de neve
galapo
neve grosa
torada
trouso
118cIV353
Nevada, nevarada
corisco
farrapada
helada
manta de neve
nevada
nevada fuerte
nevadeira
nevar
nevar a ceo aberto
nevar a cielo abierto
nevarada
nevarío
nevaruscada
nevisca
nevuscada
xaraspada
114IV333
Reloxo
corno
muestra
reló
reloixo
reloxio
reloxo
riló
roló
181IV445
Cuarto crecente
crecente
crecente da lúa
crecer a lúa
creciente
creciente da luna
cuartea-la lúa
cuartear de creciente
cuarto
cuarto crecente
cuarto creciente
devalo
encher a lúa
estar de crecente
ir a llúa para riba
lúa crecida
lúa creciente
luna crecente
luna de forza
lunar
media lúa
medrar a lúa
naciente
19IV69
Cuarto minguante
cuartea-la lúa
cuartear
cuartear de menguante
cuarto menguante
cuarto minguante
ir na menguante
lúa menguando
lúa menguante
menga-la lúa
menguante
menguar a lúa
mingua-la lúa
minguante
monguante
21aIV73
Daquela
dantes
daquel tempo
daquela
daquelas
daquella
entonces
naquel tempo
naquela
naqueles tempos
162IV413
Axiña
de camiño
de contado
de preto
liviao
lixeiro
logo
lougo
ó contado
ó escape
preto
rápeto
rápido
168bIV421
Decembro
decembre
decembro
diciembre
mes morto
nadal
natal
navidá
navidades
navidai
san Andrés
136IV381
Remuíño, turbillón de aire
derremuño
dorromuño
furacán
huracán
redemuíño
redemuño
redomuíño
remolín
remolino
remoliño
remonín
remuín
remuíña
remuiñar
remuíño
remuíño de aire
remuíño do demo
remuniño
remuño
remuño de aire
rodamuíños
rollón
66aIV185
Zoldra
derreterse a neve
descalla-la neve
desfacerse a neve
deshielo
irse a neve
lazo
neve blanda
neve boa
neve comida pola auga
neve derretida
neve esmamelada
neve húmeda
neve lixeira
neve mixiriqueira
neve mollada
neve que derrete
neve que desauga
neve que descalla
neve que marcha
neve regadío
neve solta
115bIV337
Sesta
descansar
descansar ó mediodía
descanso
dormir ás doce
sesta
siesta
xesta
xiesta
6IV41
Reloxo espertador
despertador
espertador
reló de mesita
reló de mesita de noche
186IV451
Domingo
domingo
primeira feira
145IV391
Día
día
138IV383
Trasantonte
el outro ante onte
el outro antealler
el outro antes de aller
el outro enta onte
noutronte
o outro antonte
o outro antontes
o outro antronte
o outro día
o outro entonte
o outro nontronte
o outro noutronte
renoutronte
tras antedeonte
tras de antonte
tras de antronte
trasantonte
trasentonte
trasnautronte
tres de antes de onte
tresantonte
tresantronte
174aIV431
Mentres
en canto
en cuanto
en mentres
entramentres
entrementes
entrementras
entrementres
interinque
mentas
mentes
mentramentras
mentras
mentres
mientras
mientres
namentes
namentras
namentres
outramentres
164IV415
Entre lusco e fusco
entre fusco e fusco
entre fusque e fusque
entre luces
entre luces de día
entre lume e fusco
entre luscas e fuscas
entre lusque e fusco
entre lusque e fusque
entre lusque e fuste
entre luste e fuste
entre luz e fuz
entre rusque e fuste
entre trusque e fusque
fusco non fusco
lusco
lusco fusco
lusque fusque
lusque fuxe
luz con luz
noubra e fusco
8aIV45
Lúa
entrelunas
llúa
lúa
luna
16IV63
Enxoito
enxoito
enxugado
enxuito
enxutio
enxuto
seco
84IV255
Enxugarse
enxugar
enxugarse
limparse
poñerse enxoito
secarse
83IV255
Orballeira, chuviña
erballada
erballeira
erballiño
orballada
orballar
orballeira
orballeirada
orballeiriña
orballo
71aIV205
Orballo, rosada
erballo
neve
orballada
orballeira
orballeirada
orballeiro
orballo
orballo da mañá
recío
rescaldo
reseo
resiada
resío
resío da herba
rocío
rosada
rosar
rosío
serán
xeada
xieiro
96IV287
Sarabiar
escarabanar
salabrear
sarabear
sarabelar
sarabiar
saraibar
xarabear
xarabrear
107aIV315
Enchouparse
estar mollado como un saco
mollarse como si caera no río
poñerse coma un chuzo
poñerse coma un maragoto
poñerse coma un pingo
poñerse coma un piro
poñerse coma un pito
poñerse coma unha sopa
poñerse como a lama
poñerse como esterco
poñerse como un san Benito
poñerse como unha troita
poñerse como unha trolla
pórse como un trapo de mollado
vir como un trollo
vir como unha ran
vir mollado como un nazareno
vir mollado como un sapo
81bIV249
Trono
estartelido
pancada
tranquido
traquido
trobón
troneiro
tronera
tronida
tronido
trono
trueno
49IV145
O ano que estamos
este ano en que estamos
este ano que estamos
hogano
neste ano que estamos
no ano en que estamos
no ano no que estamos
no ano que estamos
o ano en que estamos
o ano no que estamos
o ano que estamos
150IV399
Estrela
estrela
estrella
23IV77
Había cinco meses (que morrera)
facía cinco meses (que morrera)
había cinco meses (que morrera)
iba cinco meses (que morrera)
156IV405
Hai un ano (que me licenciaron)
fai un ano (que me licenciaron)
hai un ano (que me licenciaron)
vai un ano (que me licenciaron)
155IV405
Febreiro
febeiro
febereiro
febreiro
febrero
ferbeiro
fibreiro
frebeiro
fribeiro
mes de san Blas
san Blas
126IV367
Primavera
florea
fresca
primadera
primaveira
primaveira de abril
primavera
primavera de abril
primavera de vrao
primaverado
vrao
121IV361
Raiola
garimeiro
raeira
raeiro
raia
raia do sol
raiada
raíña do sol
raio
raio de sol
raiola
raiolada
raioliña
raiolo
raola
raoleira
raoliña
reolo
33aIV93
Escampada, estiñada
ghotear
ghoteira
gotear
goteira
goteiral
88bIV271
Xoves
ghueves
quinta
quinta feira
xoves
xueves
142IV389
Xullo
ghulio
santa Mariña
Santiago
sega
seitura
xuilín
xulín
xulio
xullo
131IV373
Xuño
ghunio
san ghuan
san Xan
san Xoán
Xan
xuio
xunio
xuño
130IV371
Lostregar
haber relámpagos
lestregar
lostregar
lostreguear
lostrexar
lostrobegar
lustregar
lustrigar
lustriguear
relampaguear
relampar
relampear
relampexar
52bIV149
Xeo
helada
helo
hielo
xeada
xeado
xelada
xelo
xeo
xiada
xío
101aIV299
Hoxe
hoi
hoixe
honxe
hox
hoxe
huxe
170IV425
Hora
hora
179IV443
Hora e media
hora e media
hora e meia
180IV443
Inverno
invernía
inverno
invierno
124IV365
Torbón
ir de cu atrás
terboada
terbón
torbada
torboada
torbón
treboada
treboar
trebón
trebonada
trobo
troboada
trobón
turbón
turbonada
74aIV221
Xear
lazar
nevar
pelar
rescaldar
xear
xelar
xiar
100IV297
Luns
lluis
luis
lunes
lunges
luns
lus
segunda feira
139IV385
Sol
loairas
sol
32IV91
Raiola
luada
luada de sol
lueda de sol
raceira
raixeira
rasada de sol
raxa
raxa de sol
raxada
raxeira
raxeirada
raxiña
raza
raza de sol
razadiña
33bIV95
Raxeirada (síntese)
luada
lueda
raceira
raeirada
raeiro
raela
rafa
raia
raiada
raiola
raiolada
raioleira
raola
raxa
raxada
raxeira
raxeirada
raza
razada
soalleira
solilleira
solleira
sonlleira
35IV105
Lóstrego
léstrego
lestrego
lóstrago
lóstrego
lostrego
lóstrexo
lostrexo
lostrobego
lóstrogo
lústrego
lustrego
lústrigo
lustrigo
relámpago
relampo
relóstrego
relústrego
51bIV147
Lúa chea
lúa chea
lúa chía
lúa llena
lúa vella
luna chena
20IV71
Lúa nova
lúa nova
lúa nueva
punta da lúa
18IV67
Maio
maio
mallo
mes da Ascensión
mes das flores
129IV369
Mal tempo
mal tempo
mal tiempo
mala xeira
mau tempo
tempo malo
37IV107
Setembro
malla
mes da recolleita
san Miguel
setembre
setembro
setiembre
133IV375
Martes
martes
terceira feira
tercia feira
140IV385
Marzo
marzal
marzo
mes de san ghosé
127IV367
Mañá (adv.)
mañá
mañán
mañana
miñán
175IV437
Agosto
mes de Nostra Señora
Nosa Señora
Nuestra Señora
santa María
santa Mariña
sega
132IV375
Mollarse
mollarse
80IV245
Néboa, brétema
nebaceira
nebaceiro
nebla
nebleceira
neblina
néboa
neboeira
neboeiro
nebra
nebrina
nebriña
niboeiro
niebla
niebla pecha
nublado
nubueira
peste
92aIV277
Nevarío
nevada
nevada forte
nevada grande
nevarada
nevarido
nevarío
nevarisca
neve
neveiro
neverío
nevieiro
nevisca
nevoeira
nevuscada
113aIV329
Neve (significados)
neve
110IV323
Noite
noche
noite
noute
nueite
nuite
nunte
12IV53
Nubeiro
nubarrón
nubarrón baixo
nubarrote
nube
nube baixa
nube de auga
nube de chuvia
nube de tronada
nube de trono
nube escura
nube negra
nube rastreira
nubeceiro
nubeiro
nubleiro
nuboeiro
nubreiro
nubueira
traveseiro de nube
47aIV135
Orballo (significados)
orballo
97IV289
Pasadomañá
para esoutro día
para o outro día
pasado mañana
pasadomañá
pasadomañán
pasadomiñán
pasando mañá
pasando mañana
176IV437
Pinguenexar
pimpenexar
pincallar
pingalear
pingalloar
pinganexar
pingarrear
pingarrexar
pingolear
pingolexar
pingolotear
pinguelear
pinguelexar
pinguenexar
pinguexar
pinqueirar
pinquenear
respincar
resprincar
zumegar
87aIV261
Pingueira, pingar (realizacións de ng)
pinca
pincar
pincota
pinga
pingada
pingar
pingha
pinghar
pingheira
pingota
pingueira
pinguexar
pinqueira
88aIV267
Postura do sol
pór do sol
posta
posta do sol
postura
postura do sol
sol posto
10aIV49
Raxeirada
raeira
raeirada
raeiro
raela
raia
raia de sol
raiada
raiada de sol
raíña do sol
raio
raiola
raiola de sol
raiolada
raioliña
raola
raoleira
raoliña
34aIV99
Resío
reciar
recino
recío
reseo
resío
resío da noite
rexeiro
rexido
rexieiro
rexío
rocío
rocío da noite
rosío
rosío da noite
serán
serao
95aIV283
Semana
semá
semán
semana
somana
137IV383
Serán (significados)
serán
5IV41
Venres
sesta
sesta feira
venres
vernes
viernes
143IV389
Sábado
sábado
144IV391
Tronada
tormenta
tormenta de trono
treboada
trebón
trebonada
trobonada
tromenta
tronada
tronado
tronar
trono
50IV145
Verán
verá
verán
verano
verao
vra
vran
vrano
vrao
122IV361
Pola mañá
á mañá
á mañán
de mañá
de mañán
de pola mañá
pola mañá
pola mañán
pola mañana
pola meñán
pola miñá
pola miñán
por la mañana
160IV411
Chuvia
ágoa
agua
auga
augua
choiva
chover
chuva
chuvia
lluvia
68IV195

Descargar resultados en: EXCEL

© 2023 Instituto da Lingua Galega - USC
ISSN: 2660-7883