Publicacións de Beatriz García Turnes

 • "O celtismo lingüístico decimonónico en Portugal e en Galicia. Xenio, evolución e mestura"
  Beatriz García Turnes (2015): Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Santiago de Compostela, 27-30 xullo 2015 - Presentación
 • Vida e obra de Ramón Piñeiro: escolma de textos
  Beatriz García Turnes (2009): , Vigo: Galaxia - Libro
 • “Ramón Piñeiro e Galaxia”
  Beatriz García Turnes (2009): Homenaxe a Ramón Piñeiro, A. Cillero Prieto / E. Abal Santórum (coords.), Santiago de Compostela: Xunta de Galicia / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 97-98 - Capítulo de libro
 • Beatriz García Turnes (2008): , Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela - Libro
 • A lingua galega entre 1875 e 1916: situación social e consciencia idiomática
  Beatriz García Turnes (2004): , Pontevedra: Servicio de Publicacións Exma. Deputación Provincial de Pontevedra - Libro
 • Beatriz García Turnes (2003): Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 30, 367-397 - Artigo
 • “Sobre a (proto)historia do termo galego-portugués na reflexión lingüística lusa do século XIX”
  Beatriz García Turnes (2002): Homenaxe a Fernando R. Tato Plaza, R. Lorenzo (coord.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 323-335 - Capítulo de libro
 • Beatriz García Turnes (2002): Madrygal, 5, 53-60 - Artigo
 • Diccionario Gallego-Castellano Castellano-Gallego
  María Álvarez de la Granja / Beatriz García Turnes / Carme González Bueno (2001): , María Álvarez de la Granja (coord.), Vigo: Galaxia - Libro
 • “Cultivo e elaboración da lingua galega no período da Restauración”
  Beatriz García Turnes (1999): Cinguidos por unha arela común. Homenaxe ó profesor Xesús Alonso Montero, R. Álvarez / D. Vilavedra (coords.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela - Capítulo de libro
 • “A situación do galego entre 1875 e 1916: o abandono da lingua”
  Beatriz García Turnes (1998): Grial, 137, 43-55 - Artigo